Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 sierpnia 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Zrównoważony Bałtyk

Wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2017 przedstawiła właśnie Komisja Europejska. Opiera się on na niedawno przyjętym wieloletnim planie zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim oraz uwzględnia opinie naukowe uzyskane w...

160829_baltic_sea_main.jpg

Komisja proponuje zwiększenie limitów połowowych dla sześciu spośród dziesięciu stad ryb (stada śledzia, szprota i gładzicy w basenie zachodnim, środkowym i w Zatoce Botnickiej oraz stado łososia w basenie głównym) oraz zmniejszenie limitów dla dwóch stad (stado śledzia atlantyckiego w Zatoce Ryskiej i łososia w Zatoce Fińskiej). Komisja pragnie zgromadzić więcej informacji, zanim zaproponuje limity połowowe dla dwóch stad (wschodniego i zachodniego stada dorsza).

Karmenu Vella, komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, stwierdził: - Kluczowym celem Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE jest nadanie połowom europejskim zrównoważonego charakteru. Zaproponowane limity połowowe zostały ustalone z uwzględnieniem tego właśnie celu. To dobra wiadomość dla tych, którym zależy na zdrowych połowach, przede wszystkim dla samych rybaków.

Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia wniosek Komisji powinien przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarczych w całym regionie Morza Bałtyckiego, pomimo istotnych różnic między poszczególnymi segmentami floty i rybołówstwa. Dzięki temu wnioskowi mogą wzrosnąć zarówno dochody (o 13 mln euro), jak i zatrudnienie na poziomie basenu morskiego.

Największa zmiana dotyczy połowów gładzicy, dla których limit zgodnie z przedstawionym wnioskiem wzrósłby o 95 proc. Świadczy to o dobrej kondycji stada, które rośnie od 2008 r. Wynika to również z faktu, że od 2017 r. rybacy będą musieli wyładowywać wszystkie złowione gładzice, aby wyeliminować powodującą marnotrawstwo praktykę odrzutów.

Jednocześnie w opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) stan zachodniego stada dorsza bałtyckiego nie poprawił się w tym roku. Presja połowowa wywierana przez połowy przemysłowe i rekreacyjne nadal jest wysoka, a dotychczasowe środki nie przyniosły pożądanego efektu, jakim jest odbudowa stada.

Komisja bada wspólnie z władzami krajowymi i zainteresowanymi stronami – w tym rybakami zawodowymi i rekreacyjnymi – jakie działania należy podjąć, aby umożliwić stadu odbudowę, a jednocześnie zagwarantować rentowność sektora rybołówstwa.

Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) celem wspierania rybaków w okresie, gdy będą obowiązywać niezbędne redukcje kwot. Komisja już zapewniła władze państw członkowskich, że będzie dążyć do udostępnienia takich środków w sposób szybki i efektywny.

Ponadto Komisja zwróciła się do Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), który jest jej naukowym organem doradczym, o przeanalizowanie wpływu rybołówstwa rekreacyjnego na zasoby dorsza w Bałtyku i ocenę różnych możliwych środków zarządzania stadami. Komisja zaproponuje limity połowowe dla stad dorsza w Morzu Bałtyckim (zachodniego i wschodniego), gdy wyjaśnienia te będą dostępne.

Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów państw członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w Luksemburgu.

Kontekst

Wniosek Komisji jest zgodny z komunikatem Komisji o uprawnieniach do połowów na 2017 r.[1].

Konsultacje przeprowadzono również z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSAC).

Tabela: Przegląd zmian całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w latach 2016–2017 (dane w tonach z wyjątkiem łososia, dla którego podano liczbę sztuk)

Stado oraz
obszar połowowy ICES; podrejon

2016

2017

Wniosek Komisji
(w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2015)

Podstawa wniosku

Porozumienie wypracowane przez Radę
(TAC) (w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2015)

Wniosek Komisji
(w tonach i procentowa różnica w stosunku do TAC z 2016)

Podstawa wniosku

Wschodnie stado dorsza

25-32

41143

-20 %

przy założeniu ograniczonego dostępu do danych

41143

-20 %

-

-

Zachodnie stado dorsza

22-24

10363

-35 %

MSY

12720

-20 %

-

-

Zachodnie stado śledzia

22-24

24797

12 %

MSY

26274

18 %

28401

8 %

Wieloletni plan zarządzania, docelowe wartości śmiertelności połowowej, o których mowa w art. 4 ust. 2, 3 i 4

Stado śledzia w Zatoce Botnickiej

30-31

103254

-35 %

MSY

120872

-24 %

140998

17 %

Stado śledzia w Zatoce Ryskiej

28,1

30623

-21 %

MSY

34915

-10 %

27429

-21 %

Stado śledzia z basenu centralnego

25-27, 28.2, 29, 32

177505

9 %

MSY

177505

9 %

191129

8 %

Szprot

22-32

184336

-14 %

MSY

202320

-5 %

282349

40 %

Gładzica

22-32

4034

18 %

MSY

4034

18 %

7862

95 %

MSY

Stado łososia w basenie głównym

22-31

105850

10 %

MSY

95928

0 %

105696

10 %

MSY

Stado łososia w Zatoce Fińskiej

32

10024

-24 %

Zasady ostrożnego zarządzania zasobami

13106

0 %

9403

-28 %

Zasady ostrożnego zarządzania zasobami

[1]Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na 2017 r. w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. COM(2016) 396 final

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 sierpnia 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce