Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce
Publikacje

Prawo UE, badania i innowacje, zamówienia publiczne, archiwum, informacje dla bibliotek

Instytucje UE, a w szczególności Komisja Europejska, dostarczają wielu opracowań na temat unijnych działań i polityk. Wiele z nich można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Publikacji.

Jak zamawiać publikacje?

Publikacje mają bardzo zróżnicowany charakter – dostępne są broszury, plakaty, książki i są skierowane do ogółu społeczeństwa. Są one dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Większość jest nieodpłatna, część można pobrać w formie e-książki.

Urząd Publikacji UE - wyszukiwanie dostępnych materiałów

Aby otrzymać kilka egzemplarzy publikacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem EUROPE DIRECT, który pomoże w zrealizowaniu zamówienia.

Zapoznaj się z publikacjami Przedstawicielstwa Komisji Europejsiej w Polsce

Pakiet Fit for 55 zawiera zestaw unijnych aktów prawnych, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. względem roku 1990. Ma on być zrealizowany do 2030 r. Zapoznaj się z jego założeniami.
Dla Europejczyków media są jednym z najważniejszych filarów demokracji. W artykule 2 traktatu o UE, wśród najważniejszych wartości wspólnych dla państw członkowskich wymieniony jest pluralizm - w polityce i w mediach, a także o prawo dostępu obywateli do obiektywnej informacji.
W centrum uwagi książki są wyroki Trybunału Sprawiedliwości odnoszące się wprost do działań podejmowanych przez polskie władze od końca 2015 r. W tym kontekście zasadniczą rolę odgrywają dwie procedury: prejudycjalna i antynaruszeniowa.
Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Publikacja jest efektem dyskusji on-line o Europejskim Roku Kolei, zorganizowanej 4 listopada 2021 r. w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”. Organizatorami wydarzenia był ośrodek THINKTANK oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

WITOLD NATURSKI: Komisja Europejska przedstawiła w 2021 r. pakiet działań „Unia Równości”, który obejmuje Strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. Głównym jej celem jest m.in. zwalczanie przemocy na tle płciowym, zniwelowanie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn na tych samych

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

20 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała drugi raport o stanie praworządności w UE. Składa się on ze sprawozdania ogólnego, analizującego sytuację w Unii Europejskiej oraz 27 rozdziałów, które są poświęcone poszczególnym krajom członkowskim

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

W jaki sposób „Cyfrowa Europa” może poprawić jakość życia Europejczyków w ich miastach i regionach? Temu tematowi była poświęcona debata „Cyfryzacja miast i regionów. Korzyści dla obywateli”, zorganizowana 1 lipca 2021 r. w ramach cyklu „Rozmowy o Europie” prowadzonego wspólnie z ośrodkiem THINKTANK

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Poradnik ekologiczny skierowany do dzieci w wieku 10+ lat. W publikacji poruszono ważne zagadnienia związane z degradacją środowiska i zmianami klimatycznymi. Pokazano młodym, jakie kroki podejmuje Unia Europejska, by przeciwdziałać temu zagrożeniu, przybliżając m.in. Europejski Zielony Ład.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Wspólnie z Sylwią Majcher, edukatorką ekologiczną i autorką bestsellerów dotyczących niemarnowania w kuchni, zapraszamy do zapoznania się z radami i przepisami jak sprytnie wykorzystać to co mamy w kuchni i jeść zdrowo i sezonowo.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Unia Europejska prowadzi politykę handlową, która ma zapewnić jak najlepsze możliwości współpracy ekonomicznej z krajami trzecimi. Jej elementem są umowy o wolnym handlu i inwestycjach. UE podpisała dotąd 41 takich porozumień z 72 krajami.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Konkurs na felieton reporterski #małekroki, organizowany przez Przedstawicielstwo KE w Polsce w partnerstwie z Instytutem Reportażu, był sposobem na oswojenie tęsknoty do czasów przed pandemią koronawirusa. Na konkurs przesłano ponad 200 felietonów. Teksty powstawały w czerwcu i lipcu 2020 r.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Raport “A long way to go for LGBTI equality” („Długa droga do równości osób LGBTI”), przygotowany przez Agencję Praw Podstawowych (Fundamental Rights Agency) opisuje niezwykle ciekawy i potrzebny projekt badający sytuację społeczną, dyskryminację i przemoc wobec osób LGBTI w Europie.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

"Temat: Europa" to efekt konkursu na scenariusz lekcji europejskiej zorganizowanego w 2017 r. przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, we współpracy z siecią informacyjną ekspertów Team Europe. Autorami są nauczyciele i pracownicy bibliotek ze szkół ponadpodstawowych o różnych profilach.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Komisja Europejska koordynuje i rekomenduje wspólne działania krajów UE w kwestiach zdrowia publicznego, transportu i mobilności, kontroli granicznych, wspólnego rynku i handlu. Unia Europejska wspiera też działania międzynarodowe, m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO), ONZ, Bank Światowy.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Podręcznik ten służy do prowadzenia szeroko rozumianej edukacji antydyskryminacyjnej wśród młodzieży. Dołączony do niego suplement jest uzupełnieniem materiałów przygotowanych dla nauczycieli, dotyczących problematyki stereotypów, uprzedzeń, mowy nienawiści i przemocy rówieśniczej.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Niniejszy suplement jest uzupełnieniem materiałów przygotowanych dla nauczycieli, dotyczących problematyki praw człowieka oraz obywatelstwa Unii Europejskiej. Przeznaczony jest przede wszystkim dla trenerów i edukatorów, którzy będą prowadzić szkolenia z nauczycielami.

Publikacje ogólne | | Przedstawicielstwo w Polsce

Podręcznik do prowadzenia edukacji w zakresie inicjatyw i programów UE wyrównujące szanse ludzi młodych. Składa się z 3 części poświęconych programowi Erasmus+, inicjatywom UE na rzecz modzieży oraz możliwościom odbywania staży i rozpoczęcia kariery w instytucjach unijnych.