Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Rola Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

European Union Capitals - Warsaw, Poland

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – biura z siedzibą w Warszawie i we Wrocławiu – jest uprawnione do:

  • wspierania Przewodniczącego i całej Komisji w ich kontaktach z Polską;
  • propagowania stałego dialogu politycznego z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, sejmikami województw, partnerami społecznymi, innymi zainteresowanymi stronami, środowiskiem akademickim i społeczeństwem obywatelskim. Przedstawicielstwo przygotowuje i wspiera wizyty członków Kolegium i wyższych urzędników Komisji oraz, w stosownych przypadkach, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;
  • wyrażania stanowiska Komisji w Polsce, utrzymywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym i oferowania im usług prasowych i medialnych oraz aktywnego zaangażowania w mediach społecznościowych – w celu przekazywania informacji o UE;
  • współpracy z obywatelami, środowiskiem akademickim, społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz organizacji działań komunikacyjnych, dialogu i innych działań informacyjnych na temat priorytetów i polityk UE, w tym w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy;
  • służenia Przewodniczącemu i Komisji wiedzą, analizą i doradztwem na temat sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce w celu kształtowania polityki UE i komunikacji politycznej.

Pracę Przedstawicielstwa uzupełniają działania podejmowane przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, które dostarczają obywatelom informacji i zapewniają komunikację z nimi na szczeblu regionalnym i lokalnym w całej UE.

Komisja ma swoje Przedstawicielstwa w stolicach wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także oddziały regionalne w Barcelonie, Bonn, Marsylii, Mediolanie, Monachium i we Wrocławiu. Oddziały te ściśle współpracują z biurami Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich.

Strona Przedstawicielstwa KE w Polsce

Za pośrednictwem tej specjalnej strony internetowej Komisja Europejska udostępnia różnorodne treści w języku polskim, które dotyczą:

  • szczegółowych informacji na temat wydarzeń publicznych w Polsce;
  • aktualności i informacji na temat kluczowych polityk i programów UE oraz sposobu ich realizacji w Polsce;
  • dostępu do krajowych zespołów prasowych, kanałów mediów społecznościowych, biuletynów i powiadomień o informacjach;
  • sposobów kontaktowania się z UE i współpracy z nią zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnounijnym;
  • linków do innych przydatnych informacji dotyczących działalności UE, między innymi na temat wsparcia przedsiębiorstw, możliwości uzyskania finansowania i udziału w postępowaniach przetargowych oraz pracy i życia w UE.  

Powiązane strony