Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Plan odbudowy UE

Największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki

NextGenerationEU to więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.

W prognozie gospodarczej z zimy 2022 r. przewiduje się, że po znaczącym wzroście o 5,3 proc. w 2021 r. gospodarka UE zwiększy się o 4,0 proc. w 2022 r. i o 2,8 proc. w 2023 r. Spodziewane jest również, że wzrost w strefie euro wyniesie 4,0 proc. w 2022 r., po czym w 2023 r. jego dynamika osłabnie do 2,7 proc. W całościowym ujęciu UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii w trzecim kwartale 2021 r. Prognozowane jest, że wszystkie państwa członkowskie osiągną PKB sprzed pandemii do końca 2022 r.

Prognoza gospodarcza zima 2022

Plan odbudowy dla Polski

Tymczasowy instrument odbudowy NextGenerationEU obejmuje specjalne wsparcie dla polskiej gospodarki, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz działań sprzyjających transformacji energetycznej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 3 maja 2021 r. poinformowało, że przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.

Część grantowa i część pożyczkowa polskiego KPO zawierają po 5 komponentów:

  1. Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”
  2. Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
  3. Komponent C „Transformacja cyfrowa”
  4. Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”
  5. Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność”

Przewiduje się, że Polska otrzyma około 58 mld euro dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W 2021 r. w ramach REACT-EU dostępne będą również 1,4 mld euro, a z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 3,8 mld euro.

Polska otrzyma również prawie 72,2 mld euro w ramach polityki spójności z ostatniego długoterminowego budżetu UE 2021-2027.

Komisja Europejska zaproponowała również przyznanie Polsce wsparcia finansowego w wysokości 11,2 mld euro w ramach instrumentu SURE. Wsparcie będzie miało formę pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach i pomoże Polsce w pokryciu kosztów związanych z tymczasowym programem dopłat do wynagrodzeń w związku z pandemią COVID-19.

Odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa: prawdziwe historie

Informacje dodatkowe

W grudniu 2020 r. przywódcy wszystkich państw Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Komisja Europejska uzgodnili plan odbudowy, który ma pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią COVID-19.

Dzięki wieloletniemu budżetowi UE, wraz z tymczasowym instrumentem NextGenerationEU, łączna kwota 2,18 bln euro pomoże zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

 

 

Czym jest Plan odbudowy dla Europy?

Wieloletni budżet UE, który został powiększony w celu sprostania wyzwaniom związanym z COVID-19, zapewnia przeznaczenie ponad 50% środków z planu odbudowy na modernizację poprzez badania naukowe i innowacje, transformację klimatyczną i cyfrową oraz odporność systemową.

Ten przyszłościowy pakiet, przygotowany w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem, przyczyni się do walki ze zmianą klimatu. Aż 30% budżetu UE zostanie przeznaczone na ten priorytet. Szczególnej uwadze poświęcono ochronie różnorodności biologicznej.

NextGenerationEU zapewni dodatkowe 806,9 mld euro, z czego 723,8 mld euro zostanie przekazane za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa UE. Komisja Europejska uruchomiła również nowy Instrument Wsparcia Technicznego (TSI), aby zapewnić krajom UE dostosowaną do potrzeb wiedzę fachową w zakresie opracowywania i wdrażania reform. Dowiedz się więcej o TSI i niektórych wspieranych projektach reform.

Do nowej sytuacji dostosowano również europejski semestr, który stanowi ramy koordynacji i monitorowania polityki gospodarczej, ponieważ jest on ściśle powiązany z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapewni on, aby reformy stanowiły integralną część odbudowy każdego kraju.

Aby uzyskać dostęp do środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, państwa członkowskie przedstawiają krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności, w którym co najmniej 37% wydatków przeznacza się na działania w dziedzinie klimatu, a 20% na inwestycje i reformy cyfrowe. Musi on zostać wdrożony do 2026 r.