Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Plan odbudowy UE

Największy w historii pakiet środków na rzecz ożywienia gospodarki

NextGenerationEU to więcej niż plan odbudowy. To jedyna w swoim rodzaju szansa na wyjście z pandemii z większą siłą, transformację naszych gospodarek, tworzenie możliwości i miejsc pracy w Europie, w jakiej chcemy żyć.

Jesienna prognoza gospodarcza 2021 dla UE pokazuje, że nadal wychodzimy z recesji wywołanej pandemią. Wraz z postępem akcji szczepień i znoszeniem ograniczeń, wiosną ponownie odnotowano wzrost, który trwał całe lato dzięki otwarciu gospodarki. W okresie objętym prognozą gospodarka UE będzie nadal rosła, osiągając wzrost na poziomie odpowiednio 5 proc., 4,3 proc. i 2,5 proc. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Polska nada znajduje się wśród liderów rozwoju – w 2022 roku wzrost może przekroczyć 5 % PKB przy minimalnym bezrobociu.

Prognoza gospodarcza jesień 2021
EC

 

Plan odbudowy dla Polski

Tymczasowy instrument odbudowy NextGenerationEU obejmuje specjalne wsparcie dla polskiej gospodarki, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz działań sprzyjających transformacji energetycznej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 3 maja 2021 r. poinformowało, że przesłało Krajowy Plan Odbudowy (KPO) do Komisji Europejskiej przez system CIRCABC. Dokument jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro.

Część grantowa i część pożyczkowa polskiego KPO zawierają po 5 komponentów:

  1. Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”
  2. Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
  3. Komponent C „Transformacja cyfrowa”
  4. Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”
  5. Komponent E „Zielona, inteligentna mobilność”

Przewiduje się, że Polska otrzyma około 58 mld euro dotacji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W 2021 r. w ramach REACT-EU dostępne będą również 1,4 mld euro, a z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 3,8 mld euro.

Polska otrzyma również prawie 72,2 mld euro w ramach polityki spójności z ostatniego długoterminowego budżetu UE 2021-2027.

Komisja Europejska zaproponowała również przyznanie Polsce wsparcia finansowego w wysokości 11,2 mld euro w ramach instrumentu SURE. Wsparcie będzie miało formę pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach i pomoże Polsce w pokryciu kosztów związanych z tymczasowym programem dopłat do wynagrodzeń w związku z pandemią COVID-19.

Odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa: prawdziwe historie

Informacje dodatkowe

W grudniu 2020 r. przywódcy wszystkich państw Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Komisja Europejska uzgodnili plan odbudowy, który ma pomóc naprawić szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią COVID-19.

Dzięki wieloletniemu budżetowi UE, wraz z tymczasowym instrumentem NextGenerationEU, łączna kwota 2,18 bln euro pomoże zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

 

 

Czym jest Plan odbudowy dla Europy?

Wieloletni budżet UE, który został powiększony w celu sprostania wyzwaniom związanym z COVID-19, zapewnia przeznaczenie ponad 50% środków z planu odbudowy na modernizację poprzez badania naukowe i innowacje, transformację klimatyczną i cyfrową oraz odporność systemową.

Ten przyszłościowy pakiet, przygotowany w zgodzie z Europejskim Zielonym Ładem, przyczyni się do walki ze zmianą klimatu. Aż 30% budżetu UE zostanie przeznaczone na ten priorytet. Szczególnej uwadze poświęcono ochronie różnorodności biologicznej.

NextGenerationEU zapewni dodatkowe 806,9 mld euro, z czego 723,8 mld euro zostanie przekazane za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa UE. Komisja Europejska uruchomiła również nowy Instrument Wsparcia Technicznego (TSI), aby zapewnić krajom UE dostosowaną do potrzeb wiedzę fachową w zakresie opracowywania i wdrażania reform. Dowiedz się więcej o TSI i niektórych wspieranych projektach reform.

Do nowej sytuacji dostosowano również europejski semestr, który stanowi ramy koordynacji i monitorowania polityki gospodarczej, ponieważ jest on ściśle powiązany z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapewni on, aby reformy stanowiły integralną część odbudowy każdego kraju.

Aby uzyskać dostęp do środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, państwa członkowskie przedstawiają krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności, w którym co najmniej 37% wydatków przeznacza się na działania w dziedzinie klimatu, a 20% na inwestycje i reformy cyfrowe. Musi on zostać wdrożony do 2026 r.