Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce

Priorytety Komisji Europejskiej

Priorytety 2019-2024

Stworzenie nowej strategii na rzecz wzrostu w celu przekształcenia Unii Europejskiej w nowoczesną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, konkurencyjną, zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę.
Wzmocnienie suwerenności cyfrowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem danych, technologii i infrastruktury na rzecz transformacji cyfrowej przynoszącej korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim.
Tworzenie bardziej atrakcyjnego środowiska inwestycyjnego i wspieranie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, w szczególności dla młodych ludzi oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przy jednoczesnym ograniczaniu ubóstwa i nierówności.
Obrona multilateralizmu i globalnego porządku opartego na zasadach poprzez skoordynowane podejście do działań zewnętrznych oraz silniejszy i bardziej jednomyślny głos Europy na arenie międzynarodowej.
Wzmocnienie roli obywateli europejskich w procesie decyzyjnym i w ustalaniu priorytetów Unii Europejskiej, przy jednoczesnej ochronie naszej demokracji przed ingerencją zewnętrzną.

Plan odbudowy dla Europy

Oprócz sześciu głównych priorytetów Komisja Europejska realizuje również program mający na celu wsparcie odbudowy Europy po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

NextGenerationEU