Skip to main content
Przedstawicielstwo w Polsce logo
Przedstawicielstwo w Polsce

Studia i staże

Komisja Europejska opracowała wiele różnych programów, aby pomóc studentom w poznawaniu Unii Europejskiej. Studenci i nauczyciele z Polski mogą studiować i poszerzać swoje kompetencje za granicą w ramach specjalnych programów finansowanych przez UE.

Czym jest Erasmus+?

Illustration photos for the Commission's social media channels

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020).

W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:

  • wspiera Europejski filar praw socjalnych
  • służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
  • pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Oferta

Erasmus+ oferuje możliwości w zakresie mobilności i współpracy w następujących obszarach:

  • szkolnictwo wyższe
  • kształcenie i szkolenie zawodowe
  • edukacja szkolna (w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem)
  • kształcenie dorosłych
  • młodzież
  • sport.

Pogram Erasmus+

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności

Masz 18-30 lat i pragniesz pomóc większej społeczności w Europie lub poza nią? Masz taką możliwość dzięki finansowaniu i wsparciu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, który pomaga młodym osobom uczestniczyć w projektach realizowanych za granicą lub w ich kraju, by nieść pomoc społecznościom. Udział w takich projektach to inspirujące i wzbogacające doświadczenie, a także okazja, aby wywierać pozytywny wpływ na rzeczywistość i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

W Polsce koordynatorem Europejskiego Korpusu Solidarności jest  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Staże w Komisji Europejskiej

W Komisji Europejskiej organizowane są dwie pięciomiesięczne sesje stażowe – jedna rozpoczyna się w marcu, a druga w październiku. Aby ubiegać się o staż, należy go zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ termin zamknięcia naboru do sesji marcowej przypada na koniec sierpnia poprzedniego roku, a pod koniec stycznia – termin dla na sesji październikowej. Obywatele UE i państw trzecich mogą ubiegać się o staż, który jest płatny. Kandydaci muszą być absolwentami i posiadać bardzo dobrą znajomość dwóch języków UE (jednego w przypadku obywatela spoza UE).

Uwaga: w Komisji Europejskiej można również ubiegać się o staż tłumaczeniowy lub staż naukowy (Wspólne Centrum Badawcze).

Staże w instytucjach UE

Staże w Komisji Europejskiej - Blue Book