Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Żółta kartka dla Polski

Przed Trybunał Sprawiedliwości UE trafi sprawa przeciwko Polsce, skierowana tam przez Komisję Europejską. Chodzi o nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy dotyczącej maksymalnego obciążenia i wymiarów dla niektórych pojazdów drogowych. KE upomniała także...

161117_court_main.jpg

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W komunikacie MEMO/16/3644 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym trzy wezwania do usunięcia uchybienia, 32 uzasadnione opinie, osiem decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz jedną decyzję o zamknięciu sprawy), pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 78 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Dwie z przedstawionych decyzji dotyczą Polski:

  • Skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: Komisja wnosi sprawę przeciwko Polsce z powodu systemu zezwoleń na korzystanie z dróg dla niektórych pojazdów ciężarowych
  • Uzasadniona opinia: Komisja wzywa Polskę i 3 inne kraje do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

Dodatkowe informacje na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka prasowa MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Energetyka

Bezpieczeństwo działalności na obszarach morskich: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, POLSKĘ, HISZPANIĘ oraz WIELKĄ BRYTANIĘ do pełnej transpozycji unijnej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

Komisja Europejska wezwała Bułgarię, Polskę, Hiszpanię oraz Wielką Brytanię do zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności na obszarach morskich (dyrektywa 2013/30/UE).

UE wprowadziła zbiór przepisów, które mają pomóc w zapobieganiu awariom oraz w podejmowaniu szybkiej i skutecznej reakcji, jeśli do nich dojdzie. Państwa członkowskie muszą zadbać o to, by przedsiębiorstwa, którym udzieliły koncesji na działalność poszukiwawczą lub wydobywczą, posiadały odpowiednie zasoby finansowe oraz niezbędną wiedzę techniczną oraz by dysponowały zasobami, które są w stanie w razie potrzeby zmobilizować. Przedsiębiorstwa ponoszą także pełną odpowiedzialność za szkody środowiskowe wyrządzone chronionym gatunkom morskim i siedliskom przyrodniczym.

Transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać najpóźniej do 19 lipca 2015 r. Komisja przesłała do Bułgarii, Polski, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uzasadnione opinie, gdyż w krajowych przepisach transponujących dyrektywę stwierdziła luki. Wspomniane cztery państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Mobilność i transport

Transport drogowy: Komisja wnosi sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu systemu zezwoleń na korzystanie z dróg dla niektórych pojazdów ciężarowych

Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnego obciążenia i maksymalnych wymiarów dla niektórych pojazdów drogowych. W szczególności Polska ogranicza w stosunku do niektórych pojazdów ciężarowych swobodę korzystania ze swojej sieci drogowej, nawet jeżeli pojazdy te spełniają unijne normy.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami pojazdy ciężarowe o nacisku osi wynoszącym ponad 8 lub 10 ton muszą uzyskać specjalne zezwolenie od właściwych zarządców dróg na użytkowanie dróg drugorzędnych. Wymóg ten obowiązuje nawet wówczas, gdy pojazdy te załadowane są zgodnie z unijnymi przepisami, a zatem powinny móc korzystać z tych dróg bez konieczności ubiegania się o dodatkowe zezwolenia. W takiej sytuacji znajduje się wiele pojazdów ciężarowych wykorzystywanych w przewozach na duże odległości.

W Polsce zarządzanie drogami prowadzą różne organy administracji (gminy, powiaty, województwa, administracja rządowa), zatem w przypadku jednego kursu może istnieć konieczność uzyskania wielu zezwoleń. Procedura uzyskania zezwolenia jest przy tym czasochłonna. System ten generuje zatem poważne obciążenia dla przewoźników i stanowi przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu wewnętrznego rynku transportu. Komisja Europejska skierowała w lutym 2016 r. do polskich władz uzasadnioną opinię. Ponieważ Polska nie dostosowała swoich przepisów do przepisów prawa Unii, Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym szczegółowo omawiającym tę kwestię.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce