Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 października 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Żółta kartka dla Ekwadoru

Komisja Europejska kontynuuje działania na rzecz zwalczania nielegalnych połowów na całym świecie. W ich ramach skierowała do Republiki Ekwadoru powiadomienie o konieczności nasilenia działań w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i...

Żółta kartka dla Ekwadoru

Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella powiedział: - Ekwador jest ważnym partnerem handlowym, jeśli chodzi o produkty rybołówstwa. Ponosimy ogromną odpowiedzialność za zagwarantowanie konsumentom z UE, że produkty przywożone z tego kraju pochodzą wyłącznie z legalnej działalności połowowej. Komisja Europejska wykryła niedociągnięcia, które podważają zdolność Ekwadoru do zagwarantowania takiej pewności. Wzywamy władze Ekwadoru do zintensyfikowania wysiłków i wdrożenia reform niezbędnych do zwalczania połowów NNN. Jesteśmy gotowi ściśle współpracować z Ekwadorem na rzecz rozwiązania stwierdzonych problemów i podniesienia standardów zarządzania rybołówstwem. Zwalczanie nielegalnych połowów jest integralną częścią działań UE na rzecz poprawy zarządzania oceanami w ciągu ostatnich dziesięciu lat i pozostanie jednym z priorytetów politycznych nowej Komisji.

Decyzja wynika ze stwierdzonych niedociągnięć dotyczących zdolności tego kraju do przestrzegania – jako państwo bandery, państwo portu i państwo zbytu – norm ustalonych zgodnie z międzynarodowym prawem morskim. Zachęca się Ekwador do nasilenia działań mających zagwarantować, aby ryby wprowadzane na rynek w tym kraju nie pochodziły z połowów NNN. Ekwador powinien w szczególności opracować system egzekwowania i nakładania sankcji, który pomógłby rozwiązać problem połowów NNN. Ponadto wielkie znaczenie ma odpowiednia kontrola działalności zakładów przetwórczych – zwłaszcza tych, które eksportują do UE. Komisja stwierdziła również ograniczenia w ramach prawnych dotyczących rybołówstwa.

Na tym etapie decyzja nie pociąga za sobą żadnych środków wpływających na handel. Żółta kartka to ostrzeżenie, które daje Ekwadorowi możliwość zareagowania i podjęcia działań w celu naprawy sytuacji w rozsądnym terminie. Mechanizm przeciwdziałania połowom NNN przewiduje, że w przypadkach utrzymującego się nieprzestrzegania wymogów eksport ryb z danych krajów może w ostateczności zostać niedopuszczony na rynek UE („czerwona kartka”). UE jest gotowa nadal współpracować z Ekwadorem, w razie potrzeby również udzielając pomocy technicznej, aby wdrożyć niezbędne reformy.

Kontekst

Wartość nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) w skali światowej szacuje się na 10–20 mld euro rocznie. Co roku nielegalnie poławia się od 11 do 26 mln ton ryb, co odpowiada co najmniej 15 proc. światowych połowów. UE jest największym na świecie importerem produktów rybołówstwa i nie może akceptować takich produktów na rynku UE.

Zwalczanie połowów NNN stanowi część zobowiązania UE do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju nr 14.4, tj. zaprzestania nielegalnych połowów i zapewnienia zrównoważonego wykorzystania morza i jego zasobów. Jest to również ważny filar unijnej strategii zarządzania oceanami, której celem jest poprawa międzynarodowego zarządzania oceanami.

Działania Komisji opierają się na unijnym rozporządzeniu w sprawie eliminowania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, które weszło w życie w 2010 r. Zgodnie z jego przepisami jedynie produkty rybołówstwa, które uzyskały świadectwo legalności, mogą być wprowadzane na rynek UE. Rozporządzenie to przewiduje również specjalne mechanizmy dialogu z krajami, które nie są w stanie wywiązać się z obowiązków spoczywających na nich zgodnie z prawem międzynarodowym jako na państwie bandery, państwie nadbrzeżnym, państwie portu lub zbytu. Głównym celem tych dialogów jest usunięcie istniejących niedociągnięć poprzez odpowiednie wsparcie zainteresowanych państw trzecich. Dialogi te prowadzą zatem często do pozyskania nowych zaangażowanych partnerów w walce z połowami NNN.

Od listopada 2012 r. Komisja prowadzi formalny dialog z 25 państwami trzecimi, które ostrzeżono o potrzebie podjęcia skutecznych działań w celu zwalczania połowów NNN („żółta kartka”). W większości przypadków odnotowano znaczne postępy, zatem Komisja mogła pomyślnie zakończyć etap formalnego dialogu i dać im „zieloną kartkę”. Tylko kilka państw dotychczas nie zaangażowało się w przeprowadzenie niezbędnych reform. W związku z tym produkty rybołówstwa złowione przez statki z tych państw nie mogą być przywożone do UE („czerwona kartka”).

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 października 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce