Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 listopada 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Zgodna na budżet

Pobudzenie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności oraz bezpieczeństwo Europy – to priorytety przyszłorocznego budżetu UE, na które przeznaczonych zostanie najwięcej środków. O rozłożeniu wpływów i wydatków zadecydowały: Rada i...

161118_budget.jpg

Jak proponowała wcześniej Komisja, w 2017 r. UE wyda więcej pieniędzy na poprawę konkurencyjności i bezpieczeństwa Europy. Więcej środków zostanie też przeznaczonych na wsparcie przyjmowania i integracji uchodźców oraz na eliminowanie podstawowych przyczyn migracji w państwach pochodzenia i tranzytu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kristalina Georgiewa, odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie, powiedziała: - Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby zapewnić środki na budżet, który będzie służył najlepszym interesom naszych obywateli. Budżet UE na 2017 r. będzie więc chronić naszą gospodarkę przed wstrząsami, pobudzać ją i pomagać w rozwiązywaniu problemów takich jak kryzys uchodźczy. Nasz budżet jest w dalszym ciągu nastawiony na osiąganie wyników, a przy tym dbamy o to, by każde euro wydane z budżetu UE miało pozytywny skutek.

Budżet UE na 2017 r. obejmuje środki na zobowiązania w kwocie 157,9 mld euro oraz środki na płatności w wysokości 134,5 mld euro. Główne elementy porozumienia to:

  • Prawie połowa środków pieniężnych – 74,9 mld euro środków na zobowiązania – służyć będzie pobudzeniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności. Przykładowo: 21,3 mld euro trafi do programów, takich jak „Horyzont 2020”, Erasmus+, COSME i instrument „Łącząc Europę”, zaś 2,7 mld euro zostanie przeznaczonych na Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) służący realizacji planu inwestycyjnego dla Europy. Kolejne 53,59 mld euro zostanie wykorzystane, aby zwiększać konwergencję między państwami członkowskimi i między regionami za pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
  • Wsparcie dla europejskich rolników wynosi 42,6 mld euro.
  • Blisko 6,0 mld euro posłuży wzmocnieniu ochrony naszych granic zewnętrznych oraz rozwiązywaniu problemów związanych z kryzysem migracyjnym i uchodźczym. Za połowę tej kwoty finansowane będą działania na terenie UE, natomiast druga połowa zostanie przeznaczona na działania poza UE, mające na celu eliminowanie podstawowych przyczyn migracji. W ramach tych środków łącznie 200 mln euro trafi do nowego instrumentu zapewniającego pomoc humanitarną na terenie UE.

Budżet UE na 2017 r. (w mln euro):

ŚRODKI WG DZIAŁÓW

Budżet 2017 (zmiana nominalna w % w porównaniu z 2016 r.)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

74,899 (+7,2%)

56,522 (-4,7%)

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

21,312 (+12,1%)

19,321 (+11%)

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

53,587 (+5,4%)

37,201 (-11,2%)

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

58,584 (-6,2%)

54,914 (-0,1%)

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

42 613 (+0,9%)

42 563 (+0,8%)

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

4,284 (-0,2%)

3,787 (+25,3%)

4. Globalny wymiar Europy

10,162 (+10,9%)

9,483 (-6,6%)

5. Administracja

9,395 (+5,0%)

9,394 (+5,0%)

Inne szczególne instrumenty*

534 (-4,0%)

390 (+55,7%)

Środki ogółem

157,858 (+1,7%)

134,490 (-1,6%)

Informacje podstawowe

Komisja Europejska co roku przedkłada projekt budżetu UE. W tym roku swój pierwotny wniosek przedstawiła 30 czerwca 2016 r.

Na tej podstawie Parlament Europejski i Rada przyjmują swoje stanowiska. W tym roku Rada formalnie przyjęła swoje stanowisko 12 września 2016 r., zaś Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko na posiedzeniu plenarnym 26 października 2016 r.

W przypadku różnic między stanowiskami Parlamentu Europejskiego i Rady instytucje te podejmują negocjacje określane mianem „postępowania pojednawczego”. W tym roku postępowanie pojednawcze trwało od 28 października do 17 listopada.

Negocjacje prowadzone są na forum specjalnie powołanego komitetu pojednawczego, do którego zarówno Parlament Europejski, jak i Rada oddelegowują po 28 przedstawicieli. Komisja Europejska pełni w tym procesie rolę uczciwego pośrednika i jest w nim reprezentowana przez wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za budżet oraz specjalistów z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.

Kolejne etapy

Aby ostatecznie przypieczętować kompromis osiągnięty w negocjacjach budżetowych, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada muszą zatwierdzić uzgodniony tekst.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce