Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 września 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Zdrowy styl życia

- Świadomość tego, jak istotne dla zdrowego stylu życia są sport i aktywność fizyczna, jest w ostatnich latach coraz powszechniejsza, choćby z powodu pandemii. Musimy utrzymać tę korzystną tendencję - powiedziała komisarz Marija Gabriel. KE...

Zdrowy styl życia

Ta dwuletnia kampania, łącząca sport i aktywny styl życia z polityką m.in. w dziedzinie zdrowia i żywienia, angażuje społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, władze krajowe, regionalne i lokalne oraz organy międzynarodowe. Wszystkie zaangażowane strony będą realizować szereg działań służących temu, aby Europejczycy byli bardziej aktywni i zwracali większą uwagę na zdrowie.

Trzy cele kampanii HealthyLifestyle4All, którym mają służyć działania, są następujące:

  • Zwiększanie świadomości w zakresie zdrowego stylu życia we wszystkich pokoleniach.
  • Wspieranie łatwiejszego dostępu do sportu, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, ze szczególnym naciskiem na włączenie społeczne i niedyskryminację w celu dotarcia do grup defaworyzowanych i angażowania ich.
  • Promowanie globalnego podejścia łączącego żywność, zdrowie, dobrostan i sport w różnych dziedzinach polityki i sektorach.

Wszystkie uczestniczące organizacje mogą przedstawić w internetowym wykazie zobowiązań konkretne działania, które zamierzają podjąć. Swoje propozycje przedstawiło już kilka państw UE oraz organizacje takie jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) i Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), Międzynarodowa Federacja Sportu Szkolnego, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA), Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Spodziewany jest wkład wielu kolejnych organizacji.

Komisja, koordynująca kampanię, zrealizuje w ciągu najbliższych dwóch lat szereg działań, między innymi:

  • zwiększy finansowanie projektów wspierających zdrowy styl życia w ramach programów Erasmus+, „Horyzont Europa” i Programu UE dla zdrowia – w latach 2021–2027 na działania w dziedzinie sportu przeznaczy się 470 mln euro w ramach programu Erasmus+, 290 mln EUR w ramach programu „Horyzont Europa” oraz 4,4 mln EUR w ramach Programu UE dla zdrowia;
  • utworzy nową nagrodę #BeActive Across Generations („Aktywność we wszystkich pokoleniach”), aby zaakcentować znaczenie sportu w różnych grupach wiekowych;
  • uruchomi unijną aplikację mobilną do profilaktyki nowotworów w celu zwiększenia świadomości znaczenia zdrowego stylu życia dla profilaktyki nowotworowej, w ramach realizacji celów europejskiego planu walki z rakiem;
  • rozwinie i zaktualizuje bazę danych składników żywności, zawierającą informacje o wartości odżywczej przetworzonych produktów spożywczych sprzedawanych w UE w celu promowania zdrowszej żywności i ograniczenia spożycia mniej zdrowych produktów o wysokiej zawartości cukru, tłuszczu i soli. Wsparciu tego celu będzie służyć również zharmonizowane obowiązkowe podawanie wartości odżywczej z przodu opakowania, a także unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności spożywczej i praktyk handlowych, wprowadzony w życie w lipcu 2021 r.;
  • poruszy kwestię zdrowego i zrównoważonego odżywiania oraz znaczenie aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego w szkołach. Komisja dokona przeglądu unijnego programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole”, a także udoskonali koncepcję zdrowego stylu życia w swoim zaleceniu w sprawie edukacji;
  • będzie wspierać ugruntowane empirycznie kształtowanie polityki na rzecz zdrowego stylu życia, czemu będzie służyć portal wiedzy na temat promocji zdrowia i zapobiegania chorobom oraz centrum wiedzy na temat raka.

Start kampanii zbiega się z początkiem Europejskiego Tygodnia Sportu 2021, który odbywa się w całej Europie w dniach 23–30 września pod patronatem trzech wybitnych europejskich sportowców: Beatrice Vio, Jorge Piny i Siergieja Bubki. Wydarzenia, których tysiące odbędą się w internecie i w przestrzeni realnej, uwydatnią moc aktywności fizycznej, która przynosi radość, buduje odporność i łączy pokolenia. Od czasu pierwszej edycji w 2015 r. Europejski Tydzień Sportu stał się największą europejską kampanią na rzecz sportu i aktywności fizycznej. W 2020 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbyło się w całej Europie ponad 32 tys. wydarzeń, w których aktywny udział wzięła rekordowa liczba 15,6 mln uczestników.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: - Sport i aktywność fizyczna dobrze służą naszemu dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu. Brak aktywności fizycznej nie tylko wpływa niekorzystnie na społeczeństwo i zdrowie ludzkie – jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może przysłużyć się propagowaniu tolerancji i krzewieniu postaw obywatelskich w całej Europie. Rozpoczęta dziś kampania HealthyLifestyle4All świadczy o zaangażowaniu Komisji na rzecz zdrowego stylu życia dla każdego obywatela.

W Słowenii podczas wydarzenia inaugurującego kampanię i Europejski Tydzień Sportu komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel, oświadczyła: - Komisja Europejska będzie nadal starać się o zwiększanie świadomości kluczowej roli, jaką sport odgrywa w naszych społeczeństwach, wpływając na zdrowie, włączenie społeczne i dobrostan ludzi. W ramach inicjatywy HealthyLifestyle4All zachęcamy kluczowe sektory promujące sport, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się, aby wspólnie z Komisją propagowały działania sprzyjające kształceniu dobrych nawyków.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła: Zdrowie to fundament budowania silnych społeczeństw i silnych gospodarek. A zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego też promocja zdrowia i profilaktyka chorób to kluczowe elementy naszych działań w dziedzinie zdrowia oraz główny punkt europejskiego planu walki z rakiem. Inicjatywa HealthyLifestyle4All pomoże nam uwypuklić znaczenie zdrowego stylu życia we wszystkich pokoleniach i grupach społecznych. Przyczyni się ona do zwiększenia świadomości na temat znaczenia zdrowego stylu życia, pomoże wykształcić bardziej zrównoważone nawyki żywieniowe oraz będzie sprzyjać odpowiedzialnym praktykom w zakresie wytwarzania i marketingu żywności.

Kontekst

Według najnowszego badania Eurobarometr prawie połowa Europejczyków nigdy nie ćwiczy ani nie uprawia sportu. W ostatnich latach ten odsetek stopniowo wzrasta. Tylko jedna na siedem osób w wieku co najmniej 15 lat spożywa przynajmniej pięć porcji owoców lub warzyw dziennie, a co trzecia osoba nie je codziennie warzyw i owoców. Zdrowy styl życia pozwala ograniczyć występowanie szeregu chorób niezakaźnych. Udowodniono na przykład, że ponad 40% nowotworów można zapobiec, a wśród ich istotnych przyczyn są niezdrowa dieta i siedzący tryb życia. Skuteczne strategie profilaktyki nowotworów mogą zapobiegać chorobom, ratować życie i zmniejszać cierpienie. Europejski plan walki z rakiem ma na celu zapewnienie ludziom informacji i narzędzi potrzebnych im do dokonywania zdrowszych wyborów w zakresie odżywiania się i aktywności fizycznej.

Panuje zgoda co do tego, że sport wzmacnia system odpornościowy, korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i uczy istotnych wartości, jak włączenie społeczne i uczestnictwo. Na szczeblu UE Komisja wspiera promowanie aktywności fizycznej, oferując wsparcie finansowe za pośrednictwem programów Erasmus+, „Horyzont Europa” i Program UE dla zdrowia. Od 2014 r. w ramach Erasmus+ sfinansowano 1 175 projektów i wsparto 3700 organizacji, przeznaczając łącznie 250 mln euro. Komisja ustanowiła również nagrody #BeActive w celu wspierania projektów i osób, które propagują sport i aktywność fizyczną w całej Europie.

Komisja wspiera państwa członkowskie i zaangażowane podmioty w promowaniu zdrowego odżywiania poprzez szereg działań, takich jak zmiany składu żywności, ograniczenie agresywnego (cyfrowego) marketingu żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, soli i cukrów, zamówienia publiczne na żywność dostarczaną do szkół, propagowanie aktywności fizycznej oraz informowanie konsumentów, w tym etykietowanie. Przegląd inicjatyw politycznych w zakresie żywienia i aktywności fizycznej pokazuje, że działania takie mogą przyczyniać się do zmniejszenia obciążenia chorobami niezakaźnymi, m.in. rakiem, chorobami układu krążenia, otyłością i cukrzycą. Strategia „Od pola do stołu” zmierza do szybszego osiągnięcia zrównoważonego systemu żywnościowego, zapewniającego wszystkim dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 września 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce