Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy3 lipca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Zastrzeżenia wobec Polski

Wcześniejsze zakończenia kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz naruszenie prawa UE w zakresie praw konsumentów i podróżnych, którzy ubiegają się o zwrot kosztów odwołanych wyjazdów – to zastrzeżenia Komisji Europejskiej wobec Polski...

Zastrzeżenia wobec Polski

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Komisja Europejska wzywa POLSKĘ do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej

Komisja postanowiła przesłać wezwanie do usunięcia uchybienia do Polski w związku z wdrażaniem przepisów prawnych, które mogłyby mieć wpływ na niezależność polskiego krajowego organu regulacyjnego, tj. Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i które doprowadziły do wcześniejszego zakończenia kadencji prezesa UKE. Niezależność krajowych organów regulacyjnych jest kluczową zasadą unijnych ram prawnych dotyczących łączności elektronicznej (dyrektywa 2002/21/WE). Szefowie i członkowie organów kolegialnych takich organów mogą zostać zwolnieni jedynie wtedy, gdy przestaną spełniać warunki wymagane do wykonywania swoich obowiązków. Wszelkie próby ograniczenia ich niezależności stanowiłyby naruszenie obowiązujących przepisów UE. Komisja wyraziła obawy, że skrócenie całkowitego czasu trwania kadencji lub zmiana warunków powoływania lub zwalniania w celu wcześniejszego zakończenia kadencji może mieć wpływ na te zasady. Polska ma teraz trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione przez Komisję, w przeciwnym razie Komisja może wystosować uzasadnioną opinię.

KE wzywa DZIESIĘĆ państw członkowskich, w tym POLSKĘ, do przestrzegania prawa Unii dotyczącego ochrony praw konsumentów i podróżnych

Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Czech, Cypru, Grecji, Francji, Włoch, Chorwacji, Litwy, Polski, Portugalii i Słowacji wezwanie do usunięcia uchybienia z uwagi na fakt, że przepisy krajowe tych państw naruszają prawo Unii w zakresie praw konsumentów i podróżnych. Te dziesięć państw członkowskich narusza art. 12 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/2302 (dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek). Z uwagi na pandemię COVID-19 konieczne było odwołanie wyjazdów. Podczas tego kryzysu Komisja konsekwentnie stoi na stanowisku, że prawa konsumentów zachowują ważność w obecnym bezprecedensowym kontekście, a krajowe środki wspierające przemysł nie mogą ich ograniczać. 13 maja 2020 r. Komisja przyjęła specjalne zalecenie w sprawie bonów, aby w obecnym kontekście wesprzeć państwa członkowskie w tworzeniu atrakcyjnych, niezawodnych i elastycznych systemów bonów. Niemniej w tych dziesięciu państwach członkowskich nadal obowiązują szczególne przepisy krajowe, umożliwiające organizatorom imprez turystycznych wystawianie bonów zamiast zwrotu pieniędzy za odwołane wyjazdy lub odraczanie zwrotu pieniędzy znacznie powyżej okresu 14 dni określonego w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Zgodnie z prawem UE pasażerowie mają jednak prawo wyboru między zwrotem pieniędzy a innymi formami zwrotu, takimi jak bon. Komisja podjęła zatem decyzję o przesłaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Republiki Czeskiej, Cypru, Grecji, Francji, Włoch, Chorwacji, Litwy, Polski, Portugalii i Słowacji. Zainteresowane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji i zastosowanie niezbędnych środków w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionych opinii.

POZOSTAŁE DECYZJE DOTYCZĄCE POLSKI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
3 lipca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce