Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 czerwca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Zarządzanie migracjami

Komisja zaproponowała dziś nowe środki, które rozwiązać mają problem coraz częstszego wykorzystywania komercyjnego transportu przez siatki przestępcze do ułatwiania nielegalnej migracji do UE.

Zarządzanie migracjami

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w lutym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w pierwszej połowie 2023 r. Komisja zakończy prace nad specjalnym zestawem środków, obejmujących m.in. ukierunkowane kampanie informacyjne, aby uniemożliwić przewoźnikom ułatwianie nielegalnej migracji. Rada Europejska również wezwała Komisję i Radę do wdrożenia odpowiednich środków wobec takich przewoźników, którzy zajmują się handlem ludźmi lub przemytem migrantów lub ułatwiają taki proceder.

Przedstawiony dziś zestaw narzędzi to środki strategiczne, które pozwolą Komisji wspierać państwa członkowskie w tych działaniach. Środki zgrupowane zostały w trzech kategoriach zwanych filarami: legislacyjnym, operacyjnym i dyplomatycznym. Mają one umożliwić zajęcie się przypadkami niewłaściwego wykorzystywania środków transportu do ułatwienia nielegalnej migracji do UE, ze szczególnym uwzględnieniem dróg powietrznych.

Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w poszczególnych filarach.

Filar pierwszy: ramy prawne UE

Przedstawiając nowy zestaw narzędzi, Komisja wzywa do wznowienia i szybkiego zakończenia negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie środków wobec przewoźników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii Europejskiej lub zajmują się takim handlem lub przemytem. Przepisy rozporządzenia w znacznym stopniu przyczynią się do wzmocnienia ram prawnych UE w tej dziedzinie. Komisja zbada również, we współpracy z państwami członkowskimi, w jaki sposób można najlepiej zastosować unijny pakiet środków dotyczących pośredników wobec przewoźników, którzy ułatwiają nielegalny wjazd i tranzyt do UE. Pakiet ten zapowiedziano w Odnowionym unijnym planie działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na lata 2021–2025.

Środki prawne obejmują również możliwość zawieszenia lub cofnięcia koncesji unijnemu przewoźnikowi lotniczemu, który nie spełnia wymogów dobrej reputacji wynikających z odpowiednich przepisów UE dotyczących transportu, oraz możliwość rozważenia zastosowania wobec przewoźników ułatwiających nielegalną migrację do UE sankcji przewidzianych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

Filar drugi: orientacja sytuacyjna i wczesne ostrzeganie

Częstsze wykorzystywanie sieci ds. planu gotowości i zarządzania kryzysowego i rozszerzenie zakresu jej działań ma priorytetowe znaczenie dla poprawy orientacji sytuacyjnej co do korzystania z usług przewoźników, którzy ułatwiają nielegalną migrację do UE. Współpraca i wymiana informacji między Komisją, Fronteksem a Eurocontrolem również ma zasadnicze znaczenie dla monitorowania lotów i gromadzenia danych na temat nowych pojawiających się szlaków przemytu.

Po tym jak nowe przepisy dotyczące zarządzania granicami zostaną przyjęte, wymiana informacji zostanie uzupełniona o wykorzystanie danych pasażera przekazywanych przed podróżą. Wspieranie krajów sąsiadujących z UE i krajów tranzytu w opracowywaniu systemów informacji o podróżnych również pozwoli poprawić orientację sytuacyjną.

Filar trzeci: Współpraca z krajami partnerskimi i przewoźnikami

Z uwagi na znaczenie i atrakcyjność unijnego rynku transportowego UE ma znaczną siłę przetargową w kontaktach z organami odpowiedzialnymi za transport i przewoźnikami z państw trzecich i może odegrać kluczową rolę w ustanawianiu wysokich standardów w dziedzinie transportu na całym świecie, w tym w zakresie opracowywania środków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu transportu komercyjnego przez sieci przestępcze do celów nielegalnej migracji.

UE zacieśni współpracę z przewoźnikami i organami z państw trzecich, zwłaszcza w sektorze lotnictwa. Zalążkiem tych działań może być uruchomienie wraz z przewoźnikami kampanii informacyjnych dotyczących konkretnych szlaków, zapoczątkowanie wymiany informacji i stworzenie sieci współpracy w zakresie rozpoznawania i raportowania o modelach ułatwiania nielegalnej migracji.

Jednym z kluczowych działań jest również zapewnienie – przy wsparciu UE – szkoleń i wytycznych dla organów i personelu przewoźników lotniczych w państwach trzecich. Wspólnie z krajami partnerskimi UE może zbadać możliwość oddelegowania oficerów łącznikowych na kluczowe lotniska i pełnego wykorzystywania potencjału innych oficerów łącznikowych, w tym europejskich oficerów łącznikowych ds. migracji.

Współpraca z przemysłem lotniczym, organami i organizacjami lotnictwa cywilnego, takimi jak Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego czy Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, jest kolejnym kluczowym działaniem służącym podnoszeniu świadomości i tworzeniu międzynarodowych wytycznych, co przyczynia się do stworzenia systemu wczesnego ostrzegania.

Co dalej?

Zestaw narzędzi zostanie omówiony na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych pod koniec tego tygodnia, w ramach przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej. UE i państwa członkowskie będą musiały współpracować w celu zapewnienia skutecznego wdrożenia proponowanych środków.

Kontekst

Wykorzystanie komercyjnych środków transportu, głównie powietrznego, w celu ułatwienia nielegalnej migracji do UE stopniowo stało się nowym sposobem działania siatek przemytniczych. Siatki przestępcze coraz częściej wykorzystują loty komercyjne między państwami trzecimi pod różnymi pretekstami, takimi jak systemy ruchu bezwizowego lub widoczne możliwości migracji zarobkowej, w celu sprowadzenia migrantów do państw położonych blisko UE lub graniczących z UE, z których migranci próbują następnie nielegalnie dostać się do UE.

W listopadzie 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków wobec przewoźników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii Europejskiej lub zajmują się takim handlem lub przemytem.

W planie działania UE na rzecz Bałkanów Zachodnich z 5 grudnia 2022 r. zaproponowano już konsolidację narzędzi operacyjnych i uzupełnienie ich o środki wobec przewoźników.

Dodatkowe informacje

Zestaw środków stosowanych wobec przewoźników ułatwiających nielegalną migrację do UE

Rozporządzenie w sprawie środków wobec przewoźników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium UE lub zajmują się takim handlem lub przemytem

Cytat(y)

Podczas białoruskiej próby instrumentalizacji migrantów udało nam się zatrzymać loty tranzytowe do Mińska właśnie dlatego, że w polityce transportowej UE ma duże możliwości nacisku. Musimy być gotowi wdrożyć wszystkie narzędzia, jakimi dysponujemy, aby zagwarantować, że przewoźnicy pracujący w UE nie będą wyzyskiwani przez przemytników i handlarzy ludźmi.

Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas - 06/06/2023

 

Przedstawiony dziś zestaw narzędzi jest kolejnym ważnym krokiem w walce z zorganizowanymi siatkami przestępczymi trudniącymi się przemytem migrantów. Nieustannie dążymy do tego, by UE i jej partnerzy byli lepiej przygotowani, odporni i świadomi, jeśli chodzi o radzenie sobie z tymi niefortunnymi próbami nielegalnego przekraczania naszych granic.

Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych - 06/06/2023

 

Światowa społeczność lotnicza odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu nielegalnej migracji. UE z zadowoleniem przyjmuje jej dotychczasowe starania podjęte w tym celu. Zaprezentowany dziś zestaw narzędzi to wyraz naszego dążenia do dalszego zacieśnienia współpracy operacyjnej poprzez łączenie i lepszą koordynację działań przewoźników, państw i odpowiednich organizacji międzynarodowych.

Adina Vălean, komisarz do spraw transportu - 06/06/2023

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce