Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 stycznia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Wykorzenić terroryzm

- Musimy zająć się problemem terroryzmu u jego korzeni – w kontekście radykalizacji, która może prowadzić osoby w Europie na drogę ekstremistycznych ideologii i przemocy – mówił komisarz Julian King prezentując sprawozdanie z postępów w realizacji...

Wykorzenić terroryzm

Jako że bezpieczeństwo określono jako kluczowy priorytet we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019, Komisja przygotowuje także szereg środków, jakie należy podjąć w nadchodzących miesiącach w celu zwiększenia wsparcia na rzecz państw członkowskich oraz przyspieszenia prac UE. Komisja będzie nadal działać na rzecz przyspieszenia prac przed zapowiedzianym w Agendzie przywódców, mającym się odbyć we wrześniu, nieformalnym spotkaniem liderów w sprawie bezpieczeństwa.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Dimitris Avramopoulos powiedział: - Bezpieczeństwo jest nadal jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoi Europa, i najwyższym priorytetem UE, co odzwierciedlone zostało we wspólnej deklaracji instytucji UE na lata 2018–2019. Musimy nieustannie działać takim samym rozmachem i wspólnie osiągnąć konkretne rezultaty w dziedzinie naszego bezpieczeństwa. Musimy uczynić jeszcze więcej, aby zapewnić europejskim obywatelom bezpieczeństwo, zarówno w internecie, jak i poza nim. Zwalczanie propagandy terrorystycznej w internecie to obszar, w którym istnieje wyraźna konieczność podjęcia pilnych działań. W razie potrzeby Komisja podejmie działania, a wszystkie opcje pozostają otwarte.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa, Julian King dodał: - W ubiegłym roku zintensyfikowaliśmy wysiłki mające na celu zlikwidowanie luk informacyjnych, zwalczanie radykalizacji postaw, zwiększenie cyberodporności oraz ochronę naszej przestrzeni publicznej. To wszechstronne podejście przynosi efekty: musimy jednak nadal działać w tym samym tempie, aby zapewnić rzeczywistą i skuteczną unię bezpieczeństwa. Musimy zająć się problemem terroryzmu u jego korzeni – w kontekście radykalizacji, która może prowadzić osoby w Europie na drogę ekstremistycznych ideologii i przemocy. Jest jeszcze wiele do zrobienia, będziemy więc w tej fundamentalnej kwestii dalej współpracować z ekspertami, politykami i firmami internetowymi.

Nasilenie walki z radykalizacją postaw

W swoim sprawozdaniu okresowym utworzona przez Komisję w lipcu 2017 r. Grupa Ekspercka Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw wezwała do bardziej systematycznej wymiany między specjalistami, naukowcami i państwami członkowskimi poglądów na temat przeciwdziałania radykalizacji postaw, a także do większego wsparcia ze strony UE. Pierwszym krokiem Komisji mającym na celu realizację tych zaleceń będzie wzmocnienie koordynacji zapobiegania terroryzmowi na szczeblu UE. Komisja zintensyfikuje także działania przeciwko radykalizacji postaw w więzieniach oraz zwalczanie propagandy terrorystycznej w internecie i poza nim. Komisja wzywa platformy internetowe do wzmożenia wysiłków na rzecz usuwania treści terrorystycznych w internecie tak szybko, jak to możliwe, i rozważa konkretniejsze kroki mające na celu jeszcze skuteczniejsze reagowanie na treści terrorystyczne w internecie, przed podjęciem decyzji, czy potrzebne jest odpowiednie prawodawstwo. W związku ze stratami terytorialnymi poniesionymi przez Państwo Islamskie w Syrii i Iraku na zorganizowanej przez Komisję w kwietniu konferencji omawiane będą działania, jakie państwa członkowskie podejmują w odniesieniu do osób powracających, wśród których znajdują się kobiety i dzieci.

Mobilizowanie do działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony przestrzeni publicznej

Komisja nadal realizuje swoją przyjętą we wrześniu 2017 r. strategię w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, ustanawiając sieć centrów kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i Europejskie Centrum Badań Naukowych i Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa. W pierwszym kwartale 2018 r. na tworzenie tej sieci przewidziano wsparcie w wysokości 50 mln euro w postaci programu pilotażowego w ramach programu „Horyzont 2020”. Komisja udostępni również dodatkowe 5 mln euro na wzmocnienie zdolności Europolu w dziedzinie rozszyfrowywania, aby wesprzeć organy ścigania w prowadzeniu dochodzeń, jak zapowiedziała w swoim Jedenastym sprawozdaniu z postępu prac i aby odpowiedzieć na wezwanie państw członkowskich do dalszego wspierania, wyrażone w grudniu ubiegłego roku na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Jeśli chodzi o ochronę przestrzeni publicznej, ulega zacieśnieniu współpraca między podmiotami prywatnymi w miejscach publicznych, takich jak węzły komunikacyjne, centra handlowe czy stadiony, oraz władzami lokalnymi i regionalnymi. W grudniu Komisja zorganizowała pierwsze posiedzenie forum podmiotów UE, na którym skupiono się na wymianie informacji i porad dotyczących wykrywania zagrożeń, jak również testowania nowych technologii i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Następnie odbyło się pierwsze specjalne spotkanie z sektorem wynajmu samochodów służące zbadaniu możliwości wspólnych działań mających na celu utrudnianie terrorystom wynajmu pojazdów do popełniania zamachów. W styczniu 2018 r. opublikowany zostanie zestaw najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, aby zapewnić wytyczne dla europejskich kierowców ciężarówek, przedsiębiorstw transportowych i innych kluczowych zainteresowanych podmiotów, w celu przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom wynikającym z terroryzmu. W ramach tych działań Komisja utworzy portal internetowy dla wszystkich zainteresowanych stron do dzielenia się najlepszymi praktykami i zorganizuje w dniu 8 marca, wraz z Komitetem Regionów, konferencję z udziałem burmistrzów i prezydentów miast z całej Europy.

Postępy w zakresie zapobiegania finansowaniu terroryzmu, kwestii związanych z lotnictwem i innych priorytetów.

Sprawozdanie zawiera także podsumowanie postępów w realizacji priorytetowych ustaleń w ramach Europejskiej agendy bezpieczeństwa, w tym ustaleń dotyczących wymiany informacji, finansowania terroryzmu, badań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa, a także wymiaru zewnętrznego. Komisja wzywa współprawodawców do osiągnięcia w nadchodzących tygodniach porozumienia w sprawie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i propozycji mających na celu wzmocnienie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 13 września 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, rotacyjna prezydencja Rady i przewodniczący Komisji Europejskiej podpisali wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019, w której podkreślono zasadnicze znaczenie lepszej ochrony bezpieczeństwa obywateli poprzez umieszczenie go w centrum unijnych prac legislacyjnych. Priorytetowo potraktowano inicjatywy mające na celu zapewnienie, że organy państw członkowskich będą posiadać informacje o tym, kto przekracza wspólną zewnętrzną granicę UE, a także stworzenie interoperacyjnych unijnych systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania granicami i zarządzania migracjami oraz wzmocnienie instrumentów zwalczania terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Europejska agenda bezpieczeństwa stanowi punkt odniesienia dla działań Komisji w tej dziedzinie. Określono w niej główne działania mające zapewnić skuteczne reagowanie UE na terroryzm i zagrożenia dla bezpieczeństwa, obejmujące zwalczanie radykalizacji, zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego, odcięcie finansowania terroryzmu oraz poprawę wymiany informacji. Od momentu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji, tym samym przygotowując grunt pod rzeczywistą i skuteczną unię bezpieczeństwa. Postępy te są przedstawiane w regularnie publikowanych sprawozdaniach Komisji.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 stycznia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce