Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 października 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Wolny handel z Wietnamem

- To jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 mln konsumentów – mówiła komisarz Cecilia Malmström po przyjęciu przez KE umowy handlowej i inwestycyjnej z Wietnamem. To kolejny etap na...

Wolny handel z Wietnamem

Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, w tym do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Wyraźnie odnosi się przy tym do porozumienia paryskiego.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział z tej okazji: - Umowy handlowa i inwestycyjna między UE a Wietnamem stanowią przykład europejskiej polityki handlowej. Dadzą one niespotykane dotąd możliwości i przyniosą korzyści europejskim i wietnamskim firmom, pracownikom i konsumentom. Uwzględniają one w pełni różnice gospodarcze między obiema stronami. Wspierają politykę handlową opartą na zasadach i wartościach i zawierają zdecydowane i wyraźne zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przyjmując umowy na kilka godzin przed przybyciem uczestników szczytu Azja–Europa w Brukseli, Komisja dowodzi swojego zaangażowania na rzecz otwartego handlu i współpracy z państwami azjatyckimi. Oczekuję, że Parlament Europejski i państwa unijne podejmą niezbędne kroki, aby umowy te weszły w życie tak szybko, jak to możliwe.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström stwierdziła: - Komisja opracowała dwie wartościowe i postępowe umowy z Wietnamem i jestem pewna, że mogą one zyskać akceptację Parlamentu Europejskiego i unijnych państw członkowskich. Wietnam oferuje ogromne możliwości eksporterom i inwestorom z UE, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 milionów konsumentów, wschodzącej klasie średniej i młodej, prężnej sile roboczej. Zawierając umowy z Wietnamem, Unia Europejska przyczynia się także do upowszechniania europejskich wysokich standardów i umożliwia pogłębioną dyskusję na temat praw człowieka i ochrony obywateli. Mam nadzieję, że Rada i Parlament Europejski niezwłocznie zatwierdzą te umowy, tak aby firmy, pracownicy, rolnicy i konsumenci mogli jak najszybciej czerpać z nich korzyści.

Umowa handlowa wyeliminuje ponad 99 proc. ceł na towary będące przedmiotem handlu między obiema stronami. Od jej wejścia w życie Wietnam zniesie 65 proc. ceł przywozowych na towary z UE, a pozostałe cła będą stopniowo eliminowane przez okres 10 lat, aby uwzględnić fakt, że Wietnam jest krajem rozwijającym się. Umowa zawiera również szczegółowe przepisy dotyczące barier pozataryfowych w sektorze motoryzacyjnym oraz zapewnia ochronę w Wietnamie 169 tradycyjnych europejskich produktów spożywczych i napojów, noszących tzw. oznaczenia geograficzne, takich jak wino Rioja lub ser roquefort. Dzięki tej umowie firmy unijne będą mogły uczestniczyć na tych samych zasadach, co firmy wietnamskie, w przetargach na zamówienia publiczne organizowanych przez wietnamskie władze i przedsiębiorstwa państwowe.

Oprócz oferowania znaczących możliwości gospodarczych umowa gwarantuje również, że handel i inwestycje będą iść w parze ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ wprowadza ona najwyższe standardy w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konsumentów i nie pozwala na ich obniżanie, by przyciągnąć handel i inwestycje. Umowa zobowiązuje obie strony do poszanowania i skutecznego wdrażania zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczących praw podstawowych w pracy; do wdrożenia międzynarodowych umów w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak porozumienie paryskie; do ochrony dzikiej fauny i flory, różnorodności biologicznej, leśnictwa i rybactwa oraz do zrównoważonego zarządzania tymi zasobami oraz do angażowania społeczeństwa obywatelskiego w kontrolę spełniania tych zobowiązań przez obie strony.

Umowa handlowa jest prawnie i instytucjonalnie powiązana z umową o partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem, co pozwala na odpowiednie działania w przypadku naruszenia praw człowieka.

Umowa o ochronie inwestycji zawiera natomiast nowoczesne przepisy dotyczące ochrony inwestycji za pośrednictwem nowego systemu sądów ds. inwestycji. Zachowuje ona prawo rządów po obu stronach umowy do wprowadzania regulacji w interesie ich obywateli. Umowa ta zastąpi dwustronne umowy inwestycyjne, które 21 państw członkowskich UE zawarło wcześniej z Wietnamem.

Wraz z umową zawartą niedawno z Singapurem umowa z Wietnamem przyczyni się do dalszego ustanawiania wysokich standardów i zasad w regionie ASEAN oraz do przygotowania przyszłej międzyregionalnej umowy handlowej i inwestycyjnej.

Kontekst

Wietnam jest drugim co do wielkości – po Singapurze – partnerem handlowym UE należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Handel towarami między UE a Wietnamem wart jest 47,6 miliardów euro rocznie, a handel usługami – 3,6 miliardów euro. Choć unijne inwestycje w Wietnamie utrzymywały się w 2016 r. na niewielkim poziomie 8,3 miliardów euro, coraz więcej firm z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Przywóz do UE z Wietnamu obejmuje głównie sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu, chemikalia i produkty rolne.

Dalsze działania

Komisja przedstawia obecnie Radzie wnioski w sprawie podpisania i zawarcia obu umów. Po zatwierdzeniu przez Radę umowy zostaną podpisane i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu w celu wyrażenia przez niego zgody na ich podpisanie i zawarcie. Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego umowa handlowa może zostać zawarta przez Radę i wejść w życie. Umowa o ochronie inwestycji z Wietnamem zostanie ratyfikowana przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.

Dodatkowe informacje:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 października 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce