Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 czerwca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Wiosenny pakiet dla gospodarki

Polska gospodarka doświadcza szybkiego wzrostu, rekordowo niskiego bezrobocia, skutecznie uszczelnia system podatkowy, jednak wbrew trendom demograficznymi utrzymuje zbyt niski wiek przejścia na emeryturę – ocenia KE. Przedstawiła ona zalecenia dla...

Europejski semestr 2019

Komisja zaleciła m.in. zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wobec Hiszpanii i przyjęła szereg dokumentów w ramach paktu stabilności i wzrostu.

Gospodarka europejska rośnie już siódmy rok z rzędu i przewiduje się, że będzie rosła także w 2020 r., we wszystkich państwach członkowskich, pomimo mniej korzystnych warunków i niepewnej sytuacji globalnej. Liczba osób zatrudnionych jest rekordowo wysoka, a stopa bezrobocia rekordowo niska. Między poszczególnymi państwami, regionami i grupami ludności występują jednak istotne różnice. W tym kontekście Komisja wzywa państwa członkowskie do kontynuowania postępów czynionych w ostatnich latach. Tak jak do tej pory, kierunek dla udanej modernizacji gospodarki europejskiej wyznaczają skuteczne reformy, którym towarzyszą dobrze ukierunkowane strategie inwestycyjne i odpowiedzialna polityka fiskalna.

REKOMENDACJE DLA POLSKI

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: - Europejski semestr wyraźnie przyczynił się do poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej w Europie. Wciąż jednak utrzymują się poważne problemy i rośnie ryzyko pogorszenia się perspektyw gospodarczych. Spowolnienie procesu reform w niektórych krajach budzi zaniepokojenie. Wzywamy państwa członkowskie, aby włożyły nową energię w działania, które sprawią, by nasze gospodarki były bardziej odporne, oraz będą wspierać trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy. Lepiej ukierunkowane inwestycje mogą stanowić istotny wkład w osiągnięcie tych celów.

Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, powiedziała: - Obecna Komisja dołożyła wielu starań, aby zbudować bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu Europę, która nikogo nie pozostawia w tyle. Europejski filar praw socjalnych określa zasady i prawa dla wszystkich obywateli UE. Muszą one być wdrażane na poziomie krajowym. Na rynku pracy zachodzą szybkie zmiany, dlatego niezwykle istotne jest, aby państwa członkowskie realizowały reformy w obszarach kształcenia formalnego i kształcenia przez całe życie, rynku pracy i ochrony socjalnej.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, dodał: - Ten ostatni wiosenny pakiet w kadencji obecnej Komisji potwierdza nasze zobowiązanie do inteligentnego stosowania paktu stabilności i wzrostu. Oznacza to, że nie opieramy naszych decyzji na mechanicznym czy legalistycznym stosowaniu przepisów, ale zastanawiamy się, czy ich skutki są korzystne dla wzrostu, zatrudnienia i zdrowych finansów publicznych. Nasze dokonania pokazują, że jest to słuszne podejście: stan finansów publicznych stale się poprawia, nie osłabiając przy tym wzrostu gospodarczego. Zwracamy też uwagę, że niektóre państwa członkowskie powinny podjąć, a w stosownych przypadkach nasilić działania zwalczające agresywne planowanie podatkowe, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkim podatnikom.

Zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r.

Zalecenia zawierają wytyczne wskazujące państwom członkowskim, jakie działania powinny podjąć w odpowiedzi na utrzymujące się i nowe wyzwania gospodarcze i społeczne oraz w celu osiągnięcia wspólnych kluczowych celów polityki. Treść zaleceń odzwierciedla ogólne priorytety określone w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r. oraz w zaleceniu w sprawie polityki gospodarczej dla strefy euro na 2019 r., wydanym w listopadzie. Zalecenia opierają się też na szczegółowych analizach zawartych w sprawozdaniach krajowych opublikowanych w lutym oraz na ocenie programów krajowych przedstawionych w kwietniu. Spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego uwypukla potrzebę realizacji reform strukturalnych, zwłaszcza reform, które mają na celu osiągnięcie trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Państwa członkowskie powinny zapewniać konwergencję społeczną zgodnie z Europejskim filarem praw socjalnych. Zgodnie z zaleceniem dla strefy euro państwa członkowskie powinny też dążyć do bardziej symetrycznego przywracania równowagi w obrębie strefy euro oraz kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia jednolitego rynku i pogłębienia unii gospodarczej i walutowej.

W zaleceniach dla poszczególnych krajów na 2019 r. położono większy nacisk na określanie i priorytetowe traktowanie potrzeb inwestycyjnych na poziomie krajowym oraz zwrócono szczególną uwagę na różnice regionalne i terytorialne. Jest to zgodne z dokładną analizą potrzeb inwestycyjnych i wąskich gardeł specyficznych dla państw członkowskich, zawartą w sprawozdaniach krajowych opublikowanych na początku roku, i powinno posłużyć do priorytetowego wykorzystania funduszy unijnych w kolejnym długoterminowym budżecie UE lub wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027.

Kontynuowana jest korekta zakłóceń równowagi makroekonomicznej

Pomimo postępów w korygowaniu zakłóceń równowagi makroekonomicznej, konieczne są dodatkowe działania polityczne. Niektóre państwa członkowskie nadal odnotowują rekordowe poziomy zadłużenia prywatnego i publicznego, co ogranicza ich możliwości reagowania na negatywne wstrząsy. W gospodarkach innych państw członkowskich pojawiają się oznaki wskazujące na możliwe przegrzanie związane z dynamicznym wzrostem cen nieruchomości mieszkaniowych i rosnącymi jednostkowymi kosztami pracy. W przypadku wszystkich państw członkowskich konieczne są dodatkowe środki pobudzające wydajność i inwestycje oraz wspierające wzrost potencjalny.

W lutym Komisja stwierdziła, że w 13 państwach członkowskich występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej (Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia i Szwecja), przy czym w trzech są to nadmierne zakłócenia równowagi (Cypr, Grecja i Włochy). Podobnie jak w poprzednich latach zakłócenia te wymagają szczególnego monitorowania w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Wytyczne i decyzje w ramach paktu stabilności i wzrostu

Na podstawie oceny programów stabilności i konwergencji na 2019 r. Komisja podjęła szereg działań na mocy paktu stabilności i wzrostu. Komisja zaleca uchylenie procedury nadmiernego deficytu w przypadku Hiszpanii. Jeżeli Rada podejmie taką decyzję, wszystkie procedury nadmiernego deficytu wszczęte od czasu kryzysu zostaną zamknięte. W 2011 r. częścią naprawczą paktu stabilności i wzrostu objęte były 24 państwa członkowskie.

Na podstawie art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Komisja przyjęła też sprawozdania dotyczące Belgii, Francji, Włoch i Cypru, w których oceniła przestrzeganie przez te państwa kryteriów deficytu i długu określonych w Traktacie. W odniesieniu do Włoch w sprawozdaniu stwierdzono, że uzasadnione jest wszczęcie procedury nadmiernego deficytu na podstawie kryterium długu.

Od 2017 r. Rumunia, a od 2018 r. Węgry są objęte procedurą znacznego odchylenia. Komisja skierowała dzisiaj ostrzeżenia do Węgier i Rumunii stwierdzające znaczne odchylenie w 2018 r. i zwróciła się do Rady z wnioskiem o zalecenie tym państwom korekty tego znacznego odnotowanego odchylenia.

Komisja przyjęła dziś również trzecie sprawozdanie ze wzmocnionego nadzoru w Grecji. Wzmocniony nadzór wprowadzono po zakończeniu programu pomocy stabilizacyjnej Europejskiego Mechanizm Stabilności. W sprawozdaniu uznano, że Grecja poczyniła dość dobre postępy na starcie okresu poprogramowego od sierpnia 2018 r., ale w ostatnich miesiącach tempo realizacji reform w Grecji spadło, a niektóre wprowadzane środki nie są spójne z zobowiązaniami podjętymi wobec europejskich partnerów i stwarzają ryzyko zagrażające osiągnięciu uzgodnionych celów budżetowych.

DODATKOWE INFORMACJE I LINKI

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce