Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 grudnia 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Unia rynków kapitałowych

Nowe wnioski dotyczące rozliczeń, niewypłacalności przedsiębiorstw i notowania przedsiębiorstw na giełdzie, mające uatrakcyjnić rynki kapitałowe UE.

Unia rynków kapitałowych

Komisja Europejska przedstawiła środki umożliwiające dalszy rozwój unii rynków kapitałowych UE: 

 • zwiększenie atrakcyjności i odporności unijnych usług rozliczeniowych, wspieranie otwartej strategicznej autonomii UE i zachowanie stabilności finansowej,
 • zharmonizowanie niektórych przepisów dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw w całej UE, zwiększenie ich skuteczności i wspieranie inwestycji transgranicznych,
 • zmniejszenie – za pomocą nowego aktu o notowaniach giełdowychobciążeń administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, zwłaszcza dla MŚP, tak aby mogły one uzyskać lepszy dostęp do finansowania publicznego dzięki notowaniu na giełdach papierów wartościowych.

Rozliczenia

UE potrzebuje bezpiecznego, solidnego i atrakcyjnego systemu rozliczeń do celów dobrze funkcjonującej unii rynków kapitałowych. Jeżeli rozliczanie nie działa sprawnie, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa i inwestorzy stają w obliczu większego ryzyka i wyższych kosztów – co pokazał kryzys finansowy z 2008 r.

Zaproponowane dziś środki:

 • uatrakcyjnią nasz system rozliczeniowy poprzez umożliwienie kontrahentom centralnym (CCP) – którzy świadczą usługi rozliczeniowe – szybszego i łatwiejszego rozszerzania gamy swoich produktów oraz dalsze zachęcanie uczestników unijnego rynku do przeprowadzania rozliczeń i budowania płynności z unijnymi CCP,
 • pomogą stworzyć bezpieczny i odporny system rozliczeniowy dzięki wzmocnieniu unijnych ram nadzoru nad CCP i wyciągnięciu wniosków z ostatnich wydarzeń na rynkach energii spowodowanych napaścią Rosji na Ukrainę – na przykład poprzez większą przejrzystość wezwań do uzupełnienia depozytu, tak aby uczestnicy rynku (w tym przedsiębiorstwa energetyczne) mieli lepsze możliwości ich przewidywania,
 • ograniczą nadmierną ekspozycję uczestników rynku unijnego wobec CCP w państwach trzecich, w szczególności w odniesieniu do instrumentów pochodnych uznanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za instrumenty o charakterze zasadniczo systemowym. Przedstawiony dziś wniosek nakłada na wszystkich odpowiednich uczestników rynku obowiązek posiadania aktywnych rachunków u unijnych CCP w celu rozliczania co najmniej części niektórych umów na instrumenty pochodne o znaczeniu systemowym. Usprawni to zarządzanie ryzykiem dla stabilności finansowej w UE.

Niewypłacalność przedsiębiorstw

Każde państwo członkowskie stosuje inne zasady w przypadku stwierdzenia niewypłacalności. Jest to wyzwanie dla inwestorów transgranicznych, którzy muszą uwzględnić 27 różnych zbiorów przepisów dotyczących niewypłacalności, gdy oceniają możliwości inwestycji.

Przedstawiony dziś wniosek:

 • umożliwi harmonizację określonych aspektów postępowań upadłościowych w całej UE. Zawiera on na przykład przepisy dotyczące:
  • działań mających na celu zabezpieczenie masy upadłości (tj. uniemożliwienie dłużnikom dokonywania takich czynności, które obniżałyby wartość majątku, jaki mogą uzyskać wierzyciele),
  • komitetów wierzycieli mających zapewnić sprawiedliwy podział odzyskanego majątku między wierzycieli,
  • postępowania w sprawie tzw. „przygotowanej likwidacji” (tj. w przypadku gdy sprzedaż przedsiębiorstwa została uzgodniona przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego)
  • oraz spoczywającego na członkach zarządu obowiązku terminowego złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, aby uniknąć pogorszenia wartości przedsiębiorstwa,
 • wprowadzi uproszczony system dla mikroprzedsiębiorstw, aby obniżyć koszty ich likwidacji oraz umożliwić właścicielom przedsiębiorstw umorzenie długów, zapewniając im możliwość nowego startu w charakterze przedsiębiorców,
 • nałoży na państwa członkowskie obowiązek sporządzenia arkusza informacyjnego podsumowującego istotne elementy ich krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności, aby ułatwić inwestorom transgranicznym podejmowanie decyzji.

Środki te będą sprzyjać inwestycjom transgranicznym na całym jednolitym rynku, obniżą koszty kapitału ponoszone przez przedsiębiorstwa, a w ostatecznym rozrachunku przyczynią się do powstania unii rynków kapitałowych w UE. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że korzyści płynące z wniosku będą przekraczać 10 mld euro rocznie.

Akt o notowaniach giełdowych

Przedsiębiorstwa muszą obecnie sprostać wysokim wymogom przy dopuszczaniu do obrotu giełdowego na rynkach publicznych. Przykładowo, prospekty emisyjne mogą mieć nawet do 800 stron.

Zaproponowane dziś zmiany:

 • spowodują uproszczenie dokumentacji, którą przedsiębiorstwa muszą posiadać, gdy chcą być notowane na rynkach publicznych, oraz usprawnią procedury kontroli prowadzonej przez krajowe organy nadzoru, a tym samym w miarę możliwości przyspieszą proces dopuszczenia do obrotu giełdowego i zmniejszą jego koszty. Szacuje się na przykład, że spółki notowane na giełdach UE zaoszczędzą około 100 mln euro rocznie dzięki niższym kosztom przestrzegania przepisów, a przedsiębiorstwa zaoszczędzą 67 mln euro rocznie tylko dzięki uproszczeniu przepisów dotyczących prospektu emisyjnego,
 • przyniosą uproszczenie i doprecyzowanie niektórych wymogów dotyczących nadużyć na rynku, bez uszczerbku dla jego integralności,
 • sprawią, że przedsiębiorstwa staną się bardziej widoczne dla inwestorów, dzięki stymulowaniu częstszych badań inwestycyjnych, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw,
 • umożliwią właścicielom spółek notowania na rynkach rozwoju MŚP z wykorzystaniem struktur akcji uprzywilejowanych co do głosu, tak aby mogli oni zachować wystarczającą kontrolę nad swoją spółką po jej wejściu na giełdę, przy jednoczesnej ochronie praw wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

Środki te przyczynią się do dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych dzięki ograniczeniu zbędnych formalności administracyjnych i kosztów dla przedsiębiorstw. Zachęci to przedsiębiorstwa do uzyskania i zachowania notowań na rynkach kapitałowych UE. Łatwiejszy dostęp do rynków publicznych umożliwi przedsiębiorstwom lepszą dywersyfikację i uzupełnianie dostępnych źródeł finansowania.

To właśnie teraz jest najlepszy czas, aby pomóc europejskim przedsiębiorstwom w dostępie do różnych źródeł finansowania, tak aby mogły one rozwijać się i wprowadzać innowacje, tworzyć miejsca pracy i przyciągać inwestycje. Zawsze było to celem unii rynków kapitałowych. Poczyniliśmy znaczne postępy, ale możemy zrobić więcej. Dlatego też dziś sprawiamy, aby firmy mogły jeszcze łatwiej wchodzić na giełdę, co da im większy wybór możliwości finansowania. Usprawniamy również unijny system rozliczeniowy – infrastrukturę rynkową, której rynki kapitałowe potrzebują, aby skutecznie funkcjonować. Ściślejsze dostosowanie krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw pobudzi inwestycje transgraniczne. Towarzyszyć temu będzie uproszczenie procedur dla mikroprzedsiębiorstw. Dzisiejszy pakiet jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia gospodarki europejskiej i podtrzymania trwałego wzrostu gospodarczego.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 07/12/2022

Zasady dotyczące niewypłacalności różnią się znacznie w całej UE. Sytuacja ta nie tylko powoduje brak pewności prawa i utrudnia inwestycje transgraniczne w UE, ale również prowadzi do zbyt długo trwającego odzyskiwania środków i do wysokich kosztów sądowych. Nowe przepisy zapewnią równe warunki działania – wspieranie inwestorów, promowanie swobodnego przepływu kapitału i wzmocnienie rynku dzięki ustanowieniu wspólnych zabezpieczeń i norm dostosowanych do ery cyfrowej.

Komisarz Didier Reynders - 07/12/2022

Czynimy dziś trzy ważne kroki na drodze do unii rynków kapitałowych. Po pierwsze, jeśli chodzi o usługi rozliczeniowe, budujemy potencjał infrastruktur rynkowych w UE, zachowując jednocześnie otwartość naszych rynków. Nasz wniosek wesprze unijne rynki kapitałowe, zapewni przedsiębiorstwom więcej możliwości rozliczania i przyczyni się do zachowania stabilności finansowej. Będzie również dotyczył kwestii, które pojawiły się w związku z rozliczaniem instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa energetyczne w świetle obecnych wyzwań, przed którymi one stoją. Po drugie, w odniesieniu do notowań giełdowych, ułatwiamy przedsiębiorstwom dostęp do większej gamy rodzajów finansowania, ograniczając koszty i formalności dla przedsiębiorstw, które chcą wejść na unijne rynki akcji. Po trzecie, w kwestii niewypłacalności, podejmujemy działania, aby przełamać jedną z największych barier między rynkami krajowymi. Nasz wniosek da inwestorom większą pewność co do tego, jak długo może trwać postępowanie upadłościowe i majątek o jakiej wartości mogą odzyskać, co bardziej skłoni ich do inwestowania w przedsiębiorstwa w innym państwie członkowskim. Razem biorąc, te trzy kroki przybliżą nas do dokończenia budowy unii rynków kapitałowych.

Mairead McGuinness, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych - 07/12/2022

Dodatkowe dane szczegółowe i dalsze kroki

Pakiet dotyczący rozliczeń składa się z:

 • komunikatu,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR), rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz rozporządzenie w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP),
 • dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie wymogów kapitałowych (CRD), dyrektywę w sprawie firm inwestycyjnych oraz dyrektywę w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Pakiet dotyczący notowań giełdowych składa się z:

 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego, rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych,
 • dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych i uchylającej dyrektywę w sprawie dopuszczania do obrotu giełdowego,
 • dyrektywy w sprawie akcji uprzywilejowanych co do głosu.

Pakiet dotyczący niewypłacalności przedsiębiorstw obejmuje:

 • dyrektywę w sprawie niewypłacalności przedsiębiorstw.

Sześć odnośnych wniosków ustawodawczych zostanie teraz przedłożonych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.

Dodatkowe informacje

Rozliczenia

Niewypłacalność przedsiębiorstw i akt o notowaniach giełdowych

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 grudnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce