Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 kwietnia 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Unia rynków kapitałowych

Parlament Europejski przyjął podstawę prawną dla unii rynków kapitałowych. Ma stać się ona motorem inwestycji na jednolitym rynku, zapewniając firmom dodatkowe źródła finansowania, a obywatelom nowe możliwości oszczędzania. - Alternatywne rynkowe...

Unia rynków kapitałowych

Projekt dotyczący unii rynków kapitałowych stoi w centrum starań obecnej Komisji o zwiększenie dynamiki gospodarki europejskiej i inwestycji w innowacje oraz wspieranie konkurencyjności UE w skali światowej. Dzięki przyjęciu tych 11 (z 13 przedłożonych) wniosków unia rynków kapitałowych stanie się prawdziwym motorem inwestycji na jednolitym rynku, zapewniając przedsiębiorstwom z UE dodatkowe źródła finansowania, a obywatelom nowe możliwości oszczędzania. Unia rynków kapitałowych ułatwi dokonywanie inwestycji w projekty o pozytywnym bilansie środowiskowym, przyczyniając się w ten sposób do realizacji programu UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Silna unia rynków kapitałowych jest również niezbędna do dokończenia budowy unii bankowej w celu wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej oraz międzynarodowej roli euro.

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: - Unia rynków kapitałowych poszerzy wachlarz możliwości uzyskania finansowania przez przedsiębiorstwa na poziomie zarówno krajowym, jak i unijnym, a także zapewni konsumentom dodatkowe sposoby lokowania oszczędności. Alternatywne rynkowe źródła finansowania są szczególnie istotne dla finansowania innowacji, przedsiębiorczości i przedsiębiorstw typu start-up, które mają największy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy. Realizacja tego projektu przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim, przy czym w szczególności wzmocni unię gospodarczą i walutową dzięki wspieraniu udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za kwestie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, inwestycji i konkurencyjności, stwierdził: - Komisja wywiązała się z obietnicy ustanowienia głównych elementów unii rynków kapitałowych do 2019 r. Poprzez dywersyfikację rynkowych źródeł finansowania dla europejskich przedsiębiorstw unia rynków kapitałowych stanowi bezpośredni wkład w realizację zobowiązania Komisji pod przewodnictwem Junckera do wspierania inwestycji, tworzenia miejsc pracy i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Położyliśmy dziś fundamenty unii rynków kapitałowych – w kolejnej kadencji należy kontynuować działania, tak by małe i duże przedsiębiorstwa, inwestorzy i oszczędzający mogli w dalszym ciągu czerpać z niej korzyści.

Wszystkie przyjęte wnioski przyczynią się do rozszerzenia zasięgu celów unii rynków kapitałowych – jakimi są innowacyjne sposoby finansowania i stworzenie większych możliwości inwestowania – z poziomu lokalnego na europejski. Każdy z tych wniosków obejmuje określony zakres działań:

Fundusze zbiorowego inwestowania: poprzez usunięcie barier regulacyjnych dla funduszy inwestycyjnych oraz rozbieżności w przepisach krajowych wniosek ułatwi wewnątrzunijną dystrybucję funduszy inwestycyjnych, a tym samym przyniesie zaostrzenie konkurencji, co w przypadku inwestorów przełoży się na szerszą ofertę, tańsze usługi i lepszą ochronę.

Zmiany w systemie Europejskich Urzędów Nadzoru: wprowadzone zmiany zwiększą skuteczność i wydajność europejskiego systemu nadzoru finansowego. Reforma ta zagwarantuje między innymi aktywne i szybkie nadzorowanie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy w sektorze finansowym. Zapewni ona egzekwowanie przepisów w całej UE w jednakowy sposób oraz powierzy Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego (EUNB) rolę koordynacyjną w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zmiany dotyczące firm inwestycyjnych: zmienione przepisy będą bardziej proporcjonalne i zapewnią lepszy nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkie firmy inwestycyjne wymogów kapitałowych, płynnościowych i związanych z zarządzaniem innymi ryzykami, gwarantując jednocześnie równe warunki konkurencji między dużymi instytucjami finansowymi oraz instytucjami o znaczeniu systemowym. Zaostrzone i doprecyzowane zostaną również przepisy dotyczące równego traktowania w przypadku świadczenia usług inwestycyjnych przez firmy z państw trzecich.

Obligacje zabezpieczone: dzięki harmonizacji unijnych ram prawnych przepisy w tej dziedzinie będą sprzyjać rozwojowi instrumentów finansowych emitowanych przez banki w celu finansowania gospodarki w całej UE.

Rynki rozwoju MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw): przyjęte przepisy sprawią, że MŚP zyskają łatwiejszy dostęp do rynków publicznych po mniejszych kosztach, w tym przy wykorzystaniu nowej kategorii systemów obrotu przeznaczonych dla małych emitentów.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji w przypadku inwestowania uwzględniającego kwestię zrównoważonego rozwoju: jako element Planu działania w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego przepisy te zaostrzą wymogi dotyczące ujawniania informacji inwestorom przez twórców produktów finansowych i doradców w odniesieniu do aspektów środowiskowych tych produktów, jak również zwiększą jakość tych informacji.

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) 2.2:Przepisy te zapewnią solidniejszy i skuteczniejszy nadzór nad kontrahentami centralnymi świadczącymi usługi w UE. W ostatecznym efekcie przyczyni się to do utrzymania stabilności finansowej w Unii.

Objęcie EMIR programem sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): Reforma ta zapewni prostsze i bardziej proporcjonalne przepisy dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów i obciążeń regulacyjnych dla uczestników rynku bez narażania na szwank stabilności finansowej.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 kwietnia 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce