Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 października 2016Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Unia dla bezpieczeństwa

Zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw, poprawa wymiany informacji, wzmocnienie systemów informacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych. Komisja Europejska przedstawiła pierwsze sprawozdanie z postępów w...

161012_security.jpg

W sprawozdaniu omówiono pokrótce działania Komisji na rzecz walki z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz starania podjęte w celu zwiększenia odporności Unii na tego rodzaju zagrożenia. Wymieniono w nim także obszary priorytetowe, wymagające dalszych działań, a także określono konkretne środki operacyjne na nadchodzące miesiące.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oznajmił: - Rozdrobnienie naszych ram prawnych dotyczących bezpieczeństwa sprawia, że jesteśmy podatni na zagrożenia. Należy zapewnić punkty styku wewnątrz państw członkowskich i między nimi, a także między państwami członkowskimi a agencjami unijnymi oraz między poszczególnymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania granicami. O bezpieczeństwie całej Unii decyduje bezpieczeństwo wewnętrzne każdego państwa członkowskiego. W tym szybko zmieniającym się środowisku stworzenie rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa wymaga dopracowania wszystkich jej elementów.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King stwierdził: - Terroryści nie atakują tego czy innego państwa członkowskiego. Ich ataki wymierzone są w nasz sposób życia, w naszą otwartość i naszą przyszłość. Odpowiedź na te ataki powinna być wszechstronna i trwała, oparta na zaufaniu i skutecznej współpracy między instytucjami i państwami członkowskimi.

W sprawozdaniu podkreślono, jak ważne jest wdrożenie istniejących przepisów unijnych, a także przyspieszenie prac nad zgłoszonymi przez Komisję projektami dotyczącymi bezpieczeństwa. Prace Komisji będą skoncentrowane na wzmocnieniu walki z terroryzmem przez pozbawienie terrorystów środków, za pomocą których przeprowadzają ataki, oraz przez wzmocnienie obrony i odporności na tego rodzaju zagrożenia. Obszary priorytetowe to:

 • Poprawa ram prawnych oraz zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw:
 • W tym celu należy przed końcem roku osiągnąć porozumienie odnośnie do wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. Dyrektywa ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności unijnych ram prawnych w zakresie zwalczania zagrożeń terrorystycznych, a szczególnie zagrożeń spowodowanych przez powracających do Europy zagranicznych bojowników terrorystycznych.
 • Przed końcem roku należy także zawrzeć porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy w sprawie broni palnej. Komisja będzie w dalszym ciągu apelować do organów prawodawczych o utrzymanie poziomu ambicji, zwłaszcza w kwestii objęcia zakazem najbardziej niebezpiecznej broni półautomatycznej.
 • Komisja dołożyła starań, aby ograniczyć dostęp do prekursorów, które mogą być wykorzystywane do produkcji domowym sposobem materiałów wybuchowych, a także aby zapewnić pełne wdrożenie rozporządzenia w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. W tym celu określono dodatkowe substancje będące prekursorami materiałów wybuchowych, które należy uwzględnić w rozporządzeniu i które w listopadzie zostaną dodane przez Komisję do wykazu substancji podlegających wzmocnionej kontroli.
 • Poprawa wymiany informacji, wzmocnienie systemów informacyjnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych:
 • Państwa członkowskie powinny jak najszybciej podjąć kroki niezbędne do stworzenia jednostek do spraw informacji o pasażerach, tak aby mogły one wdrożyć w całości unijną dyrektywę w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera do maja 2018 r., gdy upływa termin pełnego wdrożenia tej dyrektywy. Aby przyspieszyć prace państw członkowskich, Komisja udostępni dodatkowe finansowanie w wysokości 70 mln euro oraz przedstawi do listopada 2016 r. plan wdrożenia obejmujący wymagane działania, które państwa członkowskie będą musiały zrealizować, aby zapewnić pełną funkcjonalność swoich jednostek.
 • Aby zwiększyć skuteczność walki z przestępczością transgraniczną, Komisja wszczęła we wrześniu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wdrożyły jeszcze decyzji z Prüm.
 • Komisja podejmie również niezbędne kroki, aby umożliwić Europejskiemu Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu działającemu w ramach Europolu zapewnienie całodobowego wsparcia dla państw członkowskich.
 • Należy przyspieszyć prace niezwykle ważnej grupy ekspertów wysokiego szczebla, powołanej przez Komisję w kwietniu 2016 r., aby zająć się aspektami prawnymi, technicznymi i operacyjnymi różnych sposobów osiągnięcia interoperacyjności systemów informacyjnych. W najbliższych miesiącach Komisja przedstawi Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wstępne ustalenia z prac tej grupy.
 • Trwają także prace nad wnioskiem legislacyjnym Komisji dotyczącym unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, w którym przewidziano wcześniejsze kontrole zwolnionych z obowiązku wizowego obywateli państw trzecich podróżujących do strefy Schengen. Wniosek ten ma zostać przedstawiony najpóźniej w listopadzie.
 • Dodatkowo, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach Unii należy sprawnie przeprowadzić negocjacje w sprawie wniosku Komisji dotyczącego systematycznych kontroli obywateli UE przekraczających granicę zewnętrzną i przyjąć go do końca 2016 r., a także ustanowić unijny system wjazdu/wyjazdu.

Zgodnie z prośbą przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera zawartą w piśmie do komisarza Juliana Kinga opublikowane sprawozdanie jest pierwszym z całej serii comiesięcznych sprawozdań z postępów w realizacji sprawnej i skutecznej unii bezpieczeństwa. Sprawozdania te będą zawierały omówienie działań podjętych przez instytucje i agencje UE w obszarze bezpieczeństwa, ze wskazaniem obszarów, w których potrzebne są dalsze starania. Kolejne sprawozdanie z postępów przewidziane jest na listopad 2016 r.

Kontekst

Bezpieczeństwo jest stale powracającym tematem od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera – począwszy od jego wytycznych politycznych opublikowanych w lipcu 2014 r., a skończywszy na najnowszym orędziu o stanie Unii z września 2016 r.

28 kwietnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020.

Od czasu przyjęcia agendy poczyniono znaczne postępy w jej realizacji. Najważniejsze obszary zostały wzmocnione dzięki przyjęciu w grudniu 2015 r. planu działania w sprawie broni palnej i materiałów wybuchowych, w lutym 2016 r. planu działania w sprawie skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu, komunikatu z 6 kwietnia 2016 r. na temat sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komunikatu z 20 kwietnia 2016 r. pt. „Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa”.

Uruchomienie w dniu 6 października Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zapowiedzianej przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii z 9 września 2015 r. – zaledwie 9 miesięcy od przedłożenia przez Komisję wniosku w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku – świadczy o zdecydowanym dążeniu do wdrożenia środków przewidzianych w Europejskim programie w zakresie migracji, które mają na celu poprawę zarządzania i bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii.

W sierpniu 2016 r. przewodniczący Juncker stworzył odrębne portfolio dotyczące unii bezpieczeństwa – świadczy to o dużej wadze, jaką Komisja przykłada do poprawy swoich działań w odpowiedzi na zagrożenie terroryzmem. Komisję będzie wspierała wszechstronna grupa zadaniowa wykorzystująca wiedzę ekspercką całej Komisji, aby zapewnić szybkie postępy i zagwarantować wdrożenie przyjętych środków. Pierwsze posiedzenie grupy zadaniowej odbyło się 22 września 2016 r.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 października 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce