Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Unia demokracji 2021

- Zrównoważony rozwój i równość szans są zależne od demokracji – od silnych instytucji, włączenia społecznego i społeczeństw opartych na uczestnictwie – powiedziała komisarz Jutta Urpilainen. W związku z Międzynarodowym Tygodniem Demokracji 2021 UE...

Unia demokracji 2021

Jak podkreśliła komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen: - Zrównoważony rozwój i równość szans są zależne od demokracji – od silnych instytucji demokratycznych, włączenia społecznego i społeczeństw opartych na uczestnictwie. Dzięki tej kwocie 119,5 mln euro odnowimy nasze zaangażowanie na rzecz światowej demokracji. Unia będzie również nadal wspierać Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i przyczyniać się do wzmocnienia pozycji lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działaczy na rzecz demokracji i obrońców praw człowieka, młodzieży i kobiet na całym świecie.

Unia pozostaje w pełni zaangażowana na rzecz ochrony i wzmacniania pozycji jednostek, budowania odpornych, inkluzywnych i demokratycznych społeczeństw oraz propagowania globalnego systemu praw człowieka i demokracji. Nie będzie stała bezczynnie w obliczu erozji demokracji i rosnącej skali łamania praw człowieka, nierówności, nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji.

Ogłoszone dziś środki zapewnią wsparcie unijne organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działaczom na rzecz demokracji i obrońcom praw człowieka w 116 krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodzieży. Przyczynią się również do zacieśnienia współpracy politycznej na najwyższym szczeblu w celu obrony demokracji na świecie.

Zapowiedziane wsparcie przyczyni się do wdrożenia Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji na lata 2020–2024 oraz planów krajowych w ramach trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci (GAP III). Zapewni również bardzo potrzebną pomoc Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Zapowiedziane działania w skrócie

Kwota 5 mln euro przeznaczona na Sojusz na rzecz Wspierania Demokracji pozwoli na wsparcie gromadzenia i analizy danych oraz zacieśnienie współpracy między UE a jej państwami członkowskimi w dziedzinie demokracji i praw człowieka.

UE wesprze Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR), główny filar ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeznaczając 4,8 mln euro na jego budżet na 2021 r.

Około 100,8 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działaczy na rzecz demokracji i obrońców praw człowieka w 116 krajach partnerskich. Środki te będą pochodzić z przydziałów krajowych w ramach nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR), i będą zarządzane przez delegatury Unii.

Kwota 4 mln euro z unijnego instrumentu kryzysowego w zakresie praw człowieka pozwoli nadal zapewniać szybkie i poufne wsparcie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego funkcjonujących w trudnych, niebezpiecznych i nieprzewidywalnych środowiskach politycznych na świecie, gdzie prawa człowieka i podstawowe wolności są najbardziej zagrożone.

Sieć Global Campus of Human Rights, zrzeszająca sto uniwersytetów, otrzyma na rok akademicki 2021–2022 kwotę 4,9 mln euro. Sieć ta powstała z inicjatywy Unii i ma na celu zacieśnianie regionalnej i globalnej współpracy w dziedzinie edukacji w dziedzinie praw człowieka poprzez siedem regionalnych programów studiów magisterskich.

Kontekst

Tydzień Demokracji 2021 obejmował serię wydarzeń związanych z Międzynarodowym Dniem Demokracji pod hasłem „Razem silniejsi: partnerstwa na rzecz wspierania demokracji”.

Ochrona i propagowanie praw człowieka i demokracji, podstawowych wartości Unii Europejskiej, jest jednym z kluczowych priorytetów działań zewnętrznych UE i warunkiem, który musi być spełniony, aby możliwe były zrównoważony rozwój oraz budowa bardziej otwartych i odpornych społeczeństw sprzyjających włączeniu społecznemu.

W ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” (ISWMR) na rzecz praw człowieka i demokracji przyznano na lata 2021–2027 pulę środków finansowych w wysokości 1 562 mld euro. Jest to o około 17 procent więcej niż przyznano na lata 2014–2020 w budżecie poprzedniego instrumentu, tj. Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR).

Działania obejmują następujące obszary: (i) propagowanie podstawowych wartości demokracji; (ii) praworządność; (iii) powszechność, niepodzielność i współzależność praw człowieka; (iv) poszanowanie godności ludzkiej; (v) zasady niedyskryminacji, równości i solidarności; oraz (vi) poszanowanie zasad Karty ONZ oraz międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce