Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy2 marca 2018Przedstawicielstwo w Polsce

UE kontra nielegalne treści w internecie

Komisja Europejska wydała zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych - wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w dziedzinie zwalczania nielegalnych...

Komisja wzmacnia reakcję UE na nielegalne treści w internecie

W ramach działań następczych Komisja wydała dziś zalecenie zawierające zestaw środków operacyjnych (wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami), które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie, aby przyspieszyć prace w tej dziedzinie. Następnie Komisja oceni, czy konieczne będzie zaproponowanie nowych przepisów. Zalecenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów nielegalnych treści, takich jak treści o charakterze terrorystycznym, podżeganie do nienawiści i przemocy, materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dziecka, towary podrobione i naruszenie praw autorskich. Zalecenie opiera się na prowadzonych we współpracy z branżą dobrowolnych inicjatywach i stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach różnych inicjatyw. Jego celem jest zapewnienie, by internet stał się wolny od treści niezgodnych z prawem.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: Platformy internetowe stają się głównym źródłem informacji, mają zatem obowiązek zapewnienia bezpiecznego środowiska dla swoich użytkowników. To, co jest nielegalne offline, jest również nielegalne online. Wiele platform usuwa więcej nielegalnych treści niż kiedykolwiek dotychczas, co pokazuje, że samoregulacja może przynieść efekty. Musimy jednak szybciej reagować na propagandę terrorystyczną i inne nielegalne treści, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich praw podstawowych.

Rozprzestrzenianie się nielegalnych treści w internecie podważa zaufanie obywateli do internetu oraz stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Chociaż poczyniono postępy, jeśli chodzi o ochronę Europejczyków w sieci, platformy internetowe powinny podwoić swoje wysiłki, aby szybciej i skuteczniej usuwać nielegalne treści. Dobre wyniki przyniosło zastosowanie wspieranych przez Komisję za pośrednictwem Forum UE ds. Internetu dobrowolnych środków branżowych w odniesieniu do treści terrorystycznych, a także Kodeksu postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz protokołu ustaleń w sprawie sprzedaży podrabianych towarów. Można jednak podjąć bardziej skuteczne działania, szczególnie w odniesieniu do najpilniejszej kwestii treści terrorystycznych, które stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Lepsze procedury w celu bardziej skutecznego usuwania nielegalnych treści

W dzisiejszym zaleceniu określono środki operacyjne służące szybszemu wykrywaniu i usuwaniu nielegalnych treści w internecie, wzmocnieniu współpracy między przedsiębiorstwami, zaufanymi podmiotami sygnalizującymi a organami ścigania oraz zwiększeniu przejrzystości i bezpieczeństwa obywateli:

  • Jaśniejsze procedury zgłaszania nielegalnych treści i reagowania na nie: Przedsiębiorstwa powinny ustanowić proste i przejrzyste zasady zgłaszania nielegalnych treści, w tym przyspieszone procedury dla „zaufanych podmiotów sygnalizujących”. W celu uniknięcia niezamierzonego usunięcia treści legalnych, dostawcy treści powinni być informowani o takich decyzjach i mieć możliwość odwołania się od nich.
  • Bardziej wydajne narzędzia i proaktywne technologie: Przedsiębiorstwa powinny zapewnić użytkownikom jasne systemy zgłaszania. Powinny one posiadać proaktywne narzędzia przeznaczone do wykrywania i usuwania nielegalnych treści, w szczególności dotyczących terroryzmu oraz treści, które nie wymagają oceny kontekstu w celu uznania ich za niezgodne z prawem, takich jak materiały prezentujące seksualne wykorzystywanie dziecka lub towary podrobione.
  • Silniejsze zabezpieczenia w celu zagwarantowania praw podstawowych: Aby zagwarantować, że decyzje dotyczące usuwania treści będą stosowne i uzasadnione, zwłaszcza w przypadku stosowania zautomatyzowanych narzędzi, przedsiębiorstwa powinny wprowadzić skuteczne i odpowiednie zabezpieczenia, obejmujące nadzór i weryfikację przez człowieka, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych, wolności słowa i ochrony danych.
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na małe przedsiębiorstwa: Dobrowolne porozumienia powinny umożliwić branży współpracę i wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i rozwiązań technologicznych, w tym narzędzi umożliwiających automatyczne wykrywanie. Poczucie wspólnej odpowiedzialności powinno przynieść korzyści mniejszym platformom o bardziej ograniczonych zasobach i wiedzy fachowej.
  • Ściślejsza współpraca z organami: Jeżeli istnieją dowody poważnego przestępstwa lub podejrzenie, że nielegalne treści stanowią zagrożenie dla życia lub bezpieczeństwa, przedsiębiorstwa powinny niezwłocznie poinformować organy ścigania. Zachęca się państwa członkowskie do ustanowienia odpowiednich zobowiązań prawnych.

Środki te mogą się różnić w zależności od charakteru nielegalnych treści, przy czym w zaleceniu zachęca się przedsiębiorstwa do stosowania zasady proporcjonalności przy usuwaniu nielegalnych treści.

Zwiększona ochrona przed treściami terrorystycznymi w internecie

Treści terrorystyczne w internecie stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europejczyków, zaś kwestia ich rozpowszechniania musi być traktowana priorytetowo. Dlatego dzisiejsze zalecenie Komisji zawiera dodatkowo specjalne przepisy w celu dalszego ograniczenia treści terrorystycznych w internecie:

  • Zasada jednej godziny: Mając na uwadze, że treści terrorystyczne są najbardziej szkodliwe w pierwszych godzinach od ich pojawienia się w internecie, co do zasady wszystkie przedsiębiorstwa powinny usuwać takie treści w ciągu jednej godziny od zgłoszenia.
  • Szybsze wykrywanie i skuteczne usuwanie: Obok systemu zgłoszeń przedsiębiorstwa internetowe powinny stosować proaktywne środki, w tym automatyczne wykrywanie, aby skutecznie i szybko usuwać treści terrorystyczne lub blokować dostęp do nich i zapobiec ich ponownemu pojawieniu się po usunięciu. Aby wspomóc mniejsze platformy, przedsiębiorstwa powinny udostępniać sobie nawzajem odpowiednie narzędzia technologiczne i je optymalizować oraz wprowadzić uzgodnienia organizacyjne w celu lepszej współpracy ze stosownymi organami, w tym z Europolem.
  • Usprawniony system zgłaszania: Należy wprowadzić przyspieszone procedury, aby jak najszybciej zajmować się zgłoszeniami, natomiast państwa członkowskie muszą zapewnić posiadanie koniecznych zdolności i środki do wykrywania, identyfikowania i zgłaszania treści terrorystycznych.
  • Regularne sprawozdania: Państwa członkowskie powinny regularnie, najlepiej co trzy miesiące, przedkładać Komisji sprawozdania na temat zgłoszeń oraz podjętych działań, jak również na temat ogólnej współpracy z przedsiębiorstwami w celu ograniczenia treści terrorystycznych w internecie.

Kolejne kroki

Komisja będzie monitorować działania podjęte w odpowiedzi na niniejsze zalecenie i określi, czy wymagane są dodatkowe kroki, w tym ewentualne środki prawne.

Komisja będzie również kontynuować prace analityczne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi podmiotami i w najbliższych tygodniach zainicjuje konsultacje publiczne w tej sprawie.

W celu umożliwienia monitorowania skutków zalecenia państwa członkowskie i przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić istotne informacje na temat treści terrorystycznych w terminie trzech miesięcy, a innych nielegalnych treści w terminie sześciu miesięcy.

Kontekst

Unia Europejska zareagowała na wyzwanie nielegalnych treści w internecie za pośrednictwem wiążących i niewiążących środków oraz inicjatyw sektorowych i horyzontalnych. Prace prowadzone w ramach dialogów sektorowych z przedsiębiorstwami przynoszą pozytywne rezultaty. Na przykład dzięki Kodeksowi postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie przedsiębiorstwa internetowe usuwają średnio 70 proc. zgłoszonych im przypadków nielegalnego nawoływania do nienawiści, a w ponad 80 proc. przypadków dzieje się to w ciągu 24 godzin. Nielegalne treści internetowe wciąż jednak stanowią poważny problem mający ogromne konsekwencje dla bezpieczeństwa i ochrony obywateli i przedsiębiorstw, a także podważają zaufanie do gospodarki cyfrowej.

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2017 r. oraz w oparciu o dialogi z przedstawicielami branży, we wrześniu 2017 r. Komisja przedstawiła wytyczne i wspólne narzędzia, aby szybko i aktywnie wykrywać i usuwać nielegalne treści nawołujące do nienawiści, przemocy i terroryzmu w internecie oraz zapobiegać ich ponownemu wystąpieniu. Komisja stwierdziła również, że w celu usunięcia nielegalnych treści z internetu potrzebne mogą być inne środki, w tym prawne. Od tego czasu Komisja nalega, by platformy internetowe zintensyfikowały wysiłki mające na celu zapobieganie pojawianiu się, wykrywanie i usuwanie nielegalnych treści w internecie, w szczególności związanych z działalnością terrorystyczną, tak szybko, jak to możliwe.

Dodatkowe informacje

Notatka prasowa: Często zadawane pytania: Zalecenie Komisji w sprawie środków do celów skutecznego zwalczania nielegalnych treści w internecie

Zestawienie informacji na temat nielegalnych treści w internecie

Komunikat prasowy: Unia bezpieczeństwa: Komisja wypełnia zobowiązania dotyczące przeciwdziałania radykalizacji terrorystycznej

Oświadczenie: Usuwanie nielegalnych treści publikowanych w internecie Komisja wzywa wszystkie strony do większych wysiłków i szybszych postępów

Komunikat prasowy: Unia bezpieczeństwa: Komisja energiczniej zwalcza nielegalne treści w internecie

Komunikat: Zwalczanie nielegalnych treści w internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych

Press release: Social media companies need to do more to fully comply with EU consumer rules

Informacje szczegółowe

Data publikacji
2 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce