Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

UE chroni ludzi i środowisko

Komisja Europejska potwierdza swoje zobowiązanie do ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Ma temu służyć kompleksowy przegląd prawodawstwa dotyczącego substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego...

UE chroni ludzi i środowisko

Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella powiedział: - Komunikat ten potwierdza, że Komisja traktuje substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego bardzo poważnie i zamierza zwiększyć starania, aby zminimalizować narażenie ludzi i środowiska na te substancje.

Komisja realizuje swoje zobowiązanie podjęte w ubiegłym roku podczas prowadzonych wraz z państwami członkowskimi prac nad kryteriami identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w obszarach pestycydów i produktów biobójczych. Stanowi on również odpowiedź na obawy Parlamentu Europejskiego i Rady i wynika z 7. programu działań w zakresie środowiska.

Nowa strategia pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani rozwiązać kwestię substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w sposób kompleksowy i spójny w większym zakresie obszarów. Cieszę się, że opieramy się na przeprowadzonych już pracach dotyczących kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w ramach przepisów dotyczących pestycydów i produktów biobójczych, w oparciu o definicję Światowej Organizacji Zdrowia – podkreślił komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis.

Z kolei komisarz ds. rynku wewnętrznego i przemysłu Elżbieta Bieńkowska powiedziała: - Dzięki kompleksowym przepisom dotyczącym chemikaliów i kosmetyków udało nam się znacznie ograniczyć narażenie mieszkańców UE na działanie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i innych szkodliwych substancji. Dziś czynimy kolejny krok w kierunku minimalizowania zagrożeń stwarzanych przez te substancje i zapewnienia ochrony ludzi.

Komisja aktualizuje swoje podejście na nadchodzące lata, korzystając ze zwiększonej wiedzy, zdobytego doświadczenia i wyników osiągniętych w ciągu dwudziestu lat od przyjęcia wspólnotowej strategii dotyczącej substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Strategiczne podejście UE do substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego będzie w dalszym ciągu oparte na solidnych podstawach naukowych i stosowaniu zasady ostrożności. Ma ono na celu:

  • minimalizowanie naszego ogólnego narażenia na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych okresów życia, takich jak ciąża i okres dojrzewania;
  • przyspieszenie prac nad tworzeniem dokładnej bazy badawczej umożliwiającej skuteczne i perspektywiczne podejmowanie decyzji w kontekście programu „Horyzont Europa”, w oparciu o istniejące badania i ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których istnieją braki w wiedzy;
  • promowanie aktywnego dialogu umożliwiającego wszystkim zainteresowanym stronom wysłuchanie i współpracę. W związku z tym Komisja będzie corocznie organizować forum na temat substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i zwiększy wsparcie przeznaczone na prace organizacji międzynarodowych.

Po raz pierwszy Komisja zainicjuje kompleksowy przegląd prawodawstwa mającego zastosowanie do substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W tym celu Komisja przeprowadzi ocenę adekwatności, która będzie opierać się na danych już zebranych i przeanalizowanych. Nie kwestionując ogólnego, opartego na podstawach naukowych podejścia UE do zarządzania chemikaliami, ocena adekwatności będzie dotyczyła tego, czy obecne prawodawstwo realizuje cele w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Ocena adekwatności obejmie również konsultacje społeczne.

W przyjętym komunikacie przedstawiono również rozważane aktualnie przez Komisję inicjatywy, których celem jest zagwarantowanie pełnej realizacji istniejących polityk dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Inicjatywy te obejmują identyfikację substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, poprawę komunikacji w całych łańcuchach dostaw poprzez wykorzystanie kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem REACH, a także wykorzystanie naukowej oceny substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego do dalszego działania regulacyjnego.

Kontekst

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego to substancje chemiczne, które zmieniają funkcjonowanie układu hormonalnego i mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

Od lat 90. XX w. wzrastają obawy dotyczące tych substancji. W następstwie przyjęcia przez Parlament Europejski w 1998 r. rezolucji w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego Komisja w grudniu 1999 r. przyjęła wspólnotową strategię dotyczącą substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, która była realizowana poprzez działania w obszarze badań, regulacji i współpracy międzynarodowej.

UE mocno wspierała badania dotyczące substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Sfinansowała ponad 50 projektów, z czego ponad 150 mln euro pochodziło z poszczególnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji. Kolejne 52 mln euro przeznaczono w ramach programu „Horyzont 2020” na projekty dotyczące metod badawczych i badań przesiewowych.

UE podjęła również zdecydowane działania regulacyjne w celu ochrony ludzi i środowiska przed wpływem substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Działania te realizowano na podstawie ocen naukowych i zgodnie z różnymi wymogami określonymi w odpowiednich przepisach. W szczególności do prawodawstwa z obszaru pestycydów i substancji biobójczych, substancji chemicznych ogólnie (rozporządzenie REACH), wyrobów medycznych oraz wody włączono szczegółowe przepisy dotyczące postępowania z substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. Ponadto, jeżeli chodzi o materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, kosmetyki, zabawki i ochronę pracowników w miejscu pracy, substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego były przedmiotem indywidualnych działań regulacyjnych, podobnie jak inne substancje chemiczne o niebezpiecznych właściwościach. W rezultacie zakazano wielu substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub narażenie na nie ograniczono do minimum w takim zakresie, w jakim jest to technicznie i praktycznie wykonalne.

Komisja wspierała również działania odpowiednich organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w obszarze metod badawczych oraz prowadziła dwustronne wymiany z partnerami międzynarodowymi.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce