Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 czerwca 2022Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 8 min

Szanse na pracę dla uchodźców

Wytyczne mające ułatwić osobom uciekającym przed wojną dostęp do rynku pracy, szkoleń i kształcenia dorosłych proponuje Komisja Europejska.

Szanse na pracę dla uchodźców

Od początku niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę ponad 7 mln osób uciekło z Ukrainy i przedostało się do UE.

Do tej pory jedynie stosunkowo niewielka liczba osób w wieku produkcyjnym weszła na unijny rynek pracy, ale oczekuje się, że liczba osób chcących wejść na ten rynek będzie rosnąć.

Szybka i skuteczna integracja na rynku pracy jest ważna zarówno z punktu widzenia społeczności przyjmujących, jak i osób uciekających przed wojną. Integracja umożliwia tym osobom odbudowanie swojego życia oraz dalszy rozwój umiejętności, a w ostatecznym rozrachunku przyczyni się do odbudowy Ukrainy.

Umiejętności i formalne kwalifikacje osób uciekających przed wojną muszą być odpowiednio identyfikowane i uznawane, aby ułatwić im wejście na rynek pracy i zapewnić zatrudnienie odpowiadające posiadanym umiejętnościom. Podnoszenie posiadanych kwalifikacji i zdobywanie nowych ma także decydujące znaczenie dla pomyślnego uczestnictwa w rynku pracy i społeczeństwie.

 • W opublikowanych dziś wytycznych: opisano środki, które państwa członkowskie mogą wdrażać na podstawie dotychczas wyciągniętych wniosków i zgromadzonych najlepszych praktyk, w oparciu o wcześniejsze działania na szczeblu UE, aby
 1. ułatwić integrację na rynku pracy osób przybywających z Ukrainy; oraz
 2. zapewniać im dostęp do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych;
 • przedstawiono szereg konkretnych przykładów projektów finansowanych ze środków unijnych, które mogą posłużyć państwom członkowskim jako wzorzec dla inicjatyw w tej dziedzinie i umożliwić im optymalne wykorzystanie wsparcia dostępnego na szczeblu unijnym.

Wytyczne mają zastosowanie zarówno do osób, które kwalifikują się do tymczasowej ochrony na podstawie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, jak i do osób kwalifikujących się do odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym.

Dostęp do rynku pracy i szkoleń

W opublikowanych dziś wytycznych Komisja zachęca państwa członkowskie do:

 • udostępniania informacji na temat wsparcia, z jakiego mogą korzystać osoby uciekające przed wojną na Ukrainie, takiego jak poradnictwo zawodowe, doradztwo i ochrona przed dyskryminacją. Jest to uzupełnienie istniejącego obowiązku prawnego do informowania osób o przysługujących im prawach;
 • ułatwiania integracji na rynku pracy osób objętych tymczasową ochroną oraz – w stosownych przypadkach – osób korzystających z odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym, zwłaszcza poprzez:
 1. zachęcanie osób przybywających do UE do rejestrowania się w publicznych służbach zatrudnienia;
 2. uwzględnianie potrzeb osób uciekających przed wojną w pracy organów krajowych i służb zatrudnienia (np. zwrócenie szczególnej uwagi na kwestię dostępu kobiet do rynku pracy oraz do systemu opieki nad dziećmi i edukacji szkolnej; rekrutowanie osób w sektorach, w których brakuje pracowników, lub w których mogłyby one wspierać inne osoby przybywające z Ukrainy);
 3. udzielanie wsparcia pracodawcom zatrudniającym osoby uciekające przed wojną oraz zapewnianie świadczeń na zakładanie przedsiębiorstw typu start-up; oraz
 4. tworzenie programów wsparcia przedsiębiorczości dla nowo przybyłych;
 • zapewnienia jak najszerszego dostępu do rynku pracy, np. poprzez wyeliminowanie ryzyka wyzysku i pracy nierejestrowanej dzięki zapewnieniu współpracy między podmiotami, takimi jak organy ścigania i inspektoraty pracy; niekorzystania z możliwości – przewidzianej w dyrektywie w sprawie tymczasowej ochrony – dawania pierwszeństwa dostępu do rynku pracy obywatelom UE lub obywatelom innych konkretnych państw; zapewnienia, aby we wdrażanych środkach zawsze uwzględniano perspektywę osób z niepełnosprawnościami.

Uznawanie istniejących umiejętności i inwestowanie w nowe umiejętności

W opublikowanych wytycznych Komisja zachęca państwa członkowskie, aby:

 • umiejętności i kwalifikacje były doceniane, analizowane i odpowiednio szybko uznawane niezależnie od tego, czy dostępne są dokumenty potwierdzające. Może to obejmować wsparcie w tworzeniu CV, testowanie umiejętności i uzupełnianie brakujących kwalifikacji;
 • jak najszybciej zapewniono ukierunkowane możliwości zmiany i podnoszenia kwalifikacji, kształcenia i szkolenia zawodowego lub zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego. Wymaga to ścisłej współpracy z organizatorami kształcenia i szkolenia, partnerami społecznymi oraz sektorem prywatnym w celu zapewnienia, aby takie możliwości były adekwatne do potrzeb na rynku pracy i uzupełniały niedobory wykwalifikowanej siły roboczej;
 • umożliwiono szybki dostęp do systemu wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym praktyk zawodowych oraz przeanalizowano możliwości przedłużenia pobytów obywateli Ukrainy biorących udział w szkoleniach zawodowych, zwłaszcza młodych osób;
 • osobom dorosłym uciekającym przed wojną w Ukrainie zapewniono dostęp do kształcenia ogólnego, w tym kształcenia wyrównawczego, jak również możliwość zapisywania się do instytucji szkolnictwa wyższego.

Komisja udostępniła szereg narzędzi w ramach platformy Europass w języku ukraińskim. Dzięki nim osoby posługujące się językiem ukraińskim będą mogły tworzyć życiorysy, testować swoje umiejętności cyfrowe, wysyłać kandydatury i znajdować oferty pracy i szkoleń w UE. Ponadto niedługo udostępniona zostanie wersja europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO) w języku ukraińskim.

Wsparcie z funduszy unijnych

Fundusze UE mogą zostać wykorzystane przez państwa członkowskie do finansowania środków mających na celu zapewnienie dostępu do rynku pracy, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych. Obejmuje to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Pomocne mogą być również program InvestEU, Instrument Wsparcia Technicznego i Erasmus+.

W opublikowanych dziś wytycznych przedstawiono konkretne przykłady finansowanych ze środków unijnych projektów wspierających integrację na rynku pracy, jak np.:

Dalsze działania

Państwa członkowskie zachęca się do kontynuowania działań wspierających osoby uciekające przed rosyjską wojną napastniczą przeciwko Ukrainie i ułatwiających ich integrację na rynku pracy, w tym do optymalnego wykorzystania w tym celu wsparcia dostępnego na szczeblu UE. Komisja jest gotowa dalej współpracować z organami krajowymi i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami i nadal będzie zapewniać wytyczne z uwzględnieniem zmieniających się okoliczności.

Kontekst

Podstawą przyjmowania przez UE osób uciekających przed napaścią rosyjską jest jednomyślne uruchomienie – po raz pierwszy w historii – unijnej dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która nadaje beneficjentom natychmiastowy bezpieczny status obejmujący dostęp do zezwolenia na pobyt, mieszkania, szkół, opieki zdrowotnej i zatrudnienia. Na mocy tej dyrektywy osoby uciekające przed wojną mają prawo dostępu do rynku pracy, możliwości edukacyjnych dla osób dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego. W komunikacie w sprawie przyjmowania osób uciekających przed wojną na Ukrainie z 23 marca zachęcono państwa członkowskie do rozszerzenia dostępu do unijnego rynku pracy również na osoby korzystające z odpowiedniej ochrony przewidzianej w prawie krajowym. W dzisiejszym komunikacie zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia takim osobom również dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. Odpowiednia ochrona jest alternatywą dla tymczasowej ochrony, która może być oferowana przez państwa członkowskie obywatelom państw trzecich, którzy legalnie przebywali na Ukrainie i uciekli z powodu rosyjskiej wojny napastniczej.

Nowe wytyczne uzupełniają i opierają się na różnego rodzaju środkach wsparcia osób uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę, które zostały już wdrożone na szczeblu UE. Szereg tych środków Komisja przedstawiła w swoim komunikacie z marca. W szczególności Komisja przedstawiła wytyczne operacyjne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, zalecenie dotyczące pomocy wykwalifikowanym uchodźcom w dostępie do zatrudnienia w UE oraz 10-punktowy plan dotyczący ściślejszej koordynacji europejskiej w zakresie przyjmowania osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Ponadto realizowane są różne inicjatywy, aby ułatwić państwom członkowskim pełne wykorzystanie dostępnych środków unijnych, zwłaszcza tych przewidzianych na mocy rozporządzenia w sprawie „Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie” (CARE). UE przekazała już państwom członkowskim płatności zaliczkowe w wysokości 3,5 mld EUR na wsparcie osób uciekających przed wojną. 

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 czerwca 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce