Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy12 lipca 2023Przedstawicielstwo w Polsce

Subsydia zagraniczne po nadzorem KE

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych umożliwia KE badanie wkładów finansowych przyznawanych przez kraje spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie wspólnoty.

Subsydia zagraniczne po nadzorem KE

Komisja Europejska przyjęła zasady wykonania rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych. W rozporządzeniu wykonawczym szczegółowo przedstawiono aspekty proceduralne wykonania rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych. Rozporządzenie zawiera również formularze zgłoszeniowe dotyczące koncentracji obejmujących zagraniczne wkłady finansowe i dotyczące zagranicznych wkładów finansowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozporządzenie wykonawcze

W przyjętym dziś rozporządzeniu wykonawczym uwzględniono informacje zwrotne otrzymane podczas trwających miesiąc konsultacji publicznych, które przeprowadzono między 6 lutego 2023 r. a 6 marca 2023 r. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie subsydiów zagranicznych, w rozporządzeniu wykonawczym uwzględniono wnioski respondentów o zmniejszenie obciążenia administracyjnego związanego ze zgłoszeniami.

W rozporządzeniu w sprawie subsydiów zagranicznych nałożono na przedsiębiorstwa obowiązek zgłaszania:

 • koncentracji, w przypadku których spółka przejmowana, jedna z łączących się stron lub wspólny przedsiębiorca mają siedzibę w Unii i generują w UE obrót w wysokości co najmniej 500 mln euro, a stronom transakcji przyznano łączny zagregowany zagraniczny wkład finansowy w wysokości co najmniej 50 mln euro w ciągu ostatnich trzech lat;
 • zagranicznych wkładów finansowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 250 mln euro, a oferta obejmuje łączny zagregowany zagraniczny wkład finansowy wynoszący co najmniej 4 mln euro na państwo niebędące członkiem UE w ciągu ostatnich trzech lat.

W rozporządzeniu wykonawczym, a w szczególności w formularzach zgłoszeniowych szczegółowo przedstawiono obowiązki sprawozdawcze stron zgłaszających oraz wymieniono informacje, które należy podać w formularzach zgłoszeniowych dotyczących koncentracji i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności:

 • W przypadku koncentracji przedsiębiorstwa są zobowiązane zgłaszać:
  • w odniesieniu do zagranicznych wkładów finansowych, w przypadku których według rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń na rynku wewnętrznym jest najwyższe (np. subsydia przyznane przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, subsydia bezpośrednio ułatwiające koncentrację lub nieograniczone gwarancje, tzw. „wkłady finansowe na podstawie art. 5”) – szczegółowe informacje na temat wszystkich wkładów finansowych, których indywidualna kwota wynosi co najmniej 1 mln euro, przyznanych stronom transakcji w ciągu ostatnich trzech lat;
  • w odniesieniu do wszystkich pozostałych zagranicznych wkładów finansowych – przegląd wkładów finansowych przyznanych stronie zgłaszającej/stronom zgłaszającym w ciągu ostatnich trzech lat, w indywidualnej kwocie co najmniej 1 mln euro i tylko w odniesieniu do tych krajów, które przyznały stronom transakcji kwotę co najmniej 45 mln euro w ciągu trzech lat poprzedzających koncentrację, przy czym obowiązuje szereg wyjątków.
 • W przypadku zagranicznych wkładów finansowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedsiębiorstwa są zobowiązane zgłaszać:
  • w odniesieniu do zagranicznych wkładów finansowych – szczegółowe informacje na temat wszystkich wkładów finansowych objętych art. 5, których kwota wynosi co najmniej 1 mln euro, przyznanych indywidualnie stronie zgłaszającej/stronom zgłaszającym w ciągu trzech lat poprzedzających zgłoszenie;
  • w odniesieniu do wszystkich pozostałych zagranicznych wkładów finansowych – przegląd wkładów finansowych przyznanych stronie zgłaszającej/stronom zgłaszającym, w indywidualnej kwocie co najmniej 1 mln euro i tylko w odniesieniu do tych krajów, które przyznały każdej stronie transakcji kwotę co najmniej 4 mln euro w ciągu trzech lat poprzedzających zgłoszenie.

Na poniższej infografice przedstawiono pozostałe ograniczenia sprawozdawcze dotyczące zagranicznych wkładów finansowych.

[Infografika wkrótce będzie dostępna w internecie]

Ponadto rozporządzenie wykonawcze zawiera szczegółowe przepisy dotyczące:

 • procedury zgłoszeń koncentracji do Komisji oraz udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego obejmujących zagraniczne wkłady finansowe. Obejmuje to formularze zgłoszeniowe dla każdej procedury, osobę uprawnioną do przedłożenia zgłoszenia oraz datę wejścia w życie zgłoszenia;
 • prowadzonych przez Komisję postępowań dochodzeniowych, w tym procedur, których przedsiębiorstwa muszą przestrzegać przy składaniu zobowiązań w celu zareagowania na możliwe zastrzeżenia Komisji;
 • praw procesowych stron w odniesieniu do ochrony informacji poufnych, dostępu do akt i przedkładania uwag;
 • obliczania i zawieszania terminów dostarczenia informacji i złożenia zobowiązań;
 • przekazywania dokumentów Komisji i ich podpisywania przez strony zgłaszające, w stosownych przypadkach za pomocą środków cyfrowych.

Kolejne kroki

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych zacznie obowiązywać od 12 lipca 2023 r. Począwszy od 12 października 2023 r. przedsiębiorstwa będą musiały zgłaszać koncentracje i udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku których przyznano zagraniczny wkład finansowy, jeżeli przekraczają one odpowiednie progi powodujące obowiązek zgłoszenia.

Kontekst 

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych umożliwia Komisji badanie wkładów finansowych przyznawanych przez kraje spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w UE i ewentualne wprowadzanie środków kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zakłócających skutków takich wkładów. Upoważniono w nim Komisję do przyjęcia przepisów proceduralnych dotyczących egzekwowania rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych.

Komisja złożyła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych w maju 2021 r., zaś Parlament Europejski i Rada zatwierdziły je w rekordowym tempie, bo już w czerwcu 2022 r. Rozporządzenie weszło w życie 12 stycznia 2023 r. i zacznie obowiązywać od 12 lipca 2023 r.

Dalsze informacje

Dalsze informacje i wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych znajdują się w dokumencie technicznym zawierającym pytania i odpowiedzi opublikowanym tutaj, natomiast bardziej ogólne informacje na temat tego rozporządzenia znajdują się tutaj.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
12 lipca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce