Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy15 marca 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Strategia dla Syrii

Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja Europejska proponują strategię na rzecz przyszłości Syrii. Dokument podkreśla gotowość uczestniczenia w procesie pokojowym jak i pomocy humanitarnej. – Komunikat...

170315_mogherini.jpg

Komisja Europejska oraz Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przyjęły wspólny komunikat proponujący przyszłościową strategię UE na rzecz Syrii. W odpowiedzi na postulat przewodniczącego Junckera przedstawiony w orędziu o stanie Unii w 2016 r. komunikat opisuje, w jaki sposób Unia Europejska może w większym stopniu przyczynić się do znalezienia trwałego politycznego rozwiązania sytuacji w Syrii w ramach dotychczasowych uzgodnień na forum ONZ.

Poruszono w nim również takie kwestie, jak dalsze udzielanie przez UE wsparcia ponad 13 mln osób potrzebujących w Syrii, pomoc w budowaniu odporności i stabilności kraju, a także wspieranie odbudowy po osiągnięciu porozumienia oraz dobrowolnych, godnych i bezpiecznych powrotów uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych po rozpoczęciu wiarygodnych politycznych przemian.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini stwierdziła: - Wspólny komunikat nie tylko umacnia nasze zaangażowanie i wsparcie dla politycznego rozwiązania konfliktu zbrojnego, jako jedynego sposobu na przywrócenie pokoju w Syrii, lecz także potwierdza działania, które Unia Europejska może podjąć po zawarciu porozumienia, kiedy możliwe będzie rozpoczęcie odbudowy. Unia Europejska jest gotowa do szeroko zakrojonej pomocy, wspólnie z ONZ i resztą wspólnoty międzynarodowej. Syryjczycy pragną pokoju i zasługują na pokój. Chcą mieć także w końcu możliwość kształtowania przyszłości swojego kraju i powinni ją otrzymać. Stoimy u ich boku, aby wspierać przyszłość Syrii.

Jak podkreślono we wspólnym komunikacie, zaangażowanie Unii Europejskiej w Syrii wykracza poza obecną sytuację. Jest ono ukierunkowane na perspektywę długoterminową jako wsparcie strategicznych celów UE w sprawie Syrii. Ludność Syrii zasługuje na życie w zjednoczonym, demokratycznym, różnorodnym i integralnym terytorialnie państwie sprzyjającym włączeniu społecznemu. Odbudowa stabilnej, silnej i bezpiecznej Syrii nastąpi pod warunkiem, że osiągnięte zostanie polityczne porozumienie zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2254 oraz komunikatem z Genewy.

Wspólny komunikat zostaje przyjęty w przełomowym dla Syrii momencie: w szóstą rocznicę wybuchu konfliktu i w momencie, gdy wznowiono w Genewie rozmowy pokojowe pod przewodnictwem ONZ, wspierane mechanizmem zawieszenia broni ustanowionym podczas negocjacji w Astanie. W komunikacie ponownie podkreślono bezpośrednie wsparcie Unii Europejskiej dla procesu ONZ, zwłaszcza poprzez dialog polityczny prowadzony z podmiotami regionalnymi w ramach regionalnej inicjatywy UE w sprawie przyszłości Syrii oraz poprzez bieżące działania służące wzmocnieniu zarówno syryjskiej opozycji politycznej, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Unia Europejska będzie nadal odgrywać wiodącą rolę w międzynarodowych działaniach stanowiących odpowiedź na jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych od czasu II wojny światowej. Od początku konfliktu uruchomiono ponad 9,4 mld euro, zapewniając ratującą życie pomoc humanitarną i wsparcie odporności dla ludności Syrii oraz państw ościennych przyjmujących uchodźców.

We wspólnym komunikacie przedstawiono obecną sytuację polityczną i humanitarną w Syrii oraz stan bezpieczeństwa, a także opisano obecne wsparcie UE stanowiące odpowiedź na kryzys w Syrii. Zawiera on ocenę ryzyka i zagrożenia, jakie trwająca wojna niesie dla istotnych interesów UE oraz dla stabilności w regionie i na świecie, oraz określa wyraźnie unijne cele polityki w odniesieniu do Syrii, w tym:

  • zakończenie wojny w drodze procesu przemian politycznych wynegocjowanego przez strony konfliktu, przy wsparciu specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii oraz najważniejszych partnerów międzynarodowych i regionalnych;
  • propagowanie konstruktywnych i pluralistycznych przemian w Syrii poprzez wsparcie na rzecz wzmocnienia opozycji politycznej, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2254 oraz komunikatem z Genewy;
  • propagowanie demokracji, praw człowieka oraz wolności słowa poprzez wzmocnienie syryjskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wspieranie procesu pojednania narodowego opartego na budowaniu pokoju oraz przeciwdziałaniu brutalnemu ekstremizmowi i fanatyzmowi religijnemu, w tym poprzez rozliczenia okresu konfliktu, które powinny obejmować poniesienie odpowiedzialności za zbrodnie wojenne;
  • ratowanie życia ludzkiego poprzez zaspokajanie potrzeb humanitarnych Syryjczyków znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji odpowiednio wcześnie, sprawnie, skutecznie i z poszanowaniem zasad;
  • wspieranie odporności ludności syryjskiej, jak również instytucji i społeczeństwa Syrii.

Jako dalsze kroki w komunikacie zaproponowano wyraźne kierunki działania służące realizacji tych celów, w ścisłej współpracy z partnerami regionalnymi oraz organizacjami międzynarodowymi, a także kontynuację działań dyplomatycznych i planowania po osiągnięciu porozumienia w celu zapewnienia, aby wsparcie międzynarodowe było dostępne, skoordynowane i mogło zostać skutecznie przekazane w odpowiednim momencie.

3 kwietnia Federica Mogherini przedstawi wspólny komunikat ministrom spraw zagranicznych państw UE na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych; zostanie on również zaprezentowany Parlamentowi Europejskiemu. Komunikat będzie również stanowić ważny wkład w brukselską konferencję „Wsparcie dla przyszłości Syrii i regionu”, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. i której przewodniczyć będą, wspólnie z UE, ONZ, Niemcy, Kuwejt, Norwegia, Katar i Zjednoczone Królestwo.

Kontekst

Ostatnią strategię Unii Europejskiej wobec Syrii przyjęto w marcu 2015 r. jako część regionalnej strategii UE dotyczącej Syrii i Iraku oraz zagrożenia ze strony ISIL/Daiszu. Wspólny komunikat stanowi przegląd aspektów strategii regionalnej dotyczących Syrii; strategia ta została poddana ostatniemu przeglądowi i aktualizacji przez Radę w maju 2016 r.

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean–Claude Juncker powiedział: - Wzywam do ustanowienia europejskiej strategii dla Syrii. Tak aby Europa mogła pomóc odbudować pokojowe państwo syryjskie oraz pluralistyczne i tolerancyjne społeczeństwo obywatelskie w Syrii.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
15 marca 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce