Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 listopada 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Stop przemocy wobec kobiet

Wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt to pierwszy krok na drodze do pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie – napisali w oświadczeniu członkowie Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Szacuje...

Stop przemocy wobec kobiet

Oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet mówimy dzisiaj po raz kolejny, że trzeba wreszcie położyć kres przemocy.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal ma miejsce codziennie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. To pogwałcenie praw człowieka jest powszechne i ma wiele różnych obliczy. Można się z nim zetknąć bez względu na pochodzenie społeczne, w domu, w pracy, w szkole, na ulicy, podczas uprawiania sportu i w internecie. Zjawisko to ogranicza kobietom i dziewczętom możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego: politycznej, kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

Jedna trzecia kobiet w Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej. Ponadto 80 proc. ofiar handlu ludźmi w UE to kobiety. W krajach rozwijających się co trzecia dziewczynka wychodzi za mąż przed osiągnięciem wieku 18 lat.

Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać. W ciągu ostatnich 30 lat liczba przypadków okaleczania kobiecych narządów płciowych w Afryce zmalała o 50 proc. W Azji Południowej odsetek dziewcząt wchodzących w związek małżeński w wieku poniżej 15 lat spadł o połowę. Ponadto trwająca od niedawna ogólnoświatowa akcja #metoo, która przyczyniła się do zwrócenia uwagi na rozmiary problemu napaści na tle seksualnym i molestowania seksualnego w naszych społeczeństwach, zachęciła ofiary do mówienia głośno o swoich historiach i do obrony swoich praw.

Aby raz na zawsze wyeliminować przemoc na tle płciowym, musimy poprawić edukację i ustawodawstwo i zmienić normy społeczne. Poświęciliśmy rok 2017 europejskim działaniom na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Dzięki wsparciu finansowemu, jakiego UE udziela organizacjom pozarządowym, prawnicy, lekarze, nauczyciele i policja, a także inne grupy zawodowe, są szkoleni w tym, jak wspierać ofiary i przeciwdziałać przemocy na tle płciowym.

W ramach działań poza naszymi granicami wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych uruchomiliśmy inicjatywę Spotlight, dysponującą wstępnym budżetem w niespotykanej dotąd wysokości – 500 mln euro. Inicjatywa ta polega na zwalczaniu przyczyn przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz na pomaganiu ofiarom i umożliwianiu im tworzenia bezpieczniejszych, odporniejszych, bogatszych i bardziej wolnych społeczeństw.

Wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt to pierwszy krok na drodze do pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie i dlatego znalazło się w centrum działań przewidzianych w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jest to warunek wstępny propagowania, ochrony i przestrzegania praw człowieka, równouprawnienia płci, demokracji i wzrostu gospodarczego.

Unia Europejska będzie nadal niestrudzenie działała za pośrednictwem wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje, na rzecz wyeliminowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, aby ten problem odszedł w przeszłość.

Kontekst

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia. W niektórych krajach odsetek ten wynosi aż 70 proc. Fakt, że kobiety padają ofiarą przemocy i barbarzyńskich praktyk, jest również przeszkodą na drodze do równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt oraz zrównoważonego rozwoju, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest zatem stałe zaangażowanie w tę kwestię na całym świecie, we wszystkich państwach i regionach.

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej Rady Europy. Trwają prace nad jej ratyfikacją. Komisja wzywa te państwa członkowskie UE, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji, by to zrobiły.

W zeszłym roku Komisja Europejska uruchomiła kampanię NON.NO.NEIN – Powiedz NIE! Stop przemocy wobec kobiet. Jej celem było zarówno zwiększenie wiedzy na ten temat, jak i dofinansowanie konkretnych projektów na rzecz zmniejszenia ryzyka wystąpienia aktów przemocy oraz wsparcie kobiet, które ich doświadczyły. W ramach finansowania Komisja Europejska przekazała środki w wysokości 15 mln euro państwom członkowskim, samorządom lokalnym, odpowiednim grupom zawodowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w całej Europie, aby umożliwić im zintensyfikowanie działań i kampanii na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet.

W czerwcu 2017 r. Komisja Europejska przejęła wiodącą rolę w ramach „Wezwania do działania w celu ochrony przed przemocą uwarunkowaną płcią w sytuacjach nadzwyczajnych”. W sytuacji kryzysów humanitarnych przemoc na tle płciowym jest często bardzo powszechna. Zobowiązujemy się do wspierania ofiar i zwalczania takiej przemocy. „Wezwanie do działania” zrzesza ponad 60 organizacji humanitarnych, mających wspólną misję: sprawić, by przemoc na tle płciowym została uznana za zagrażającą życiu i była zwalczana od samego początku wystąpienia kryzysu. Kobiety i dziewczęta narażone na ryzyko przemocy potrzebują natychmiastowego działania z naszej strony. Jesteśmy zdecydowani wykorzystać naszą wiodącą rolę, by zwrócić uwagę na tę kwestię i przełożyć nasze wysiłki na konkretne działania w terenie.

Inicjatywa Spotlight, rozpoczęta wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych podczas 72. Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu tego roku, jest odpowiedzią na wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Koncentruje się ona na przemocy domowej i przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej i na tle płciowym, na szkodliwych praktykach, kobietobójstwie, handlu ludźmi oraz wykorzystywaniu seksualnym i wyzysku ekonomicznym. Inicjatywa będzie realizowana od 2017 do 2023 r., przy inwestycji początkowej w wysokości 500 mln euro, a UE będzie jej głównym uczestnikiem (zob. film wideo).

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 listopada 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce