Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 listopada 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Stan zdrowia w UE

Palenie i otyłość to najpoważniejsze czynniki ryzyka przyczyniające się do przedwczesnej śmierci – to jedna z konkluzji raportu KE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ze sprawozdania „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa...

161123_health.jpg

W opublikowanym wspólnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej i OECD pt. „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2016” podano, że w większości państw członkowskich średnia długość życia wynosi obecnie ponad 80 lat. Ta rekordowa średnia długość życia nie zawsze jednak oznacza wzrost liczby lat życia w dobrym zdrowiu. Około 50 mln osób w UE cierpi na różne choroby przewlekłe, a co roku ponad pół miliona osób w wieku produkcyjnym umiera z powodu takich chorób, co dla gospodarek unijnych oznacza roczne koszty w wysokości ok. 115 mld euro.

Więcej kluczowych danych liczbowych można znaleźć w infografice.

Vytenis Andriukaitis, komisarz UE do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedział: - W sprawozdaniu „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie” przedstawiono informacje, które mogą pomóc państwom członkowskim w kształtowaniu ich działań w zakresie ochrony zdrowia podejmowanych w różnych obszarach polityki. Wynika z niego, że wiele osób umiera co roku w UE z powodu możliwych do uniknięcia chorób związanych z czynnikami ryzyka, takimi jak palenie czy otyłość. Podkreślono w nim również konieczność kontynuowania wysiłków w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do opieki zdrowotnej. Sprawozdanie to stanowi czołowy produkt partnerstwa między Komisją a OECD zawiązanego w celu stworzenia bazy wiedzy o zdrowiu i systemach opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach, w ramach pierwszego etapu inicjatywy „Stan zdrowia w UE”.

AngelGurría, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dodał: - Gdyby udało nam się podnieść standard opieki zdrowotnej do tego samego wysokiego poziomu w całej UE, moglibyśmy zapobiec większej liczbie śmierci. Musimy zwiększyć wysiłki w celu zmniejszenia różnic w dostępności i jakości opieki zdrowotnej, a europejskie systemy opieki zdrowotnej muszą sprawniej przekierowywać środki na działania, które mają największy wpływ na efekty zdrowotne, w tym na działania prewencyjne.

Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: główne wnioski ze sprawozdania

Potrzebujemy sprawniej działających systemów opieki zdrowotnej: 550 tys. osób w wieku produkcyjnym umiera każdego roku na choroby, których można uniknąć. Obecnie 16 proc. dorosłych cierpi na otyłość (wzrost w porównaniu z 11 proc. w 2000 r.) i nadal co piąty dorosły pali. Wielu śmierciom można by zapobiec po pierwsze kierując większą ilości zasobów na strategie w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom służące ograniczaniu wspomnianych i innych czynników ryzyka oraz, po drugie, podnosząc jakość opieki doraźnej i w chorobach przewlekłych.

Potrzebujemy łatwiej dostępnych systemów opieki zdrowotnej: 27 proc. pacjentów zgłasza się do oddziału pogotowia, ponieważ nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej; średnio 15 proc. wydatków na zdrowie pacjenci pokrywają bezpośrednio z własnej kieszeni, a różnice w tym względzie między poszczególnymi państwami są ogromne; ubodzy Europejczycy są średnio 10 razy bardziej narażeni na problemy w uzyskaniu odpowiedniego leczenia związane z czynnikami finansowymi niż bogatsi mieszkańcy naszego kontynentu. Polityka państw członkowskich powinna zostać ukierunkowana na zmniejszanie barier finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej, ułatwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz skrócenie nadmiernego czasu oczekiwania.

Potrzebujemy stabilniejszych systemów opieki zdrowotnej: W całej UE odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat wzrósł z mniej niż 10 proc. w 1960 r. do prawie 20 proc. w 2015 r. i przewiduje się, że do 2060 r. wzrośnie on do niemal 30 proc. Starzenie się populacji w połączeniu ze wzrostem zachorowań na choroby przewlekłe i ograniczeniami budżetowymi będzie wymagało zmian w sposobie świadczenia opieki zdrowotnej, polegających m.in. na rozwoju usług e-zdrowia, skróceniu pobytów w szpitalu dzięki usprawnieniu usług w podstawowej i środowiskowej opiece zdrowotnej, oraz na rozsądniejszym wydatkowaniu środków na produkty lecznicze, m.in. poprzez pełne wykorzystanie możliwości w zakresie generycznych leków zastępczych.

Cykl inicjatywy „Stan zdrowia w UE”

Inicjatywa „Stan zdrowia w UE” ma pomóc państwom członkowskim sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom poprzez wspieranie ich w wysiłkach na rzecz pogłębienia wiedzy i kształtowania polityki w większym stopniu w oparciu o potwierdzone dane. W ramach tej inicjatywy opracowuje się serię produktów analitycznych, powstających we współpracy z OECD i z Europejskim Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej.

Opublikowane dziś sprawozdanie jest pierwszym produktem w cyklu. Kolejnym krokiem jest opracowanie do listopada 2017 r. krajowych profili zdrowotnych wszystkich 28 państw UE, przedstawiających specyfikę każdego z tych państw i wyzwania, przed jakimi stoi.

Tym 28 profilom towarzyszyć będzie opracowanie analityczne przygotowane przez Komisję, w którym ustalenia dotyczące państw zostaną powiązane z szerszym programem działań UE, z uwzględnieniem sytuacji w każdym z państw członkowskich. Cykl zakończy się fakultatywnymi forami wymiany informacji między państwami członkowskimi, które państwa te mogą zaproponować.

Streszczenie informacji o cyklu inicjatywy „Stan zdrowia w UE” znaleźć można tutaj.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce