Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy22 grudnia 2021Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Sprawiedliwe opodatkowanie wielonarodowych korporacji

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy gwarantującej minimalną efektywną stawkę opodatkowania dla globalnej działalności dużych grup wielonarodowych.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Paolo Gentiloni, European Commissioner, on a global minimum level of taxation and the misuse of shell entities

Wraz z wnioskiem wypełnione zostaje zobowiązanie UE do niezwłocznego podjęcia działań i stania się jednym z pierwszych organów wdrażających historyczne porozumienie w sprawie globalnej reformy podatkowe [1]. Jej celem jest zapewnienie sprawiedliwych, przejrzystych i stabilnych międzynarodowych ram opodatkowania osób prawnych.

Wniosek ściśle przestrzega założeń porozumienia międzynarodowego i określa w jaki sposób 15 proc. efektywna stawka podatkowa – uzgodniona przez 137 państw – będzie stosowana w UE. Wniosek zawiera wspólny zbiór przepisów dotyczących sposobu obliczania tej efektywnej stawki podatkowej, tak aby była ona stosowana spójnie i właściwie w całej UE.

Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. gospodarki służącej ludziom Valdis Dombrovskis powiedział: - Poprzez szybkie dostosowanie się do obszernego porozumienia OECD, Unia wypełnia w pełni swoją rolę w tworzeniu sprawiedliwszego globalnego systemu opodatkowania osób prawnych. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy musimy zwiększyć finansowanie publiczne na rzecz zrównoważonych inwestycji i wzrostu gospodarczego oraz zaspokoić potrzeby w zakresie tego finansowania – zarówno w celu przeciwdziałania skutkom pandemii, jak i przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfryzacji. Włączenie porozumienia OECD w sprawie minimalnego skutecznego opodatkowania do prawa UE będzie miało zasadnicze znaczenie dla walki z unikaniem opodatkowania i oszustwami podatkowymi, zapobiegając jednocześnie równaniu w dół i niezdrowej konkurencji podatkowej między krajami. Jest to ważny krok naprzód w realizacji naszej agendy sprawiedliwego opodatkowania.

Komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni stwierdził: - W październiku tego roku 137 państw poparło historyczne wielostronne porozumienie mające na celu przekształcenie sposoby opodatkowania osób prawnych na całym świecie. Stanowi ono odpowiedź na długotrwałe niesprawiedliwości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Zaledwie dwa miesiące później czynimy pierwszy krok, aby zakończyć podatkowy „wyścig do dna”, który szkodzi Unii Europejskiej i jej gospodarkom. Proponowana przez nas dyrektywa zagwarantuje, że nowa 15 proc. minimalna stawka podatkowa dla dużych przedsiębiorstw będzie stosowana w sposób w pełni zgodny z prawem UE. Latem przyszłego roku – po podpisaniu stosownej konwencji wielostronnej – przedstawimy kolejną dyrektywę wdrażającą drugi filar umowy, dotyczący ponownego przydziału praw do opodatkowania. Komisja Europejska dołożyła wszelkich starań, aby to porozumienie doszło do skutku i jestem dumny, że dziś rozpoczynamy globalne wdrażanie jego postanowień.

Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do każdej dużej grupy – zarówno krajowej, jak i międzynarodowej – posiadającej spółkę dominującą lub spółkę zależną z siedzibą w państwie członkowskim UE. W przypadku gdy państwo, w którym siedzibę ma nisko opodatkowane przedsiębiorstwo, nie narzuca minimalnej efektywnej stawki, istnieją odpowiednie przepisy, umożliwiające państwu członkowskiemu, w którym siedzibę ma spółka dominująca, nałożenie podatku wyrównawczego. Wniosek zapewnia również skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskim poziomie opodatkowania, który nie stosuje równoważnych przepisów.

Zgodnie z globalnym porozumieniem we wniosku przewidziano również pewne wyjątki. Aby złagodzić skutki dla grup prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa będą mogły wyłączyć dochody równe 5 proc. wartości aktywów trwałych i 5 proc. kosztów wynagrodzeń. Przepisy przewidują również wyłączenie minimalnych kwot zysku, aby zmniejszyć obciążenie regulacyjne w sytuacjach niskiego ryzyka. Oznacza to, że jeżeli średni zysk i przychody grupy wielonarodowej w danej jurysdykcji są poniżej określonych progów minimalnych, to dochód ten nie jest uwzględniany przy obliczaniu stawki.

Przebieg procedury

Minimalne opodatkowanie osób prawnych stanowi jeden z dwóch obszarów prac w ramach globalnego porozumienia – drugim jest częściowa zmiana przydziału praw do opodatkowania (zwana filarem 1). Pozwoli to dostosować międzynarodowe przepisy dotyczące podziału opodatkowania zysków największych i najbardziej rentownych przedsiębiorstw wielonarodowych między państwami. Zmiany odzwierciedlą zmieniający się charakter modeli biznesowych i zdolność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności bez fizycznej obecności. Po uzgodnieniu technicznych aspektów wielostronnej konwencji Komisja przedstawi również wniosek w sprawie przydziału praw do opodatkowania w 2022 r.

Co dalej?

Agenda podatkowa Komisji ma charakter uzupełniający, który wykracza jednak poza elementy objęte umową OECD. Do końca 2023 r. opublikowane zostaną również nowe ramy opodatkowania działalności gospodarczej w UE, które zmniejszą obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw działających w kliku państwach członkowskich, usuną przeszkody podatkowe i stworzą bardziej przyjazne środowisko dla biznesu na rynku wewnętrznym.

Dodatkowe informacje

[1] Otwarte ramy OECD/G20 w sprawie dwufilarowego rozwiązania wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji gospodarki

Informacje szczegółowe

Data publikacji
22 grudnia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce