Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy29 listopada 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Spotkanie religijnych liderów

Migracja, integracja, zagrożenia wynikające z populizmu i nietolerancji – to tematy spotkania pierwszego wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa z przywódcami religijnymi z całej Europy. Spotkanie odbyło się w ramach stałego dialogu z kościołami...

161129_religion.jpg

12. doroczne spotkanie na wysokim szczeblu z przywódcami religijnymi zatytułowano „Migracja, integracja i wartości europejskie”. Dyskusje dotyczyły między innymi wyzwań związanych z populizmem i nietolerancją, kluczowej roli edukacji i oddolnych działań informacyjnych w zwiększaniu integracji i spójności społecznej w Europie. Przywódcy zgodzili się ściśle współpracować z Komisją w celu zagwarantowania poszanowania wartości europejskich w kontekście migracji i integracji.

Frans Timmermans powiedział: - Przywódcy religijni odgrywają zasadniczą rolę we wspieraniu integracji i zaangażowania wszystkich członków swoich wspólnot w Europie jako prawdziwych Europejczyków, niezależnie od miejsca ich urodzenia czy wyznania. Dzięki dialogowi możemy zidentyfikować te wspólne podstawowe wartości, które nas łączą, zamiast koncentrować się na rzeczach, które nas dzielą.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, który również uczestniczył w spotkaniu, stwierdził: - Dotarcie do wszystkich społeczności, również do różnych wspólnot religijnych, ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy zbudować i utrzymać spójne i zintegrowane społeczeństwo obejmujące wszystkich obywateli. W obliczu wzrostu nacjonalizmu, ksenofobii i ekstremizmu musimy zagwarantować, że nasze społeczeństwo będzie nadal otwarte – zwłaszcza dla tych, którzy uciekają przed wojną i potrzebują ochrony międzynarodowej – a podstawowe wartości i zasady będą przestrzegane.

Spotkanie odbyło się w ramach stałego dialogu z kościołami, organizacjami religijnymi, światopoglądowymi i niewyznaniowymi, o którym mowa w Traktacie z Lizbony (art.17 TFUE). Wcześniej, 30 czerwca 2016 r., odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi.

Kontekst

Komisja Europejska regularnie organizuje posiedzenia na wysokim szczeblu i dyskusje robocze z przedstawicielami kościołów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych, jak również z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Dzisiejsze spotkanie z przywódcami religijnymi jest dwunastą edycją serii spotkań tego rodzaju, które zostały zapoczątkowane przez Komisję w 2005 r. W 2009 r. zapis o prowadzeniu dialogu z kościołami, religiami, organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi wprowadzono do Traktatu z Lizbony w art. 17.

7 czerwca 2016 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, w którym przedstawiono działania w obszarze edukacji, zatrudnienia, dostępu do usług, niedyskryminacji i włączenia społecznego. Komisja kładzie szczególny nacisk na promowanie edukacji włączającej i wspólnych wartości europejskich, a także docieranie do młodych ludzi.

Podjęła już nawet szereg działań mających na celu wdrażanie deklaracji paryskiej (przyjętej 17 marca 2015 r.) w sprawie promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, takich jak wolność, tolerancja i niedyskryminacja. W 2016 r. w ramach programu Erasmus+ dostępnych jest ponad 400 mln € na rozwój partnerstw transnarodowych mających na celu innowacyjne podejście do kształtowania polityki i jej realizacji w praktyce na gruncie lokalnym. W ramach programu „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 Komisja współfinansuje projekty podnoszące świadomość na temat wartości UE, w szczególności tolerancji, wzajemnego szacunku i promowania zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Z kolei program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020 wspiera projekty skupiające się na zapobieganiu i zwalczaniu nienawiści i nietolerancji na tle rasistowskim i ksenofobicznym, a także projekty wspierające opracowywanie narzędzi i praktyk zapobiegających mowie nienawiści w internecie oraz monitorujących i zwalczających takie zjawiska, między innymi przez tworzenie alternatywnych treści.

Więcej informacji

Artykuł 17 – Dialog z kościołami, wspólnotami religijnymi, organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi

Lista uczestników spotkania

 • Jego Ekscelencja ATHENAGORAS, Metropolita Belgii i Egzarcha Holandii i Luksemburga
 • Jego Ekscelencja Heinrich BEDFORD-STROHM, Biskup Bawarii i przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD)
 • Imam Hassen CHALGHOUMI, Imam Drancy (Francja) i były przewodniczący Konferencji Imamów Francji
 • Jego Ekscelencja Arie FOLGER, naczelny rabin społeczności żydowskiej w Wiedniu
 • Jego ekscelencja Albert GUIGUI, naczelny rabin Brukseli i stały przedstawiciel na Konferencję Rabinów Europejskich
 • Imam Benjamin IDRIZ, dyrektor społeczności wyznania islamskiego w Penzbergu
 • Jego Ekscelencja Wielebny Robert INNES, Biskup Diecezji w Europie
 • Jej Ekscelencja Antje JACKELÉN, Arcybiskup Kościoła Szwecji
 • Starszy Patrick KEARON, przewodniczący obszaru Europy – Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
 • Jego Ekscelencja Jean KOCKEROLS, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Malines-Bruksela i wiceprzewodniczący COMECE
 • Jego Ekscelencja Biskup Czesław KOZON, przewodniczący Konferencji Episkopatu Skandynawii
 • Imam Yahya PALLAVICINI, przewodniczący „Comunità religiosa islamica” we Włoszech
 • Jego Ekscelencja POLYCARPUS, Metropolita i Wikariusz Patriarchalny Holandii – Syryjski Kościół Ortodoksyjny Antiochii
 • Jego Świątobliwość RASTISLAV, Arcybiskup Preszowa i Prymas Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji
 • Lakshmi VYAS, przewodnicząca Hinduistycznego Forum Europy

Informacje szczegółowe

Data publikacji
29 listopada 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce