Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy27 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Spójne wykorzystanie danych

- Przejrzystość zamówień jest nieodzowna, jeżeli chcemy zapewnić wydajność inwestycji publicznych zgodnie ze strategicznym celem UE – powiedział komisarz Thierry Breton. Komisja Europejska i EBOR promują innowacyjne wykorzystanie danych w...

Spójne wykorzystanie danych

Komisja Europejska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Partnerstwo na rzecz Otwartych Zamówień łączą siły w celu poprawy jakości i przejrzystości przetargów publicznych współfinansowanych ze środków UE w Polsce i w Grecji. Dzięki wsparciu tych instytucji dwa projekty pilotażowe zapewnią organom publicznym w obu krajach ekspertyzę i praktyczne wsparcie, przede wszystkim w zakresie innowacji cyfrowych.

Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu innowacji i otwartych danych te dwa działania pilotażowe pomogą organom administracji publicznej usprawnić planowanie, wdrażanie i monitorowanie zamówień publicznych na roboty budowlane, towary i usługi. Pomoże to w lepszym wykorzystaniu zasobów publicznych i poprawi możliwości rynkowe dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ponadto w ramach inicjatywy wykorzystana zostanie współpraca z lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, co będzie również sprzyjać przejrzystości wydatków publicznych i zachęcać obywateli do udziału w monitorowaniu inwestycji mających bezpośredni wpływ na lokalną społeczność, np. inwestycji w zrównoważoność, rozwój lokalny i włączenie społeczne.

Dwa projekty pilotażowe:

  • W Grecji celem projektu będzie konsolidacja i zintegrowanie wszystkich baz danych w jednym inteligentnym rejestrze zamówień publicznych. Zapewni to oferentom i obywatelom internetowy dostęp do informacji, poprawi jakość danych i ułatwi korzystanie z narzędzi analitycznych opartych na danych i umożliwiających monitorowanie procedur udzielania zamówień.
  • W Polsce inicjatywa będzie wspierać polskie władze krajowe i lokalne we wprowadzaniu otwartych danych do zamówień publicznych oraz wspieraniu zautomatyzowanego gromadzenia, standaryzacji i konsolidacji danych dotyczących zamówień publicznych we wszystkich przetargach.

Oba projekty pilotażowe potrwają do końca 2021 r., a ich wyniki zostaną udostępnione z myślą o wdrożeniu w innych państwach członkowskich.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: - W okresie programowania 2021–2027 w ramach polityki spójności UE kontynuowane będą: wsparcie dla państw członkowskich i regionów w odbudowie gospodarczej po pandemii koronawirusa, rozwój konkurencyjności gospodarki za sprawą nowych inwestycji w badania naukowe i innowacje, transformacja cyfrowa oraz realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii krajowe i lokalne organy publiczne zarządzające funduszami UE będą mogły efektywniej pożytkować pieniądze publiczne, osiągając jak najlepsze rezultaty dla obywateli i przedsiębiorstw.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton dodał: - Przejrzystość zamówień publicznych jest nieodzowna, jeżeli chcemy zapewnić wydajność inwestycji publicznych zgodnie ze strategicznym celem UE. Tym celem jest budowanie Europy bardziej ekologicznej, cyfrowej i odporniejszej na przyszłe wstrząsy. Organy publiczne mogą korzystać z unijnych ram zamówień publicznych, narzędzi takich jak elektroniczne systemy zamówień publicznych oraz otwartych danych w celu skutecznego wykorzystania funduszy publicznych.

Wiceprezes EBOR Pierre Heilbronn dodał: - EBOR wspiera reformy prawne i instytucjonalne, które mają unowocześnić przepisy i praktyki w dziedzinie zamówień publicznych zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Jesteśmy w stanie szybko reagować na nowe wyzwania. Wraz z partnerstwem na rzecz otwartych zamówień dzielimy się doświadczeniami w zakresie skutecznego monitorowania zamówień publicznych przez społeczeństwo obywatelskie w oparciu o otwarte dane. Nasze wspólne działania mają stworzyć ramy dla zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego we wspieranie reformy zamówień publicznych i w korzystanie z otwartych danych do monitorowania w tej dziedzinie.

Kontekst

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE ponad 370 mld euro z funduszy polityki spójności zostanie zainwestowanych we wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej w państwach członkowskich. Co roku organy publiczne w UE wydają około 14 proc. PKB na zamówienia publiczne – łącznie ponad 1,9 bln euro. Prawie połowa środków przeznaczonych na politykę spójności jest przekazywana za pośrednictwem zamówień publicznych. Komisja wspiera szereg inicjatyw, które mają pomóc państwom członkowskim w usprawnieniu korzystania z zamówień publicznych w inwestycjach UE zarówno przez administrację, jak i przez beneficjentów. Jednym z przykładów są pakty na rzecz uczciwości, które mają gwarantować większą efektywność i przejrzystość przetargów oraz zabezpieczać pieniądze podatników UE. Komisja podjęła również działania mające ułatwić zaangażowanie obywateli na rzecz lepszego zarządzania inwestycjami w ramach polityki spójności i efektywności tych inwestycji.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
27 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce