Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 lutego 2024Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 8 min

Składowanie CO2

Sposoby zrównoważonego wychwytywania, składowania i wykorzystywania dwutlenku węgla w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Składowanie CO2

Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia „zerowej emisji CO2 netto” do 2050 r. Chociaż znaczna część tych wysiłków będzie związana z obniżeniem obecnych poziomów emisji w nadchodzących latach, będziemy również potrzebować technologii, które mogą wychwytywać CO2 lub usuwać go bezpośrednio z atmosfery, a następnie przechowywać lub wykorzystywać. Technologie te skoncentrują się na sektorach, w których redukcja emisji jest szczególnie trudna lub kosztowna, takich jak np. emisje procesowe z cementu lub przetwarzania odpadów na energię. W związku z tym Komisja przyjęła komunikat w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle, w którym przedstawiono szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób technologie te mogłyby przyczynić się do ograniczenia emisji o 90 proc. do 2040 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W akcie w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie Komisja zaproponowała, aby do 2030 r. UE opracowała co najmniej 50 mln ton zdolnościskładowania CO2 rocznie. Na podstawie oceny skutków dotyczącej zalecanego przez UE celu klimatycznego na 2040 r. liczba ta będzie musiała wzrosnąć do około 280 mln ton do 2040 r. W komunikacie w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle określono kompleksowe podejście polityczne do osiągnięcia tych celów.

Europejskie podejście do przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla

W dzisiejszym komunikacie określono szereg działań, które należy podjąć na szczeblu unijnym i krajowym, aby umożliwić wdrożenie tych technologii i infrastrukturę niezbędną do stworzenia jednolitego rynku emisjiCO2 w Europie w nadchodzących dziesięcioleciach. Komisja rozpocznie praceprzygotowawcze nad ewentualnym przyszłym pakietem regulacyjnym dotyczącym transportu i składowania CO2, w którym rozważono by takie kwestie jak struktura rynku i kosztów, dostęp stron trzecich, normy jakości CO2 lub zachęty inwestycyjne na rzecz nowej infrastruktury. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji opublikowało dziś sprawozdanie na temat przyszłej sieci transportowej CO2dla Europy i związanych z nią potrzeb inwestycyjnych.

Komisja oceni również ilości CO2,które należy usunąć bezpośrednio z atmosfery (przemysłowe usuwanie dwutlenku węgla), aby zrealizować ambicje UE w zakresie redukcji emisji na lata 2040 i 2050, oraz oceni ogólne cele i środki z zakresu polityki służące ich osiągnięciu. Obejmie to ocenę, w jaki sposób usuwanie i stałe składowanie mogłyby być rozliczane w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Aby pomóc w zwiększeniu skali rynku wychwytywaniai trwałego składowaniaemisji CO2, Komisja opracuje wytyczne dotyczące procesów wydawania pozwoleń na projekty i utworzy atlas potencjalnych składowisk. WE współpracy z państwami członkowskimi Komisja opracuje również narzędzie agregacji służące dopasowywania dostawcówCO2 do operatorów transportu i składowania oraz odbiorców CO2. Komisja dąży do ustanowienia jasnych ram rozliczania emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do wykorzystania wychwyconegoCO2 jako zasobu, co odzwierciedlałoby korzyści dla klimatu wynikające z wykorzystania CO2 jako zasobu w procesach przemysłowych. Pomoże to zwiększyć wykorzystanie zrównoważonego dwutlenku węgla w sektorach przemysłowych.

Stworzenie sprzyjającego otoczenia biznesowego dlałańcucha wartości CO2 w UE

Aby projekty dotyczące przemysłowego zarządzania emisjami były realizowane w terenie, Komisja przedstawia dziś szereg działań horyzontalnych, które mogłyby stworzyć atrakcyjniejsze środowisko dla inwestycji.

  • Inwestycje i finansowanie: UE i państwa członkowskie powinny w dalszym ciągu promować przemysłowe projekty zarządzania emisjami dwutlenku węgla w ramach unijnych programów infrastruktury energetycznej i mogłyby rozważyć ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Komisja oceni, czy niektóre projektyzwiązane z wychwytywaniem CO2 mogą być już wspierane za pomocą rynkowych mechanizmów finansowania, takich jak aukcje przetargowe konkurencyjne jako usługa w ramach funduszu innowacyjnego.
  • Badania naukowe, innowacje i świadomość społeczna: Komisja rozważy zwiększenie finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie przemysłowych projektów zarządzania emisjami dwutlenku węgla za pośrednictwem istniejących instrumentów, w szczególności programu „Horyzont Europa” i funduszu innowacyjnego. Komisja będzie również wspierać ustanowienie platformy dzielenia się wiedzą na potrzeby projektów wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS). Ściśle współpracując z państwami członkowskimi, Komisja będzie podnosić świadomość społeczną na temat tych technologii, w tym poprzez uwypuklenie płynących z nich korzyści i omówienie potencjalnych nagród dla społeczności lokalnych.
  • Współpraca międzynarodowa: Komisja przyspieszy współpracę z partnerami międzynarodowymi w zakresie przemysłowego zarządzania emisjami dwutlenku węgla, w szczególności w zakresie harmonizacji sprawozdawczości i rozliczania działań w zakresie zarządzania uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a także zapewni, aby międzynarodowe ramy ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych uwzględniały pochłanianie w celu rozwiązania problemu emisji w sektorach, w których trudno jest obniżyć poziom emisji.

Kontekst ogólny

Przemysłowe zarządzanie emisjami dwutlenku węgla odnosi się do zestawu technologii mających na celu wychwytywanie lub usuwanie CO2 bezpośrednio z atmosfery, transportowanie i trwałe składowanie lub wykorzystywanie CO2. Komisja zapewnia już ramy regulacyjne bezpiecznego transportu i składowania CO2 w dyrektywie2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (dyrektywa CCS). Wychwytywanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCU) reguluje dyrektywa (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która promuje paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego oraz między innymi paliwa produkowane z wychwyconegoCO2.

Ponadto unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) nakłada cenę naemisje CO2, a od 2013 r. zachęca do wychwytywania CO2 docelów trwałego składowania. Pomaga również finansować projekty dotyczące przemysłowego zarządzania emisjami za pośrednictwem funduszu innowacyjnego, który już teraz wspiera wychwytywanie 10 mln ton CO2rocznie od 2027 r. na potrzeby trwałego składowania. W 2022 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący ogólnounijnych dobrowolnych ram certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Pobudzi to w szczególności innowacyjne przemysłowe technologie usuwania dwutlenku węgla, takie jak bioenergia z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BioCCS) lub wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla bezpośrednio z powietrza (DACCS).

Dzisiejsza strategia jest wynikiem otwartych konsultacji publicznych przeprowadzonych w 2023 r. i opiera się na wysiłkach podjętych już w ramach forum CCUS, a także przez kilka państw członkowskich w tej dziedzinie. Obecnie 20 państw członkowskich włączyło przemysłowe rozwiązania w zakresie zarządzania emisjami do swoich projektów krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu.

Więcej Informacji

 

Maroš Šefčovič

Przemysł europejski ciężko pracuje nad ograniczeniem emisji, ale istnieją sektory, w których procesy są szczególnie trudne do dostosowania, a wprowadzenie zmian jest kosztowne. Z tego względu musimy pobudzić innowacje w zakresie technologii wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla, tak aby stały się one skutecznym rozwiązaniem klimatycznym. Przyspieszenie ich wdrażania pomogłoby nam sprostać naszym ambicjom klimatycznym, a jednocześnie zwiększyć konkurencyjność naszego przemysłu, zwłaszcza w czasach istotnych zmian geopolitycznych. W tym kontekście zwiększamy również naszą współpracę z kluczowymi sektorami przemysłu, ale także z obywatelami, aby zapewnić, by transformacja przebiegała w sposób sprawiedliwy społecznie. MarošŠefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania

Kadri Simson

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna mają kluczowe znaczenie na drodze do neutralności klimatycznej, ale aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto, będziemy również potrzebować technologii umożliwiających usuwanie, wychwytywanie, transportowanie, magazynowanie i wykorzystywanie CO2. Strategia, którą dziś przedstawiamy, pragniemy stworzyć europejski rynek CO2. Dzięki odpowiedniemu wsparciu i koordynacji projektów oraz właściwym ramom prawnym dla infrastruktury i norm CO2 możemy wspierać rozwój tych technologii w UE. Technologie zarządzania emisjami umożliwią nam nie tylko ograniczenie emisji, ale także sprawią, że nasz przemysł stanie się czystszy i bardziej konkurencyjny. Kadri Simson, komisarz do spraw energii

WopkeHoekstra

Komisja zaleciła dziś Europie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. Aby to osiągnąć, musimy zwiększyć nasze wysiłki. Nastąpi to głównie poprzez ograniczenie emisji, ale transformacja ekologiczna będzie również wymagała wdrożenia technologii wychwytywania CO2 i usuwania go z atmosfery. Jest to część europejskiej przestrzeni rozwiązań, zwłaszcza dla przemysłu ciężkiego, w którym nie można całkowicie wyeliminować emisji. Proponujemy nowy i konkretny plan działania na rzecz pobudzenia i finansowania tej technologii w całej Europie. Strategia ta stworzy otoczenie biznesowe dla CO2 i pomoże nam w dążeniu do osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. WopkeHoekstra, Commissioner for Climate Action

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 lutego 2024
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce