Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 lutego 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

#SayNoStopVAW

Każdego dnia okaleczanie narządów płciowych dramatycznie wpływa na życie i zdrowie kobiet i dziewcząt, również w Unii Europejskiej. Obecnie we wszystkich krajach wspólnoty tego typu praktyki są uznawane za przestępstwo. Jednak – jak przypomina...

# SayNoStopVAW

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji, Federika Mogherini, komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Johannes Hahn, komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju, Neven Mimica oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, Věra Jourová, wspólnie zapewnili o zdecydowanym zaangażowaniu UE w walkę na rzecz wyeliminowania okaleczania narządów płciowych kobiet i wydali oświadczenie:

W Międzynarodowym Dniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet potwierdzamy naszą determinację, aby położyć kres tej praktyce, która ma bolesne, traumatyczne i długoterminowe skutki dla zdrowia. Praktyce, która prawie zawsze stosowana jest wobec dzieci. Praktyce stanowiącej pogwałcenie podstawowych praw człowieka i skrajną formę dyskryminacji kobiet i dziewcząt.

Pomimo wysiłków podejmowanych przez Unię Europejską i jej partnerów 200 mln dziewcząt nadal cierpi z powodu tego naruszenia ich praw we wszystkich częściach świata. Szacuje się, że do 2030 roku okaleczenie grozi kolejnym 200 mln dziewcząt.

W samej Europie niektóre dziewczęta są wciąż narażone na okaleczenie. Komisja pracuje nad zapobieganiem temu zjawisku przez szkolenie specjalistów, tj. sędziów, funkcjonariuszy ds. azylu i lekarzy, którzy mają kontakt z dziewczętami będącymi w grupie ryzyka. Wprowadziliśmy następujące przepisy mające zagwarantować, że tego rodzaju praktyki nie będą bezkarne w Europie. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich UE, a w większości z nich osoba, która wywozi dziewczęta poza UE w celu okaleczenia, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Ponadto ofiary takich praktyk są objęte wysokim poziomem ochrony w UE.

Na szczeblu międzynarodowym, wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych, uruchomiliśmy bezprecedensową inicjatywę „Spotlight”, aby wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Dzięki tej inicjatywie skoncentrujemy nasze wysiłki w szczególności na walce z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych w Afryce Subsaharyjskiej, czyli w regionie, gdzie praktyka ta jest wciąż powszechna. Dzięki tym działaniom zapewniamy bezpośrednie i ukierunkowane wsparcie dla ofiar takich szkodliwych praktyk.

Unia Europejska będzie kontynuować współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz zniesienia praktyk okaleczania żeńskich narządów płciowych: rodzicami, działaczami niezależnie od wieku, w tym młodymi dziewczętami, lekarzami, nauczycielami, pracownikami służby zdrowia, obrońcami praw dziecka i praw człowieka, organami wymiaru sprawiedliwości, przywódcami politycznymi i religijnymi, liderami lokalnymi oraz rządami.

Będziemy również dalej budować silne partnerstwa w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej. Wszystkie organy ONZ i specjalni przedstawiciele Sekretarza Generalnego ONZ, organizacje regionalne, w szczególności Unia Afrykańska, oraz społeczeństwo obywatelskie są naszymi partnerami w ramach wspólnych wysiłków na rzecz bezpieczniejszego świata dla kobiet i dziewcząt, co doprowadzi do powstania bardziej odpornych, pokojowych i sprzyjających włączeniu społeczeństw.

Chcemy społeczeństwa, w którym życie kobiet jest wolne od przemocy i mogą zmienić świat.

Kontekst

Każdego dnia okaleczanie narządów płciowych wpływa na życie i zdrowie kobiet i dziewcząt w Unii Europejskiej i poza nią. Dokumentacja medyczna wskazuje, że takie praktyki mogą mieć znaczny wpływ na wiele zwykłych funkcji organizmu, zwiększać umieralność matek i dzieci, a także powodować traumę na całe życie, która wykracza poza obrażenia ciała. Tego rodzaju przemoc fizyczna ogranicza możliwość znaczącego udziału kobiet i dziewcząt w życiu społecznym w takim samym stopniu jak mężczyźni. Okaleczanie narządów płciowych kobiet ma poważne konsekwencje dla społeczeństw.

Skuteczna zmiana tej praktyki wymaga przeprowadzenia działań prewencyjnych na szczeblu lokalnym. Dlatego też UE aktywnie wspiera zmiany społeczne w społecznościach lokalnych i sieciach działających na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Ułatwiamy zainteresowanym stronom, w tym rządom, uczenie się od siebie nawzajem zapobiegania, pomocy ofiarom, ścigania sprawców i udzielania azylu ofiarom, przez zapewnienie metod pomiaru częstości występowania i ryzyka, a także oferując praktyczne narzędzia dla specjalistów za pośrednictwem platformy internetowej.

Ponadto UE zapewnia stałe wsparcie dla Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) oraz Funduszu Ludnościowego ONZ (UNFPA) w celu przyspieszenia zmian w 17 krajach. Działanie to ma kluczowe znaczenie dla wspierania krajów partnerskich przy przyjmowaniu krajowych planów działania i linii budżetowych mających na celu zaprzestanie tych praktyk. Jednocześnie zapewnia ono wsparcie dla ponad 1,5 mln dziewcząt i kobiet, które otrzymują dostęp do ochrony i opieki zdrowotnej, a także zachęca ponad 3000 społeczności liczących 8,5 mln osób do publicznej deklaracji zaprzestania tych praktyk.

Nadal zobowiązujemy się do pełnego wdrożenia agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która uwzględnia okaleczanie żeńskich narządów płciowych w celu nr 5 dotyczącym równości płci oraz szczegółowym celu 5.3 w sprawie wyeliminowania szkodliwych praktyk.

Więcej informacji:

  • Aby dowiedzieć się więcej na temat okaleczania żeńskich narządów płciowych i działań Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania tej praktyki, zob. Pytania i odpowiedzi oraz stronę internetową Ogólnounijnej platformy szkoleniowej. W celu promowania platformy i udostępnienia więcej informacji na temat okaleczania żeńskich narządów płciowych, Komisja Europejska publikuje dziś dwa filmy – pierwszy skierowany do specjalistów, a drugi do ogółu społeczeństwa.
  • Kampania NON.NO.NEIN.(zob. # SayNoStopVAW) ma na celu wymianę informacji i zaprezentowanie przykładów udanych działań w ramach istotnych przedsięwzięć podejmowanych w tej dziedzinie w całej UE.
  • Inicjatywa Spotlight to nowa, globalna, wieloletnia inicjatywa UE i ONZ ukierunkowana na wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 lutego 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce