Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 stycznia 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych

Nowe przepisy dają Komisji Europejskiej uprawnienia do badania wkładów finansowych przyznawanych przez państwa spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie wspólnoty.

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych

W życie wchodzi rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych. Dzięki nowym przepisom dotyczącym przeciwdziałania zakłóceniom powodowanym przez subsydia zagraniczne Unia pozostanie otwarta na handel i inwestycje, a przepisy te zapewnią jednocześnie równe warunki działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na jednolitym rynku. Wniosek dotyczący tego rozporządzenia Komisja złożyła w maju 2021 r., zaś Parlament Europejski i Rada zatwierdziły rozporządzenie w rekordowym tempie, bo już w czerwcu 2022 r.

Nowe przepisy dotyczące subsydiów zagranicznych zakłócających rynek

Przedmiotowe rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w UE: obejmuje ono koncentracje (połączenia i przejęcia przedsiębiorstw), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wszystkie inne sytuacje rynkowe. Nowe przepisy dają Komisji uprawnienia do badania wkładów finansowych przyznawanych przez państwa spoza UE przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą w UE oraz do ewentualnego nakładania środków kompensacyjnych w przypadku wystąpienia zakłócających skutków takich subsydiów.

W rozporządzeniu przewidziano trzy narzędzia, z których będzie mogła korzystać Komisja:

  • ciążący na przedsiębiorstwach obowiązek zgłaszania Komisji koncentracji obejmujących wkład finansowy ze strony rządu państwa spoza UE, jeżeli (i) spółka przejmowana, jedna z łączących się stron lub wspólny przedsiębiorca generuje w UE obrót w wysokości co najmniej 500 mln euro, a (ii) zagraniczny wkład finansowy wynosi co najmniej 50 mln euro;
  • ciążący na przedsiębiorstwach obowiązek zgłaszania Komisji udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy (i) szacunkowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 250 mln euro, a (ii) zaangażowany zagraniczny wkład finansowy wynosi co najmniej 4 mln euro na państwo niebędące członkiem UE; Komisja może zakazać udzielenia zamówienia w takim postępowaniu przedsiębiorstwom, które odnoszą korzyść z takich zakłócających rynek subsydiów;
  • w odniesieniu do wszystkich innych sytuacji rynkowych Komisja może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy (z urzędu), jeżeli podejrzewa, że w grę mogą wchodzić zakłócające subsydia zagraniczne. Obejmuje to także możliwość żądania zgłoszeń ad hoc w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i mniejszych koncentracji.

Uprawnienia i procedury dochodzeniowe

Z przeprowadzeniem zgłoszonej koncentracji i udzieleniem zamówienia oferentowi objętemu dochodzeniem należy się wstrzymać do czasu zbadania sprawy przez Komisję. W przypadku naruszenia tego obowiązku Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 10 proc. łącznego obrotu danego przedsiębiorstwa. Komisja może również zakazać przeprowadzenia subsydiowanej koncentracji lub udzielenia zamówienia publicznego subsydiowanemu oferentowi.

Rozporządzenie przyznaje Komisji szeroki zakres uprawnień dochodzeniowych do gromadzenia niezbędnych informacji, w tym do: (i) wysyłania do przedsiębiorstw wniosków o udzielenie informacji; (ii) przeprowadzania misji informacyjnych w Unii i poza nią oraz (iii) inicjowania badań rynku w odniesieniu do konkretnych sektorów lub rodzajów subsydiów. Komisja może również opierać się na informacjach rynkowych przedłożonych przez przedsiębiorstwa, państwa członkowskie, dowolną osobę fizyczną lub prawną lub związek przedsiębiorstw.

Jeżeli Komisja stwierdzi, że subsydium zagraniczne istnieje i zakłóca funkcjonowanie jednolitego rynku, może przeprowadzić zbilansowanie negatywnych skutków zakłócenia z pozytywnym wpływem subsydium na rozwój subsydiowanej działalności gospodarczej. Jeżeli negatywne skutki przeważają nad skutkami pozytywnymi, Komisja może – w celu zaradzenia zakłóceniu – nałożyć na przedsiębiorstwa środki kompensacyjne o charakterze strukturalnym lub niestrukturalnym lub przyjąć takie środki jako zobowiązania (np. zbycie niektórych aktywów lub zakaz określonego zachowania na rynku).

Co do zasady w przypadku gdy subsydium nie przekracza 4 mln euro w ciągu trzech lat, uznaje się, że jest „mało prawdopodobne”, by zakłócało ono rynek, natomiast subsydia poniżej unijnych progów pomocy de minimis uznaje się za niezakłócające.

W kontekście koncentracji i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podlegających obowiązkowi zgłoszenia Komisja może zbadać subsydia zagraniczne przyznane co najwyżej w ciągu trzech ostatnich lat przed transakcją. Rozporządzenie nie ma jednak zastosowania do koncentracji i zamówień publicznych rozpoczętych przed 12 lipca 2023 r.

We wszystkich innych sytuacjach Komisja może przyjrzeć się subsydiom przyznanym w ciągu ostatnich 10 lat. Rozporządzenie ma jednak zastosowanie wyłącznie do subsydiów przyznanych w ciągu pięciu lat przed dniem 12 lipca 2023 r., jeżeli takie subsydia zakłócają jednolity rynek po tej dacie.

Nasza gospodarka jest otwarta, dlatego musimy zapewnić wszystkim uczestnikom rynku uczciwe warunki. A od dziś mamy również do dyspozycji nowe narzędzie, które zapewni równe traktowanie wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w UE. Nowe rozporządzenie umożliwi nam zwalczanie zakłócającego wsparcia ze strony państw trzecich, z korzyścią dla konkurencji i równych warunków działania na jednolitym rynku.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji - 12/01/2023

Jest to naprawdę ważny krok w kierunku realizacji naszego ambitnego unijnego programu w dziedzinie handlu i gospodarki. Działamy w coraz bardziej niestabilnej gospodarce światowej, w której musimy stawić czoła coraz większej liczbie podmiotów zaangażowanych w nieuczciwą działalność lub zakłócających równe warunki działania. Musimy być w stanie lepiej przeciwdziałać tym praktykom. Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych pomoże nam ochronić integralność jednolitego rynku, który jest naszym najcenniejszym atutem gospodarczym. Dla przedsiębiorstw z UE stanowi ono prawdziwy przełom, ponieważ stworzy sprawiedliwsze zasady prowadzenia działalności na rynku i pozwoli im konkurować na równych warunkach z zagranicznymi konkurentami.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 12/01/2023

Zapewnienie prawdziwie równych warunków działania zarówno na jednolitym rynku UE, jak i w odniesieniu do państw trzecich jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Unijny rynek zamówień publicznych, stanowiący ponad 14 proc. naszego PKB, jest silnym narzędziem gospodarczym. Jest to również ważna dźwignia geopolityczna. Nie do przyjęcia jest to, by rynek ten był zakłócany przez subsydia zagraniczne ze szkodą dla konkurencyjnych przedsiębiorstw, które przestrzegają przepisów. Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych umożliwi nam badanie wkładów finansowych przyznawanych przez rządy państw spoza UE na rzecz przedsiębiorstw prowadzących działalność w UE oraz zakazywanie udzielania zamówień publicznych przedsiębiorstwom, które nienależnie skorzystały z subsydiów zagranicznych.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego - 12/01/2023

Dalsze działania

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia rozpocznie się kluczowa faza jego wdrażania, a rozporządzenie zacznie obowiązywać za sześć miesięcy, począwszy od 12 lipca 2023 r. Od tego dnia Komisja będzie uprawniona do wszczynania dochodzeń z urzędu. Obowiązek powiadamiania spoczywający na przedsiębiorstwach wejdzie w życie z dniem 12 października 2023 r.

W najbliższych tygodniach Komisja przedłoży projekt rozporządzenia wykonawczego, które doprecyzuje mające zastosowanie przepisy i procedury, w tym formularze zgłoszeniowe dotyczące koncentracji i postępowań o udzielenie zamówienia, obliczanie terminów, dostęp do akt i poufność informacji. Zainteresowane strony będą miały 4 tygodnie na przekazanie swoich uwag na temat tych projektów dokumentów, zanim przepisy wykonawcze zostaną ostatecznie przyjęte w połowie 2023 r.

Dodatkowe informacje

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 stycznia 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce