Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 listopada 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Rozbudowa europejskiego obszaru edukacji

Zmniejsza się liczba osób wcześnie kończących naukę, natomiast rośnie odsetek osób z wykształceniem wyższym oraz uczestnictwo we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem.

Rozbudowa europejskiego obszaru edukacji

Komisja Europejska zatwierdziła sprawozdanie z postępów w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji. W sprawozdaniu podsumowano dotychczasowe efekty inicjatyw realizowanych przez UE oraz obserwowane tendencje, jeśli chodzi o realizację celów w dziedzinie kształcenia i szkolenia na poziomie Unii. Określono także zadania, które są konieczne do osiągnięcia celu pośredniego na 2025 r.

40 realizowanych inicjatyw na szczeblu UE obejmuje strategiczne działania w ramach polityki edukacyjnej – kształcenie mieszane, uczenie się na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz europejską strategię na rzecz uniwersytetów, a także projekty finansowane przez UE, takie jak akademie nauczycielskie, koalicja na rzecz edukacji dla klimatu i centra doskonałości zawodowej. Prowadzone są działania w związku z pracami grup ekspertów, takich jak grupy zajmujące się dezinformacją lub inwestycjami wysokiej jakości. Wprowadza się także środki, dzięki którym program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności staną się bardziej inkluzywne. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu na rzecz europejskiego obszaru edukacji inicjatywy te zwiększają skuteczność działań realizowanych przez państwa członkowskie.

Wspólne podejście na poziomie krajowym i unijnym okazało się szczególnie skuteczne w reagowaniu na nowe wyzwania, przed którymi unijne systemy kształcenia i szkolenia stawały w ciągu ostatnich dwóch lat: pandemia COVID-19 oraz przyjmowanie uczniów i nauczycieli uciekających przed rosyjską wojną napastniczą w Ukrainie. Dzięki solidnym ramom strategicznym, w które zaangażowane są zarówno państwa członkowskie, jak i kluczowe zainteresowane strony, możliwe stało się łączenie wiedzy i zasobów, zorganizowana wymiana dobrych praktyk oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Dołączony do sprawozdania Monitor Kształcenia i Szkolenia przedstawia przykładowe postępy w osiąganiu celów na poziomie Unii: zmniejsza się liczba osób wcześnie kończących naukę, natomiast rośnie odsetek osób z wykształceniem wyższym oraz uczestnictwo we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem. Jednocześnie pojawiają się sygnały ostrzegawcze świadczące o konieczności podjęcia długoterminowych, systemowych wysiłków na rzecz poprawy równego dostępu do edukacji i rozwiązania problemu niedoboru nauczycieli. Nowe ogólnounijne wskaźniki dotyczące obu dziedzin będą wspierać politykę opartą na dowodach i wzajemne uczenie się.

Szacuje się, że dzięki programowi Erasmus+, Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz funduszom polityki spójności łączne unijne wydatki na edukację i umiejętności w latach 2021–2027 będą trzykrotnie wyższe niż w okresie 2014–2020. W związku z tym w nadchodzących latach konieczne będzie skoncentrowanie na wdrażaniu, wysokiej jakości inwestycjach, absorpcji i regularnym monitorowaniu postępów przez państwa członkowskie, aby w efekcie można było utrwalić reformy systemowe i wywołać pozytywne skutki dla osób uczących się, nauczycieli, gospodarki i naszych społeczeństw.

Dalsze działania

W 2023 r., opierając się na ustaleniach zawartych w sprawozdaniu z postępu prac, Komisja przeprowadzi przegląd śródokresowy. Będzie on miał na celu sformułowanie wniosków i osiągnięcie niezbędnej dynamiki działań w okresie do 2025 r., kiedy to ma zostać przedstawione pełne sprawozdanie z tworzenia europejskiego obszaru edukacji.

Kontekst

Komisja i państwa członkowskie współpracują na rzecz realizacji do 2025 r. ich wspólnej wizji europejskiego obszaru edukacji, w którym wysokiej jakości kształcenie i szkolenie będą dostępne dla wszystkich. Kierując się wizją polityczną zatwierdzoną przez przywódców UE w 2017 r., szczegółowe podejście sformułowano w komunikacie Komisji z 2020 r., a następnie w dwóch rezolucjach Rady w sprawie strategicznych ram współpracy i w sprawie zarządzania z 2021 r.

Monitor Kształcenia i Szkolenia z 2022 r. stanowi część sprawozdania z postępu prac. Zawiera on porównanie systemów kształcenia i szkolenia w całej UE oraz 27 szczegółowych sprawozdań krajowych omawiających najważniejsze wyzwania i reformy polityczne służące osiągnięciu celów europejskiego obszaru edukacji w państwach członkowskich UE. Całkowicie zmodernizowana strona internetowa zawiera również nowy zestaw narzędzi monitorujących wraz ze wszystkimi danymi bazowymi.

Dodatkowe informacje

Przyjęte dziś sprawozdanie pokazuje, do czego jesteśmy zdolni jako Unia, jeśli tylko pracujemy razem. Pokazuje, jak dużo udało nam się osiągnąć w ciągu zaledwie dwóch lat dzięki wprowadzeniu konkretnych usprawnień w sektorach kształcenia i szkolenia. Pokazuje również, jak dużą odpornością wykazały się unijne systemy kształcenia i szkolenia w obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19 i rosyjską wojną napastniczą w Ukrainie: ciężkie czasy nas nie osłabiły, lecz uczyniły silniejszymi.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia - 18/11/2022

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 listopada 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce