Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy13 listopada 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 3 min

Rok Filara Praw Socjalnych

Niespełna rok temu, 17 listopada 2017 r., podczas szczytu na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu w Szwecji przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili powstanie europejskiego filara praw socjalnych. Od tego czasu...

Rok Filara Praw Socjalnych

Pragnąc uczcić pierwszą rocznicę istnienia filara, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen oświadczyli:

Celem europejskiego filara praw socjalnych jest poprawa codziennego życia wszystkich Europejczyków. Komisja wykorzystuje wszystkie dostępne jej narzędzia, aby wprowadzić w życie założenia filara.

Europejski semestr ma coraz większy wymiar socjalny, a zasady filara są szeroko stosowane przy monitorowaniu postępów w dziedzinie społecznej. Doświadczymy tego ponownie przy następnej edycji europejskiego semestru 2019, która rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Komisja przedłożyła również szereg wniosków ustawodawczych, które mają przyczynić się do wdrażania założeń filara. Część z naszych wniosków jest jednak wciąż przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi. Są to zwłaszcza wnioski dotyczące Europejskiego Urzędu ds. Pracy, naszej inicjatywy na rzecz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz reformy przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Należy do nich także wniosek dotyczący następnego budżetu europejskiego, który ma pomóc państwom członkowskim inwestować w ludzi. Sam europejski Fundusz Społeczny Plus otrzyma ponad 100 mld euro na okres od 2021 do 2027 r. Aby wywiązać się z naszych wspólnych obietnic, musimy poczynić szybkie postępy w pracach nad wszystkimi tymi wnioskami i to przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. Wspólnie z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim zobowiązujemy się chronić i propagować prawa socjalne, które – obecnie i w przyszłości – w większym stopniu wspierać będą sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej.

Kontekst

Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany po raz pierwszy przez przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2015 r. i przedstawiony przez Komisję w kwietniu 2017 r. Podczas szczytu społecznego na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Göteborgu 17 listopada 2017 r. przywódcy Unii Europejskiej uroczyście ogłosili jego powstanie.

Europejski filar praw socjalnych wyraża 20 zasad i praw kluczowych dla sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy oraz systemów bezpieczeństwa socjalnego w Europie XXI w. Jest to pierwszy od czasów Karty praw podstawowych zestaw praw ogłoszony przez instytucje UE. Dzięki filarowi łatwiej nam będzie promować dążenie do doskonałości, co przyniesie korzyści obywatelom w całej UE.

W ciągu ubiegłego roku Komisja przedstawiła szereg inicjatyw, które miały przyczynić się do wprowadzenia w życie zasad filara. Należą do nich: wniosek mający ułatwić pracującym rodzicom i opiekunom godzenie życia rodzinnego i zawodowego, aktualizacja unijnych przepisów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, wniosek w sprawie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz wniosek dotyczący zalecenia w sprawie dostępu pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Wnioski te stanowią uzupełnienie poprzednich inicjatyw o charakterze socjalnym podejmowanych przez Komisję pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera, takich jak rozwijanie gwarancji dla młodzieży, wspieranie integracji na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych, wprowadzenie zasady równości wynagrodzeńoraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do kluczowych produktów i usług.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
13 listopada 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce