Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy17 czerwca 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Rankingi innowacyjności 2019

Kraje skandynawskie oraz Holandia – to liderzy innowacyjności w Unii Europejskiej. Polska w Europejskim Rankingu Innowacyjności jest na piątym miejscu od końca. Również polskie regiony mają umiarkowane sukcesy w tym zakresie. - Aby utrzymać się w...

Rankingi innowacyjności 2019

Europa musi pogłębić swój potencjał innowacyjny, aby móc konkurować na rynkach światowych oraz utrzymać i poprawić europejski styl życia zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej z czerwca 2018 r. i marca 2019 r. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy poziom ambicji dla UE i jej państw członkowskich oraz regionów, a także zaproponowała program „Horyzont Europa” , który jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Dzięki temu UE będzie mogła utrzymać wiodącą pozycję w zakresie globalnych badań i innowacji.

Opublikowany przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów za 2019 r. pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się co roku już od czterech lat z rzędu. Po raz pierwszy w historii europejskie innowacje przewyższyły osiągnięcia Stanów Zjednoczonych. UE nadal jednak ustępuje pod tym względem Japonii i Korei Południowej, zaś Chiny szybko nadrabiają zaległości. Dane te stanowią uzupełnienie opracowanych niedawno przez Komisję w ramach europejskiego semestru zaleceń dla poszczególnych krajów , w których podkreślono rolę badań naukowych i innowacji oraz przedstawiono zalecenia dotyczące zwiększenia wzrostu wydajności i konkurencyjności.
Europejski Ranking Innowacyjności – ranking państw. Kolorowe kolumny przedstawiają wyniki w zakresie innowacji z 2018 r., poziome czarne kreski wskazują wyniki z 2017 r., a szarymi kolumnami oznaczono wyniki z 2011 r. – wszystkie wartości zestawiono w porównaniu ze średnią UE z 2011 r.

Elżbieta Bieńkowska , komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: - Opracowywane przez Komisję rankingi innowacyjności pomagają państwom członkowskim, regionom i całej UE określać, w jakich obszarach konieczne są reformy polityczne, aby wzmocnić wiodącą pozycję Europy w zakresie innowacji.

Carlos Moedas , komisarz ds. badań, nauki i innowacji, dodał: - Innowacje oznaczają miejsca pracy i wzrost w przyszłości. Ogólny postęp w UE bardzo mnie cieszy. Jednak aby utrzymać się w globalnym wyścigu, zarówno UE, jak i państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu inwestować i tworzyć politykę, która sprzyja rozwojowi innowacyjności.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: - Unijne fundusze polityki spójności są główną siłą napędową innowacji i zrównoważonego rozwoju. Start-upy i małe przedsiębiorstwa pomagają tworzyć nowe modele biznesowe w sektorze cyfrowym i ekologicznym. Okazuje się jednak, że ośrodki innowacji mogą rozwijać się również w krajach o słabszych gospodarkach, a wiedza ta pomaga nam wspierać innowacje w regionalnych ekosystemach, także w regionach słabiej rozwiniętych.

Europejski Ranking Innowacyjności 2019: najważniejsze wyniki

  • W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Unijnym liderem innowacji w 2019 r. jest Szwecja, a kolejne miejsca zajmują Finlandia, Dania i Holandia. Zjednoczone Królestwo i Luksemburg spadły z najwyższej rangi lidera innowacji do grupy silnych innowatorów, a Estonia po raz pierwszy znalazła się grupie silnych innowatorów.
  • Od 2011 r. wyniki UE pod względem innowacyjności wzrosły średnio o 8,8 proc . Od 2011 r. wyniki w zakresie innowacji poprawiły się w 25 państwach członkowskich UE. Największy wzrost odnotowano na Litwie, w Grecji, na Łotwie, Malcie, w Zjednoczonym Królestwie, Estonii i Holandii, a największy spadek nastąpił w Rumunii i Słowenii.
  • W skali światowej UE wyprzedziła Stany Zjednoczone . Przewaga UE nad Brazylią, Indiami, Rosją i RPA jest wciąż znaczna. Tempo rozwoju w tej dziedzinie w Chinach jest jednak trzy razy większe niż tempo wzrostu innowacyjności w UE. UE ustępuje również Japonii i Korei Południowej.
  • W wybranych obszarach innowacji najlepsze wyniki w UE uzyskują: Dania – zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom; Luksemburg – atrakcyjne systemy badań naukowych; Francja – finansowanie i wsparcie;Niemcy – inwestycje przedsiębiorstw; Portugalia – innowacyjne MŚP; Austria – powiązania; Malta – aktywa intelektualne; Irlandia – wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży.

Ranking innowacyjności regionów 2019: najważniejsze wyniki

Rankingowi za 2019 r. towarzyszy ranking innowacyjności regionów. Zawiera on ocenę porównawczą wyników systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich UE, natomiast Cypr, Estonię, Łotwę, Luksemburg i Maltę uwzględniono na poziomie krajowym. Ponadto ranking innowacyjności regionów obejmuje również regiony Norwegii, Serbii i Szwajcarii.

Najbardziej innowacyjne regiony w UE to: Helsinki-Uusimaa (Finlandia), a następnie Sztokholm (Szwecja) i Hovedstaden (Dania). W 159 regionach wydajność wzrosła w dziewięcioletnim okresie obserwacji. Tegoroczny ranking innowacyjności regionów wskazuje na silną zbieżność pod względem wyników regionalnych i zmniejszenie różnic między poszczególnymi regionami.

Kontekst

W ostatnich dziesięcioleciach siłą napędową około dwóch trzecich wzrostu gospodarczego w Europie były innowacje. Każde euro zainwestowane w europejski program badań i innowacji Horizon Europe może potencjalnie wygenerować zwrot do 11 EUR PKB w ciągu 25 lat. Oczekuje się, że w latach 2021–2027 inwestycje w badania naukowe i innowacje wygenerują do 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze badań naukowych i innowacji.

Dane zawarte w Europejskim Rankingu Innowacyjności i rankingu innowacyjności regionów pomagają państwom członkowskim, regionom i UE jako całości określać obszary, w których wyniki są dobre, oraz dziedziny, w których potrzebne są reformy polityczne sprzyjające propagowaniu innowacji. Ponadto w ramach analizy europejskiego semestru Komisja przedstawiła ostatnio zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 r. , które zawierają wytyczne dla polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich UE na następne 12–18 miesięcy.W tegorocznych zaleceniach dla poszczególnych krajów badaniom naukowym i innowacjom poświęcono szczególną uwagę .

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
17 czerwca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce