Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy7 marca 2019Przedstawicielstwo w Polsce

Przyszła polityka spójności w Polsce

- Chcemy osiągnąć większe powiązanie funduszy polityki spójności z Semestrem Europejskim – deklarowali w Warszawie Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw...

Przyszła polityka spójności w Polsce

Polityka spójności UE istotnie przyczyniła się do stabilnego wzrostu PKB, którym Polska cieszy się od piętnastu lat. Infrastruktura taka jak drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska czy inwestycje w transport zbiorowy np. druga linia metra w Warszawie to prawdopodobnie najbardziej widoczne efekty tej polityki. W 2018 r. w budowie było 1800 km dróg współfinansowanych przez UE. Co ważne, unijne wsparcie przyczyniło się także do rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a biznesem, dzięki czemu setki firm mogły wprowadzić na rynek nowe, innowacyjne produkty i usługi. Inwestycje te przyczyniły się też do poprawy spójności społecznej dzięki wsparciu działań w obszarze ochrony zdrowia, edukacji oraz aktywizacji bezrobotnych w całej Polsce. Wiele działań było ukierunkowanych na zwiększanie szans młodych – z różnych form wsparcia skorzystało ponad 440 tys. młodych kobiet i mężczyzn.

Komisja Europejska inicjuje dyskusję na temat wyzwań inwestycyjnych i priorytetów dla każdego państwa członkowskiego w ramach tzw. Semestru Europejskiego. Przedstawiono już wstępne pomysły na temat tego, w jaki sposób fundusze UE, szczególnie te związane z polityką spójności, mogą pomóc w osiągnięciu priorytetów inwestycyjnych w okresie budżetowym 2021-2027.

Teraz Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fundusze polityki spójności dostępne w budżecie UE na lata 2021-2027 – będzie to ponad 72 miliardów euro [i]. Jako priorytet wskazano rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia wykorzystujące osiągnięcia naukowe, promowane będą przedsiębiorstwa stawiające na rozwój w zidentyfikowanych obszarach inteligentnych specjalizacji. Innym celem ma być wsparcie przejścia polskiej gospodarki na model niskowęglowy. Ważnymi wskaźnikami będą tutaj efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatycznych. Inwestowanie w umiejętności na rynku pracy powinno być najważniejszym priorytetem by utrzymać konkurencyjność i spójność społeczną.

- Komisja Europejska jest gotowa na rozpoczęcie nieformalnego dialogu z polskimi władzami na temat priorytetów finansowania w okresie 2021-2027 – deklarował w Warszawie Marc Lemaître. Joost Korte dodał: - Chcemy osiągnąć większe powiązanie funduszy polityki spójności z Semestrem Europejskim, także w obszarze spraw społecznych. Proces ten, w który włączone zostaną także organizacje pozarządowe, powinien rozpocząć się jak najszybciej, aby zapewnić czasowe rozpoczęcie wdrażania budżetu UE 2021-2027 w Polsce.

Obie deklaracje padły podczas konferencji na temat opublikowanego pod koniec lutego br. Sprawozdania krajowego – Polska 2019, którą 7 marca zorganizowało Przedstawicielstwo KE w Polsce. Była ona elementem corocznej oceny gospodarczej Polski w ramach Semestru Europejskiego. Zdaniem KE, stan polskiej gospodarki cechuje się silnym wzrostem, poprawą finansów publicznych oraz niskim bezrobociem. Wskazano jednocześnie, że dobra koniunktura stwarza warunki do zajęcia się wyzwaniami w polityce gospodarczej i społecznej.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 gości reprezentujących ministerstwa i urzędy centralne, przedstawiciele regionów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i inne osoby zainteresowane polityką gospodarczą oraz polityką spójności po 2021 roku.

[i] w cenach bieżących

Informacje szczegółowe

Data publikacji
7 marca 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce