Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy6 kwietnia 2022Przedstawicielstwo w Polsce

Przejęcie Pfleiderer Polska przez Kronospan do sprawdzenia

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia przedsiębiorstwa Pfleiderer Polska przez firmę Kronospan.

Przejęcie Pfleiderer Polska przez Kronospan do sprawdzenia

Na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego przejęcia Pfleiderer Polska przez Kronospan. Komisja obawia się, że wspomniane połączenie może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw różnych rodzajów płyt drewnopochodnych w Polsce i regionach sąsiadujących.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza MargretheVestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: - Kronospan i Pfleiderer Polska są największymi dostawcami płyt drewnopochodnych, które są elementem wyposażenia kuchennego oraz mebli. Rynki te są już skonsolidowane, więc musimy dokładnie ocenić, czy zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, jakie nastąpią w wyniku proponowanego przejęcia, nie doprowadzą do wyższych cen i mniejszej konkurencji w tym sektorze.

Kronospan i Pfleiderer Polska są czołowymi dostawcami płyt drewnopochodnych w Europie. Pfleiderer Polska to polska spółka zależna grupy Pfleiderer, prowadząca działalność w sektorze płyt drewnopochodnych.

Wstępnie stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji

W wyniku wstępnego badania rynku przeprowadzonego przez Komisję wykazano szereg wstępnych problemów dotyczących silnej pozycji stron na rynku dostaw niektórych rodzajów płyt drewnopochodnych.

Na obecnym etapie Komisja jest zaniepokojona tym, że:

  • transakcja mogłaby doprowadzić do zwiększenia cen i ograniczenia wyboru płyt wiórowych, płyt pilśniowych i komponentów. Problem ten dotyczyłby zarówno klientów w sektorze budowlanym i przemyśle, jak i konsumentów końcowych. W przypadku każdego z tych rodzajów płyt drewnopochodnych strony mają duży łączny udział w rynku w kilku strefach zasięgu, skupionych wokół ich zakładów produkcyjnych znajdujących się w Europie Wschodniej. Po dokonaniu transakcji brak byłoby alternatywnych i wiarygodnych dostawców lub ich liczba byłaby ograniczona;
  • w wyniku połączenia z Pfleiderer Polska przedsiębiorstwo Kronospan mogłoby realizować w odniesieniu do płyt wiórowych, płyt pilśniowych i komponentów strategie utrudnienia dostępu do czynników produkcji;
  • transakcja może zwiększyć prawdopodobieństwo, że strony będą w stanie koordynować swoje zachowanie.

Komisja przeprowadzi teraz szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące skutków transakcji, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.

Proponowaną transakcję zgłoszono Komisji 15 lutego 2022 r. W odpowiedzi na wstępne zastrzeżenia Komisji przedsiębiorstwa Kronospan i Pfleiderer Polska postanowiły nie przedkładać zobowiązań. Komisja ma obecnie 90 dni roboczych – do dnia 22 sierpnia 2022 r. – na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o jego wyniku.

8 marca 2022 r. polski organ ochrony konkurencji zwrócił się do Komisji o przekazanie mu oceny całej planowanej transakcji. Komisja będzie kontynuować ocenę tego wniosku w ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego i będzie ściśle współpracować z polskim organem ochrony konkurencji w celu zbadania jego obaw dotyczących konkurencji.

Przedsiębiorstwa i produkty

Przedsiębiorstwo Kronospan jest austriackim producentem i dostawcą płyt drewnopochodnych oraz produktów o wartości dodanej uzyskanej po ich dalszej obróbce. Prowadzi działalność na całym świecie i dysponuje ponad 40 zakładami produkcyjnymi.

Pfleiderer Polska z siedzibą w Polsce jest spółką zależną grupy Pfleiderer z siedzibą w Niemczech. Koncentruje się na działalności w sektorze płyt drewnopochodnych i dysponuje trzema liniami produkcyjnymi w dwóch zakładach produkcyjnych w Grajewie i Wieruszowie.

Przepisy i procedury dotyczące kontroli łączenia przedsiębiorstw

Komisja ma obowiązek przeprowadzić ocenę połączeń i przejęć przedsiębiorstw, których wysokość obrotów przekracza pewien określony próg (zob. art. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), a także zapobiegać koncentracjom, które mogłyby znacząco utrudniać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub jego znacznej części.

Zdecydowana większość zgłaszanych połączeń przedsiębiorstw nie stwarza problemów, jeśli chodzi o ewentualne zakłócenie konkurencji i – po rutynowej kontroli – jest zatwierdzana. Od zgłoszenia transakcji Komisja ma zasadniczo 25 dni roboczych na podjęcie decyzji o jej zatwierdzeniu (etap I) lub o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego (etap II). Oprócz przedmiotowej transakcji w ramach etapu II prowadzone są obecnie dwa postępowania w sprawie połączeń przedsiębiorstw: planowane przejęcie Trimo przez przedsiębiorstwo Kingspan oraz planowane przejęcie GRAIL przez przedsiębiorstwo Illumina.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może skierować zgłoszoną jej transakcję do właściwego krajowego organu ochrony konkurencji, jeśli państwo członkowskie wystąpi z wnioskiem o odesłanie, powołując się na fakt, że transakcja może znacząco zakłócić konkurencję na rynku danego państwa członkowskiego oraz że rynek wykazuje wszelkie cechy odrębnego rynku.

Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze spraw, pod numerem sprawy M.10325.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
6 kwietnia 2022
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce