Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy20 września 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

Prognoza gospodarcza z lata 2023

W przyszłym roku nastąpi niewielkie ożywienie wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, ponieważ inflacja nadal spowalnia, rynek pracy pozostaje silny, a realne dochody stopniowo rosną. W Polsce w 2023 r. wzrost PKB osiągnie pułap 0,5 pkt proc.

Press conference by Paolo Gentiloni, European Commissioner, on the Summer 2023 Economic Forecast

Gospodarka UE nadal rośnie, choć z mniejszą dynamiką niż zakładano. W prognozie wzrost unijnej gospodarki skorygowano w dół do 0,8 proc. w 2023 r. (z 1 proc. prognozowanego wiosną) oraz do 1,4 proc. w 2024 r. (z 1,7 proc.). Zrewidowano również w dół wzrost w strefie euro: do 0,8 proc. w 2023 r. (z 1,1 proc.) i 1,3 proc. w 2024 r. (z 1,6 proc.).

Przewiduje się, że inflacja nadal będzie spadać w okresie objętym prognozą. Według nowych szacunków inflacja zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) w UE osiągnie 6,5 proc. w 2023 r. (w porównaniu z 6,7 proc. wiosną) i 3,2 proc. w 2024 r. (w porównaniu z 3,1 proc.). Przewiduje się, że inflacja w strefie euro wyniesie 5,6 proc. w 2023 r. (w porównaniu z 5,8 proc.) oraz 2,9 proc. w 2024 r. (w porównaniu z 2,8 proc.).

Gospodarka UE doświadczyła dwóch ogromnych wstrząsów w związku z pandemią i niczym niesprowokowaną napaścią Rosji na Ukrainę. Bardzo wysoka stopa inflacji zebrała wysokie żniwo, choć obecnie spada. Oczekuje się, że po okresie słabości wzrost gospodarczy nieznacznie odbije w przyszłym roku w oparciu o silny rynek pracy, rekordowo niskie bezrobocie i coraz mniejszą presję cenową. Choć nasza gospodarka pozostaje na ścieżce wzrostu, to niepewność jest nadal wysoka i musimy uważnie monitorować ryzyko. Realizacja reform i inwestycji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności pozostaje kluczowa dla utrzymania gospodarki UE na właściwej drodze. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom - 11/09/2023

 

Zeszłej zimy UE uniknęła recesji – to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę na skalę wstrząsów, z jakimi mieliśmy do czynienia. Ta odporność, najbardziej widoczna na rynku pracy, świadczy o skuteczności naszej wspólnej reakcji politycznej. Jednak liczne przeciwności, z którymi zmagają się nasze gospodarki w tym roku, doprowadziły do słabszego tempa wzrostu niż przewidywaliśmy wiosną. Inflacja spada, ale w różnym tempie w całej UE. A brutalna wojna Rosji przeciwko Ukrainie nadal powoduje nie tylko ludzkie cierpienie, ale także zakłócenia gospodarcze. Musimy jednak wierzyć w przyszłość europejskiej gospodarki. Wiele możemy zrobić, aby wspierać trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy. Priorytetem pozostaje skuteczna realizacja krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Należy prowadzić rozważną i sprzyjającą inwestycjom politykę fiskalną zsynchronizowaną z bieżącymi wysiłkami naszych banków centralnych na rzecz obniżenia inflacji. I wreszcie: musimy z determinacją dążyć do tego, by do końca roku osiągnąć porozumienie w sprawie reformy naszych reguł fiskalnych. Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki - 11/09/2023

Słabsze tempo wzrostu gospodarczego

Najnowsze dane potwierdzają, że aktywność gospodarcza w UE w pierwszej połowie 2023 r. była hamowana na skutek ogromnych wstrząsów, jakich doświadczyła UE. Słaby popyt krajowy, a zwłaszcza słaba konsumpcja, pokazuje, że wysokie i wciąż rosnące ceny konsumpcyjne większości towarów i usług są dotkliwsze niż oczekiwano w prognozie wiosennej. Dzieje się tak pomimo spadających cen energii i wyjątkowo silnego rynku pracy, na którym odnotowano rekordowo niski wskaźnik bezrobocia, stały wzrost zatrudnienia i rosnące płace. Tymczasem gwałtowne spowolnienie w kredytowaniu gospodarki przez banki pokazuje, że zaostrzenie polityki pieniężnej przekłada się na sytuację gospodarczą. Wskaźniki ankietowe wskazują obecnie na spowolnienie aktywności gospodarczej latem i w nadchodzących miesiącach, utrzymującą się słabość w przemyśle i malejącą dynamikę rozwoju usług pomimo udanego sezonu turystycznego w wielu częściach Europy.

Światowa gospodarka osiągnęła nieco lepsze wyniki niż przewidywano w pierwszej połowie roku, pomimo słabych wyników w Chinach. Perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego i handlu pozostają jednak zasadniczo niezmienione w porównaniu z wiosną, co oznacza, że gospodarka UE nie może liczyć na silne wsparcie ze strony popytu zewnętrznego.

Ogólnie oczekuje się, że słabsza dynamika wzrostu w UE potrwa do 2024 r., a wpływ zaostrzonego kursu polityki pieniężnej będzie nadal ograniczał aktywność gospodarczą. Przewiduje się jednak niewielkie ożywienie wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, ponieważ inflacja nadal spowalnia, rynek pracy pozostaje silny, a realne dochody stopniowo rosną.

Dalszy spadek inflacji

W pierwszej połowie 2023 r. inflacja nadal spowalniała w wyniku spadku cen energii i słabnącej presji inflacyjnej ze strony cen żywności i produktów przemysłowych. W strefie euro w lipcu inflacja osiągnęła 5,3 proc., czyli dokładnie połowę najwyższego poziomu 10,6 proc. odnotowanego w październiku 2022 r., a w sierpniu utrzymała się na stałym poziomie.

Ceny energii powinny nadal maleć do końca 2023 r., ale w wolniejszym tempie. Przewiduje się, że w 2024 r. ponownie nieznacznie wzrosną pod wpływem wyższych cen ropy naftowej. Inflacja w usługach utrzymywała się dłużej niż oczekiwano, ale ma dalej spadać, ponieważ popyt maleje pod wpływem zaostrzonej polityki pieniężnej i wyhamowania wzrostu popytu, jaki odnotowano w okresie po pandemii COVID-19. Ceny żywności i towarów przemysłowych innych niż energia nadal będą przyczyniać się do zmniejszenia inflacji w horyzoncie prognozy oraz odzwierciedlą niższe ceny nakładów i normalizację łańcuchów dostaw.

Perspektywy obciążone ryzykiem i niepewnością

Trwająca wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie i szersze napięcia geopolityczne nadal są źródłem ryzyka i niepewności. Co więcej, zaostrzanie polityki pieniężnej może mieć większy negatywny wpływ na aktywność gospodarczą niż oczekiwano, ale może też doprowadzić do szybszego obniżenia inflacji, co z kolei przyspieszyłoby wzrost realnych dochodów. Natomiast presja cenowa może okazać się bardziej trwała.

Na prognozy wpływa również rosnące ryzyko klimatyczne, o czym świadczą ekstremalne warunki pogodowe oraz bezprecedensowe pożary lasów i powodzie w lecie.

Kontekst

Prognoza gospodarcza z lata 2023 r. stanowi aktualizację prognozy gospodarczej z wiosny 2023 r., którą opublikowano w maju 2023 r.

Jest to śródokresowa prognoza dotycząca między innymi PKB i inflacji w sześciu największych gospodarkach państw członkowskich UE, strefie euro i całej UE. W ogólnej analizie uwzględniono najnowszy rozwój sytuacji gospodarczej w 21 pozostałych państwach członkowskich i jest on uwzględniany przy obliczaniu danych zbiorczych dla całej UE i dla strefy euro.

Niniejsza letnia prognoza gospodarcza opiera się na szeregu technicznych założeń dotyczących kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen towarów według stanu na 30 sierpnia 2023 r. W przypadku wszelkich innych danych źródłowych, w tym założeń na temat polityki publicznej, w prognozie uwzględniono informacje dostępne za okres do 7 września 2023 r. włącznie.

Komisja publikuje co roku dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią). Prognoza gospodarcza z lata jest w 2023 r. publikowana później niż poprzednie letnie prognozy, aby można było w niej uwzględnić szereg kluczowych danych przekazanych w lipcu i sierpniu.

Kolejną prognozą Komisji będzie prognoza gospodarcza z jesieni 2023 r. Publikację zaplanowano na listopad 2023 r.

Więcej informacji:

Pełny tekst dokumentu: Prognoza gospodarcza z lata 2023 r.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
20 września 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce