Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy16 grudnia 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 2 min

Prawo do wody

Porozumienie w sprawie jakości wody i dostępu do wody pitnej zostało ostatecznie zatwierdzone. Nowa dyrektywa zagwarantuje Europejczykom bezpieczniejszy dostęp do wody. Jednocześnie zapewni ona najwyższe na świecie standardy w odniesieniu do wody...

Zielony Ład – konieczność i wyzwanie

Komisja wyraża zadowolenie z przyjęcia zmienionej dyrektywy w sprawie wody pitnej przez Parlament Europejski na sesji plenarnej wczoraj wieczorem. Podstawą porozumienia jest wniosek przedstawiony przez Komisję w lutym 2018 r. wynikający bezpośrednio z pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: Dostęp do bardziej bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych jest podstawowym prawem człowieka. Obecny kryzys zdrowotny uświadomił nam jeszcze bardziej jego kluczowe znaczenie. Dzisiejsze przyjęcie dyrektywy przez Parlament stanowi wyraźny sygnał zaangażowania na rzecz bardziej bezpiecznej wody wodociągowej dla wszystkich Europejczyków.

Uzgodniony tekst opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie standardów bezpieczeństwa dotyczących wody pitnej, a nawet poza nie wykracza. Zawiera on przepisy dotyczące kontroli nie tylko wody wodociągowej, ale również źródeł wody pitnej i systemów dystrybucji w celu zminimalizowania ryzyka szkodliwego wpływu zanieczyszczenia na zdrowie ludzi i nasze zasoby wodne. W przekształconej dyrektywie podjęto problem nowych substancji zanieczyszczających, takich jak mikrodrobiny plastiku, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, a także nowe rodzaje substancji chemicznych.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek poprawy lub utrzymania dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich, skupiając się przede wszystkim na grupach szczególnie wrażliwych i zmarginalizowanych. Przewidziano w niej również lepszy dostęp obywateli do informacji na temat dostawców wody, dotyczących przykładowo jakości i zaopatrzenia w wodę pitną na ich obszarze mieszkalnym. Dyrektywa zwiększy zaufanie konsumentów do wody pitnej z kranu, ograniczając ilość odpadów powstających w wyniku spożywania wody w butelkach z tworzyw sztucznych.

Oprócz tego w nowym akcie prawnym zawarto szczegółowe wymogi w zakresie higieny w odniesieniu do materiałów mających kontakt z wodą pitną i powierza Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczową rolę w zapewnianiu stosowania wyłącznie bezpiecznych substancji w rurach i kranach mających kontakt z wodą.

Dalsze działania

W następstwie dzisiejszego zatwierdzenia przez Parlament Europejski zmieniona dyrektywa w sprawie wody pitnej została przyjęta. Natychmiast po podpisaniu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady Unii Europejskiej dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później. Po wejściu w życie tej dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na spełnienie wymogów w niej zawartych.

Kontekst

Większość mieszkańców UE już teraz ma bardzo dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej, częściowo dzięki temu, że od ponad 30 lat unijne prawodawstwo reguluje jakość wody pitnej. W 2018 r., w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”, Komisja zaproponowała przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej (98/83/WE). Wniosek opiera się na ocenie REFIT dyrektywy w sprawie wody pitnej i towarzyszy mu ocena skutków, jest on także zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
16 grudnia 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce