Przejdź do treści głównej
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 kwietnia 2021Przedstawicielstwo w Polsce

Pomoc państwa na równych zasadach

Komisja Europejska przyjęła zmienione wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa. To zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w...

Pomoc państwa na równych zasadach

Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa są pierwszym zbiorem zasad pomocy państwa, które zostały zmienione po ogłoszeniu Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskiej strategii przemysłowej i europejskiej strategii cyfrowej.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: - Nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa umożliwią państwom członkowskim wspieranie najmniej uprzywilejowanych regionów w Europie w nadrabianiu zaległości oraz zmniejszanie różnic pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia. Te cele związane za spójnością leżą u podstaw naszej Unii. Zapewniliśmy także państwom członkowskim większe możliwości wspierania regionów stojących w obliczu wyzwań związanych z transformacją lub wyzwań strukturalnych, takich jak np. wyludnienie. Zależy nam na tym, aby wytyczne w pełni przyczyniały się do transformacji ekologicznej i cyfrowej, a jednocześnie gwarantowały państwom członkowskim równe warunki działania.

Pomoc regionalna jest ważnym instrumentem wykorzystywanym przez państwa członkowskie w celu pobudzania rozwoju regionalnego. Komisja przyjęła zmienione wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa w następstwie oceny obowiązujących przepisów przeprowadzonej w 2019 r. oraz szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat projektu tekstu. W konsultacjach uczestniczyły państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia przedsiębiorców, grupy interesów, przedsiębiorstwa i obywatele.

W zmienionych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej wprowadzono szereg ukierunkowanych uproszczeń i dostosowań w celu uwzględnienia doświadczeń zdobytych podczas stosowania poprzednich przepisów, a także w celu uwzględnienia nowych priorytetów politycznych związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz europejską strategią przemysłową i europejską strategią cyfrową. Główne elementy zmienionych wytycznych to:

  • Zwiększenie łącznego odsetka ludności na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej do 48 proc. ludności UE (wcześniej 47 proc.) oraz aktualizacja wykazu obszarów „a” objętych pomocą i wstępnie określonych obszarów „c” w oparciu o najnowsze dostępne dane statystyczne Eurostatu dotyczące PKB (2016–2018) i bezrobocia (2017-2019). Kryteria przydziału w odniesieniu do obszarów objętych pomocą, które sprawdziły się w poprzednim okresie, pozostały niezmienione. Jednocześnie państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w wyznaczeniu tzw. nieokreślonych z góry obszarów „c” w mapach: oprócz już obowiązujących kryteriów Komisja wprowadziła uproszczenie, które umożliwi państwom członkowskim łatwe kwalifikowanie nieokreślonych z góry obszarów „c” jako obszarów sprawiedliwej transformacji, które stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z transformacją.
  • Zwiększenie maksymalnej intensywności pomocy służące wspieraniu celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii cyfrowej poprzez umożliwienia stosowanie dodatkowych zachęt do inwestowania na obszarach UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Ponadto wytyczne przewidują kilka premii w zakresie intensywności pomocy: (i) dla regionów najbardziej oddalonych, (ii) dla obszarów przygranicznych, (iii) dla obszarów sprawiedliwej transformacji na obszarach znajdujących się na najmniej uprzywilejowanych obszarach oraz (iv) dla obszarów, na których ubywa ludności. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) również utrzymano wyższe maksymalne poziomy intensywności pomocy niż w przypadku dużych przedsiębiorstw.
  • Ważność map pomocy regionalnej na lata 2022–2027 oraz przegląd śródokresowy przewidziany na 2023 r. na podstawie zaktualizowanych danych statystycznych w celu odzwierciedlenia ostatnich zmian gospodarczych i umożliwienia regionom wyjścia z kryzysu.
  • Ogólne uproszczenie struktury wytycznych, doprecyzowanie niektórych definicji i terminologii oraz pewne ukierunkowane zmiany w świetle Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii przemysłowej i cyfrowej UE. Na przykład zaktualizowano zakres sektorowy wytycznych, jak również kryteria stosowane podczas analizy pozytywnego wpływu pomocy w zestawieniu z jej negatywnym wpływem na konkurencję i wymianę handlową. Ocena ta może obecnie również uwzględniać inne pozytywne i negatywne skutki, takie jak znaczny wkład w transformację ekologiczną i cyfrową lub niektóre powiązane negatywne skutki zewnętrzne.

Jednocześnie w wytycznych w sprawie pomocy regionalnej utrzymano silne zabezpieczenia uniemożliwiające państwom członkowskim wykorzystywanie środków publicznych jako bodźca zachęcającego do przenoszenia miejsc pracy z jednego państwa członkowskiego do drugiego, co ma zasadnicze znaczenie dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku.

Zmienione wytyczne w sprawie pomocy regionalnej wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2022 r., co da państwom członkowskim czas na przygotowanie map pomocy regionalnej. Państwa członkowskie mogą teraz zgłaszać Komisji swoje przyszłe mapy pomocy regionalnej, które będą zatwierdzane w drodze indywidualnych decyzji.

Kontekst

Europa zawsze charakteryzowała się znacznymi dysproporcjami regionalnymi pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia. Pomoc regionalna ma służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego obszarów Europy będących w niekorzystnym położeniu, a jednocześnie zapewniać państwom członkowskim równe warunki działania.

W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej Komisja określa warunki, na jakich pomoc regionalną można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym, oraz ustala kryteria określania obszarów spełniających warunki, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (odpowiednio obszary „a” i „c”). W załącznikach do wytycznych określono regiony znajdujące się w najbardziej niekorzystnym położeniu, tzw. „regiony »a«”, które obejmują regiony najbardziej oddalone i regiony, których PKB na mieszkańca wynosi 75 % średniej unijnej lub mniej, oraz „wstępnie określone regiony »c«”, do których należą dawne „obszary »a«” i obszary słabo zaludnione.

Państwa członkowskie mogą obecnie wyznaczyć tzw. „nieokreślone z góry obszary »c«” do maksymalnego wstępnie określonego odsetka »c« (dla którego dane liczbowe są również dostępne w załącznikach I i II do wytycznych) i zgodnie z określonymi kryteriami. Państwa członkowskie muszą zgłosić Komisji do zatwierdzenia swoje propozycje map pomocy regionalnej.

Wytyczne obejmują zatem również zasady, na podstawie których państwa członkowskie mogą sporządzać mapy pomocy regionalnej w celu określenia obszarów objętych pomocą (czyli obszarów geograficznych, w których przedsiębiorstwa mogą otrzymywać regionalną pomoc państwa) oraz jej intensywności (wysokości pomocy).

W styczniu 2019 r. rozpoczęto ocenę wytycznych w sprawie pomocy regionalnej w ramach prowadzonego przez Komisję przeglądu zasad konkurencji, aby zapewnić ich adekwatność do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Ocenę przeprowadzono w kontekście „oceny adekwatności” zasad pomocy państwa przyjętych w ramach pakietu z 2012 r. w ramach unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, aby sprawdzić, czy obecne przepisy są nadal adekwatne do zakładanych celów. Ocena opierała się na wewnętrznych analizach przeprowadzonych przez Komisję i konsultacjach publicznych, a także, w niektórych przypadkach, na badaniach przygotowanych przez konsultantów zewnętrznych lub na ukierunkowanych konsultacjach z określonymi zainteresowanymi stronami.

W dniu 30 października 2020 r. Komisja opublikowała dokument roboczy służb Komisji podsumowujący wyniki tej oceny. W ocenie stwierdzono, że ogólnie system i zasady kontroli pomocy państwa są adekwatne do zakładanych celów. Jednak poszczególne zbiory przepisów, takie jak wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, wymagały pewnych dostosowań, również w świetle niedawno przyjętego Europejskiego Zielonego Ładu oraz dwóch unijnych strategii: przemysłowej i cyfrowej.

Ponieważ zasady pomocy państwa stanowią istotny element zielonej transformacji, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i wynikami oceny adekwatności, Komisja zapowiedziała, że do końca 2021 r. dokona przeglądu odpowiednich wytycznych w sprawie pomocy państwa. Należą do nich wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, komunikat w sprawie projekty IPCEI, zasady ramowe dotyczące badań, rozwoju i innowacji, wytyczne w sprawie finansowania ryzyka, wytyczne w sprawie ochrony środowiska i energii oraz odpowiednie przepisy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych. Pozostałe zasady pomocy państwa, które były objęte oceną adekwatności, zostaną poddane przeglądowi w perspektywie średnioterminowej.

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 kwietnia 2021
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce