Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy19 kwietnia 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Pomoc dla detalistów

KE publikuje zbiór najlepszych praktyk, które pomogą w tworzeniu bardziej otwartego, zintegrowanego i konkurencyjnego sektora detalicznego. Jest on jednym z największych w UE – co dziesiąta osoba pracuje w "detalu", zaś cały sektor obejmuje ponad 3,6...

Pomoc dla detalistów

Wraz z rozwojem handlu elektronicznego i handlu detalicznego dysponującego wieloma kanałami sprzedaży sektor ten szybko się zmienia i ma potencjał osiągnięcia jeszcze lepszych wyników. Komisja pomaga więc państwom członkowskim i podmiotom gospodarczym pokonywać obecne trudności poprzez przeciwdziałanie nadmiernym ograniczeniom w sektorze detalicznym.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: - Komisja określiła bardzo konkretne i skuteczne najlepsze praktyki, którymi powinny kierować się państwa członkowskie, chcące podnieść poziom innowacyjności, produktywności i konkurencyjności naszego sektora detalicznego. Pozwolą one europejskim detalistom wzmocnić swoją pozycję na świecie i pomogą wielu małym i średnim przedsiębiorstwom detalicznym – często firmom rodzinnym – wprowadzać zmiany technologiczne. Wszystko to natomiast pomoże w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: - Przyszłość europejskiego sektora detalicznego – i całej naszej gospodarki – zależy od zdolności do rozwijania innowacyjnych praktyk biznesowych oraz maksymalnego wykorzystania nowych możliwości, takich jak e-handel. Wymaga to sprzyjającego otoczenia biznesowego. Dlatego też doradzamy państwom członkowskim, jak w najlepszy sposób stosować przepisy UE oraz pokazujemy przykłady wypróbowanych i sprawdzonych reform przeprowadzonych w innych państwach Unii.

Jakie są główne obszary, w których państwa członkowskie mogą poczynić dalsze postępy?

  • Ułatwienie podejmowania działalności w sektorze detalicznym: Szybkie utworzenie nowego sklepu ma zasadnicze znaczenie dla dostępu sprzedawców detalicznych do rynku, co przyczynia się do wzrostu wydajności i innowacyjności. Dzięki poprawie zgodności z dyrektywą usługową państwa członkowskie mogą ułatwić zakładanie przedsiębiorstw bez narażania interesów porządku publicznego, takich jak zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska i konsumentów. Władze krajowe, regionalne i lokalne zachęca się do ograniczenia nadmiernych lub nieproporcjonalnych obciążeń, dzięki czemu procedury dotyczące zakładania punktów sprzedaży detalicznej stałyby się prostsze, krótsze i bardziej przejrzyste.
  • Zmniejszenie ograniczeń nakładanych na bieżącą działalność sklepów: Ograniczenia takie mogą stanowić znaczne obciążenie dla przedsiębiorstw i mieć wpływ na ich wydajność, dlatego Komisja określiła najlepsze praktyki w zakresie promocji sprzedaży i rabatów, określonych kanałów sprzedaży, godzin otwarcia sklepów, podatków obowiązujących wyłącznie sektor detaliczny, zakupu produktów w innych państwach członkowskich oraz praktyk umownych stosowanych w nowoczesnej sprzedaży detalicznej. Celem jest zapewnienie równych warunków działania w handlu detalicznym oraz uczciwych i wydajnych łańcuchów dostaw, bez ograniczania przy tym swobody w realizacji uzasadnionych celów polityki publicznej.
  • Przyjęcie nowego podejścia na rzecz wspierania dobrej kondycji centrów miast: Komisja przyjęła również przewodnik w zakresie wspierania odnowy i modernizacji sektora drobnego handlu detalicznego. Przewodnik zawiera praktyczne wskazówki dla organów publicznych, jak pomagać drobnym sprzedawcom detalicznym we wprowadzaniu zmian technologicznych i sprostaniu wyzwaniom przyszłości. Każde rozwiązanie opiera się na praktycznych przykładach zebranych w ramach najlepszych praktyk w całej UE, które mogą znaleźć przełożenie na poziomie lokalnym. W przewodniku opisano przykłady udanych przedsięwzięć, z których państwa członkowskie mogą czerpać inspirację, dotyczące na przykład sposobów budowy społeczności sprzedawców detalicznych, aby przyciągnąć konsumentów do centrów miast.

Użytecznym narzędziem odzwierciedlającym aktualną sytuację sektora detalicznego w państwach członkowskich jest ponadto wskaźnik restrykcyjności w sektorze detalicznym (Retail Restrictiveness Indicator (RRI)). Wskaźnik ten pomaga w określeniu najlepszych praktyk, a także obszarów wymagających zreformowania. RRI jest również narzędziem służącym do dynamicznego monitorowania i mierzenia działań państw członkowskich na rzecz zmniejszenia ograniczeń w handlu detalicznym oraz wpływu takich reform na wydajność rynku, w tym produktywność, ceny i innowacje, a także efektów mnożnikowych w innych sektorach.

Oprócz wytycznych dotyczących reform w państwach członkowskich oraz ustalania priorytetów w zakresie polityki egzekwowania prawa w sektorze detalicznym, Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować zmiany odpowiednich ram regulacyjnych i tendencji gospodarczych.

Kontekst

Handel detaliczny jest drugim co do wielkości sektorem usługowym UE, za sektorem usług finansowych, generującym 4,5 proc. wartości dodanej w unijnej gospodarce i zapewniającym 8,6 proc. wszystkich miejsc pracy w Unii. W sklepach detalicznych gospodarstwa domowe UE wydają do jednej trzeciej swojego budżetu. Handel detaliczny jest również ważnym czynnikiem napędzającym innowacje i wydajność. Dzięki interakcjom z innymi sektorami gospodarki lepiej funkcjonujący sektor detaliczny może przynieść efekty mnożnikowe dla całej gospodarki. Mniej ograniczeń w handlu detalicznym oznacza wyższą wydajność branży produkcyjnej. Bardziej wydajny sektor detaliczny może oferować konsumentom niższe ceny, co stwarza większy popyt i skłania producentów do tworzenia bardziej innowacyjnych towarów.

W strategii jednolitego rynku z 2015 r. Komisja zobowiązała się do zredukowania nadmiernych ograniczeń w zakresie zakładania punktów sprzedaży detalicznej i prowadzenia bieżącej działalności sklepów. Dzisiejszy komunikat w sprawie handlu detalicznego jest najnowszym wynikiem realizacji strategii jednolitego rynku. Uzupełnia on inne inicjatywy, takie jak: wnioski, które mają ułatwić przedsiębiorstwom sprzedaż produktów w całej UE, inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i scale-up, środki mające nadać nowy impuls sektorowi usług, środki mające zapewnić skuteczne i profesjonalne zamówienia publiczne oraz ochronę europejskiej wiedzy fachowej i czołowej pozycji Europy w dziedzinie innowacji, działania mające na celu poprawę przestrzegania przepisów i praktycznego funkcjonowania jednolitego rynku UE oraz usprawnienie handlu bezpiecznymi produktami w całej Europie. Komunikat idzie również w parze z działaniami Komisji na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego UE, w szczególności z inicjatywami dotyczącymi blokowania geograficznego, transgranicznego doręczania paczek, nowelizacji przepisów o podatku VAT oraz przepisów o umowach cyfrowych.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
19 kwietnia 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce