Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy23 listopada 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Polityka azylowa UE: zestaw dobrych praktyk

Dokument zawiera wytyczne dla krajów członkowskich zakresie unijnych procedur azylowych. Chodzi o ich przyspieszenie i efektywność.

Polityka azylowa UE
AdobeStock

Komisja przedstawia zestaw dobrych praktyk mających na celu zapewnienie skuteczności rozporządzenia Dublin III, które przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała w czerwcu jako element realizacji dublińskiego planu działania.

W piśmie do państw członkowskich, przed posiedzeniem Rady Europejskiej w lutym 2023 r., przewodnicząca von der Leyen zobowiązała się do pełnego wdrożenia dublińskiego planu działania, który został opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez państwa członkowskie w listopadzie 2022 r. W dublińskim planie działania określono praktyczne działania, które dzięki lepszej współpracy między państwami członkowskimi ograniczą zachęty do nieuregulowanego przemieszczania się.

W dokumencie zatytułowanym Dubliński plan działania w praktyce – zwiększenie skuteczności rozporządzenia Dublin III: wskazanie dobrych praktyk w państwach członkowskich Komisja przedstawiła szereg dobrych praktyk, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu dublińskiego. Do powyższych praktyki należą:

  • Przedstawianie wnioskodawcy szczegółowych informacji na temat przekazania poprzez organizowanie wywiadów przed wyjazdem lub rozpowszechnianie specjalnych broszurek w celu wyjaśnienia powodów podjęcia decyzji o przekazaniu oraz tego, czego należy oczekiwać w przypadku przekazania.

  • Zapewnienie ściślejszego nadzoru nad każdym przekazaniem, na przykład poprzez wprowadzenie systemu rejestracji osób przybywających do ośrodków recepcyjnych i osób je opuszczających. Dzięki temu monitorowana będzie obecność tych osób w ośrodkach recepcyjnych, co przyczyni się do zmniejszenia liczby ucieczek.

  • Korzystanie ze środków alternatywnych dla zatrzymania, na przykład poprzez konfiskatę dokumentów podróży lub wyznaczenie specjalnych urzędników w ośrodkach recepcyjnych w celu regularnej kontroli fizycznej obecności osób podlegających przekazaniu.

  • Poprawa komunikacji między przekazującym państwem członkowskim a odpowiedzialnym państwem członkowskim poprzez zawieranie umów dwustronnych, wyznaczanie oficerów łącznikowych, organizowanie regularnych spotkań dwustronnych, a także misje informacyjne.

  • Modernizacja istniejących systemów informatycznych i opracowanie nowych rozwiązań cyfrowych w celu monitorowania wszystkich etapów systemu dublińskiego.

Dokument zawiera również załącznik zawierający zestawienie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących wykładni rozporządzenia Dublin III. Ma to na celu zapewnienie szybszego stosowania przepisów dublińskich w państwach członkowskich poprzez zapewnienie wyższego poziomu harmonizacji interpretacji tych przepisów przez państwa członkowskie.

W ubiegłym roku państwa członkowskie, na podstawie dublińskiego planu działania, zaangażowały się w szereg wspieranych przez Komisję inicjatyw służących zwiększeniu skuteczności systemu dublińskiego. Aby wesprzeć państwa członkowskie w ich wysiłkach, w kwietniu 2023 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu przedstawiła zalecenia w sprawie przekazywania osób na podstawie rozporządzenia dublińskiego.

Będziemy nadal wspierać państwa członkowskie w usprawnianiu realizacji przekazań, a jednocześnie będziemy w dalszym ciągu dążyć do stworzenia nowego i ulepszonego systemu na przyszłość. Ma to kluczowe znaczenie dla zarządzania migracją oraz zapewnienia skutecznego i sprawiedliwego systemu. Wiceprzewodniczący Margaritis Schinas - 23/11/2023

Zarządzanie migracją jest wspólnym obowiązkiem. Musimy pracować wspólnie ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby mieć pewność, że współpracujemy w najlepszy możliwy sposób i że uczymy się od siebie nawzajem. Skuteczniejsze przekazania na podstawie rozporządzenia dublińskiego mogą przynieść korzyści zarówno wnioskodawcy, jak i przekazującym oraz odpowiedzialnym państwom członkowskim. Dlatego też przyjmujemy dziś dobre praktyki w celu zwiększenia skuteczności rozporządzenia Dublin III. Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych - 23/11/2023

Dalsze działania

Dobre praktyki wskazane w opisywanym dokumencie zostaną omówione 4 grudnia na następnym posiedzeniu komitetu kontaktowego ds. rozporządzenia dublińskiego. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w osiąganiu wszystkich celów określonych w dublińskim planie działania. W tym celu Komisja będzie regularnie aktualizować ten dokument oraz kontynuować ocenę i monitorowanie realizacji dublińskiego planu działania w ramach komitetu kontaktowego ds. rozporządzenia dublińskiego.

Nowy pakt o migracji i azylu zaproponowany przez Komisję we wrześniu 2020 r. zawiera szereg narzędzi służących zwiększeniu skuteczności systemu dublińskiego, w szczególności w ramach wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, który jest obecnie negocjowany przez współustawodawców. Komisja jest gotowa kontynuować współpracę z Parlamentem Europejskim i Radą w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie paktu przed końcem obecnej kadencji ustawodawczej, zgodnie ze wspólnym planem działania.

Kontekst

Dubliński plan działania, zatwierdzony przez państwa członkowskie w listopadzie 2022 r., przewiduje konkretny harmonogram usprawnienia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego we wszystkich państwach członkowskich. Dotychczasowe wdrożenie dublińskiego planu działania zapewniło państwom członkowskim większą elastyczność w organizowaniu przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego osób ubiegających się o azyl. Jednocześnie Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu wspiera państwa członkowskie w ocenie konkretnych sytuacji osób ubiegających się o azyl w przypadku przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego.

Po posiedzeniu komitetu kontaktowego ds. rozporządzenia dublińskiego, które odbyło się 16 marca 2023 r., Komisja zorganizowała kilka spotkań dwustronnych z państwami członkowskimi, aby lepiej zrozumieć stojące przed nimi wyzwania, a także wskazać wśród podjętych środków potencjalne dobre praktyki w celu zapewnienia szybkiego i właściwego wdrożenia środków przewidzianych w dublińskim planie działania.

Komisja przyjmuje również zalecenie w sprawie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w odpowiedzi na poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w strefie Schengen.

Dodatkowe informacje

 

 

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 listopada 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce