Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy31 maja 2017Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 4 min

Podkarpacie i Świętokrzyskie – pomysły na rozwój

Transfer wiedzy do lokalnego biznesu, bardziej sprzyjające otoczenie dla firm, stałe podnoszenie kwalifikacji miejscowych pracowników – to obszary działań, na których powinny skupić się władze Podkarpacia i Świętokrzyskiego, aby podnieść atrakcyjność...

170531_corina_cretu.jpg

W Polsce w następstwie realizacji jednorocznej pilotażowej inicjatywy w ramach ukierunkowanej pomocy Komisji dla regionów UE o niskim wzroście lub o niskim dochodzie, wspieranej przez politykę spójności, uzyskano obiecujące rezultaty.

Eksperci Komisji i Banku Światowego, wraz z polskimi organami na szczeblu krajowym i lokalnym, pracowali przez ostatni rok nad zidentyfikowaniem rozwiązań sprzyjających ożywieniu rozwoju gospodarczego w województwie podkarpackim i świętokrzyskim we wschodniej Polsce, które to województwa charakteryzują się niskim dochodem.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: - Globalizacja przynosi za sobą tyle samo szans co wyzwań i dlatego nie powinnyśmy zostawiać żadnego europejskiego regionu w tyle. Rezultaty tej pilotażowej inicjatywy w dwóch polskich regionach o niskim dochodzie ukazują konieczność zrezygnowania z polityki odgórnej i nieuwzględniającej różnic. Regiony należy traktować jak partnerów. Powinno się im przekazywać środki na zmiany gospodarcze na podstawie dostosowanych strategii rozwojowych.

Zgodnie z ustaleniami ze sprawozdania Komisji dotyczącego potrzeb inwestycyjnych w regionach słabiej rozwiniętych, eksperci UE i organy lokalne określiły strategiczne priorytety i konkretne działania, które można szybko wdrożyć:

  • Przekazywanie wiedzy z uczelni do lokalnego środowiska biznesowego

Aby pomóc województwu podkarpackiemu w dalszym czerpaniu zysków z jego wiodącego sektora – przemysłu lotniczego i kosmicznego – i sprzyjać większej współpracy między przedsiębiorstwami a lokalnymi uniwersytetami, w regionie tym – przy wykorzystaniu finansowania UE – powstaje obecnie Centrum Transferu Technologii. Centrum to będzie się charakteryzować aktywnym podejściem nastawionym na klienta, ukierunkowanym na zrozumienie potrzeb lokalnych przedsiębiorstw i przedstawianie im dopasowanych rozwiązań z zakresu badań i rozwoju.

Centrum dokona również wyboru najbardziej obiecujących projektów uniwersyteckich z zakresu badań i rozwoju według ich potencjału rynkowego i zapewni pomoc w tworzeniu strategii biznesowej, marketingu i rozwoju produktów.

  • Poprawa otoczenia regionalnego dla przedsiębiorstw

Zakładanie przedsiębiorstw w województwie podkarpackim i świętokrzyskim może trwać ponad miesiąc, podczas gdy w innych województwach wystarcza na to tydzień. Inicjatywa koncentruje się na promowaniu wykorzystania platform internetowych, przekazywaniu przedsiębiorcom wskazówek dotyczących rejestrowania podmiotów gospodarczych i przyspieszeniu rozpatrywania wniosków złożonych w formie papierowej.

Ponadto przedsięwzięcie finansowane z UE będzie wkrótce umożliwiało proste i szybkie kojarzenie konsultantów i lokalnych MŚP na obszarach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w obu tych województwach, dzięki czemu przedsiębiorstwa te uzyskają strategiczną poradę i pomoc przy opracowywaniu nowych produktów oraz wchodzeniu na nowe rynki.

  • Udoskonalenie umiejętności lokalnej siły roboczej

Niedopasowanie umiejętności uzyskiwanych w systemie kształcenia i do umiejętności poszukiwanych na rynku pracy pozostaje znaczącym wyzwaniem w Polsce, w szczególności w województwie świętokrzyskim, w którym niezatrudnione osoby poniżej 25 roku życia stanowią 20 proc. ludności. W ramach pilotażowego projektu finansowanego przez UE 500 studentów zostanie przeszkolonych w przedsiębiorstwach, w oparciu o sektory inteligentnej specjalizacji w tym regionie. Projekt ma na celu stworzenie trwałych związków między lokalnymi uczelniami i przemysłem, przy jednoczesnej weryfikacji i aktualizacji szkolnych programów, tak aby dostosowywać te programy do popytu na określone umiejętności.

Dalsze działania

Na podstawie tych pierwszych pilotażowych projektów prowadzone są obecnie prace nad planem wdrażania podobnych projektów w innych polskich regionach, które potrzebują tego samego bodźca w zakresie konkurencyjności.

Kontekst

W czerwcu 2015 r. Komisja uruchomiła szeroko zakrojoną inicjatywę mającą na celu przeanalizowanie czynników hamujących wzrost i inwestycje w europejskich regionach o niskim dochodzie lub niskim wzroście w Unii Europejskiej. Pierwszy lokalny projekt został uruchomiony w marcu 2016 r. w dwóch polskich województwach, a wkrótce potem – następny projekt w dwóch regionach w Rumunii.

Zgodnie z tą inicjatywą, w sprawozdaniu opublikowanym w kwietniu 2017 r. wskazano potrzeby inwestycyjne, determinanty wzrostu gospodarczego, uwarunkowania makroekonomiczne i potrzeby w zakresie reform strukturalnych w tych regionach.

Inicjatywa ta stanowi część szerszych starań Komisji o zapewnienie regionom ukierunkowanej pomocy, tak aby mogły one poprawić sposób zarządzania funduszami polityki spójności i ich wykorzystywania (zob. MEMO 15/4654) oraz aby w większym stopniu przejęły odpowiedzialność za koordynację i określanie priorytetów w zakresie regionalnych strategii inwestycji i rozwoju.

Więcej informacji:

  • Konferencja na temat regionów nadrabiających zapóźnienia
  • Konkurencyjność w regionach o niskim wzroście i niskim dochodzie – sprawozdanie w sprawie regionów słabiej rozwiniętych
  • Pytania i odpowiedzi dotyczące sprawozdania

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 maja 2017
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce