Skip to main content
Symbol graficzny Komisji Europejskiej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 lutego 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Plan walki z rakiem - konsultacje

Razem możemy dokonać zmian: za sprawą profilaktyki, badań naukowych i nowej strategii w zakresie danych, a także dzięki równości w leczeniu – powiedziała przewodniczącą KE Ursula von der Leyen z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Ruszają...

Plan walki z rakiem - konsultacje

To poważny problem zdrowotny, który w pewnym momencie życia dotknie bezpośrednio 40 proc. obywateli Unii Europejskiej. Ma to istotny wpływ na europejskie systemy opieki zdrowotnej i gospodarki. Aż 40 proc. przypadków zachorowań na raka jest możliwych do uniknięcia dzięki profilaktyce, co oznacza ogromne możliwości działania w celu zmniejszenia liczby przypadków zachorowań na raka w UE. Jak ogłosiła przewodnicząca von der Leyen w swoich wytycznych politycznych, zgodnie z pismem określającym zadania komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności StelliKyriakides, Komisja przedstawi europejski plan walki z rakiem mający na celu zmniejszenie cierpienia spowodowanego tą chorobą i wsparcie państw członkowskich w zakresie poprawy profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych.

Ursulavon der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: - Każdy z nas ma w swoim kręgu przyjaciół, znajomych z pracy lub bliskich kogoś, kto doświadczył lub doświadcza tej choroby. Każdy z nas odczuwał ten sam smutek i miał to samo poczucie bezradności. Ale jest coś, co możemy zrobić: samodzielnie lub wspólnie. Na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej. Oczywiście nie zaczynamy od zera. Ale możemy uczynić znacznie więcej, niż robimy obecnie. Dzisiaj, w Światowym Dniu Walki z Rakiem, wkraczamy na nową wspólną ścieżkę, która zaprowadzi nas do europejskiego planu walki z rakiem. Razem możemy dokonać zmian: za sprawą profilaktyki, badań naukowych i nowej strategii w zakresie danych, a także dzięki równości w leczeniu w całej Europie.

MargaritisSchinas, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu życia, stwierdził: - Nowotwory dotyczą nas wszystkich, w taki czy inny sposób. Promowanie naszego europejskiego sposobu życia to również wartości, godność i synergia. Na nich właśnie powinna opierać się polityka walki z rakiem. Europejski plan walki z rakiem stanowi nową ważną inicjatywę na rzecz osiągnięcia tego celu, rozpoczynając nową erę profilaktyki i opieki nad chorymi na raka. Wspólnie wytyczmy plan walki z rakiem skoncentrowany na pacjencie, który daje nadzieję i szanse na życie wszystkim pacjentom, ich rodzinom i przyjaciołom w Europie. Możemy wygrać tę walkę!

StellaKyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, skomentowała: - Choroby nowotworowe to obszar, w którym obywatele UE oczekują od nas zdecydowanych działań. Europa, która mierzy wyżej, to Europa słuchająca swoich obywateli i dbająca o ich dobro. Taki jest właśnie cel europejskiego planu walki z rakiem: dokonanie zmian korzystnych dla obywateli, pacjentów i systemów opieki zdrowotnej w Europie. Sukces tego planu będzie zależał od pełnego zaangażowania obywateli, pacjentów chorych na raka, zainteresowanych stron i podmiotów na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Zachęcam wszystkich do udziału w realizacji tego planu, tak aby stał się on możliwie jak najbardziej ambitny i skuteczny. Razem możemy wiele zmienić.

W europejskim planie walki z rakiem, który zostanie przedstawiony przed końcem bieżącego roku, zostaną zaproponowane działania na każdym kluczowym etapie choroby:

  • środki zapobiegawcze: zapobieganie nowotworom jest najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem na zmniejszenie zachorowalności na raka w UE. Środki zapobiegawcze mogą obejmować lepszy dostęp do zdrowej diety i szczepień; środki ograniczające czynniki ryzyka środowiskowego, takie jak zanieczyszczenie i narażenie na działanie substancji chemicznych; badania i zwiększanie świadomości;
  • wczesne wykrywanie i diagnoza: środki zwiększające szanse na lepsze wyniki zdrowotne za sprawą wczesnej diagnostyki mogą obejmować poszerzenie zakresu populacji docelowej objętej badaniami przesiewowymi w kierunku raka; większe wykorzystanie rozwiązań cyfrowych i wsparcie techniczne na rzecz państw członkowskich;
  • leczenie i opieka: środki mające na celu poprawę opieki nad chorymi na raka i wyniki leczenia chorób nowotworowych mogą obejmować lepszy dostęp do wysokiej jakości leczenia i korzystanie z nowych terapii; środki zapewniające dostępność i przystępność cenową podstawowych leków; innowacje i badania naukowe;
  • jakość życia: środki zapewniające możliwie najlepszą jakość życia pacjentom chorym na raka, osobom, które wygrały walkę z rakiem, oraz opiekunom mogą obejmować środki mające na celu poprawę reintegracji zawodowej; zapobieganie dyskryminacji; zapewnienie opieki paliatywnej i wymiana najlepszych praktyk.

Podczas dzisiejszego wydarzenia w Parlamencie Europejskim pod hasłem „Europejski plan walki z rakiem: mierzmy wyżej” Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne. Wydarzenie to, zainaugurowane przez przewodniczącą Komisji Ursulęvon der Leyen, zgromadziło obywateli, pacjentów chorych na raka i osoby, które wygrały walkę z rakiem. Podzielili się oni swoimi osobistymi doświadczeniami również z szerokim gronem zainteresowanych stron, od liderów politycznych po pracowników służby zdrowia i organizacji pozarządowych.

Co dalej?

Celem konsultacji publicznych jest umożliwienie obywatelom UE i zainteresowanym stronom wyrażania opinii na temat najlepszych sposobów zajęcia się tą kwestią w UE. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w europejskim planie walki z rakiem oraz pomogą określić obszary i zakres przyszłych działań. Konsultacje potrwają dwanaście tygodni. Oprócz konsultacji publicznych Komisja rozpoczyna dziś również konsultacje w sprawie harmonogramu planu, które potrwają cztery tygodnie.

Do lipca poszczególne elementy planu będą omawiane z państwami członkowskimi, prowadzone będą również ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Europejski plan walki z rakiem zostanie przedstawiony przed końcem bieżącego roku.

Kontekst

Walka z rakiem ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy. W UE co 9 sekund diagnozuje się nowy przypadek zachorowania na tę chorobę, która jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów po chorobach układu krążenia. Ponadto zachorowalność na raka stanowi ogromne obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej i społecznej, obciąża budżety rządowe i negatywnie wpływa na wydajność i wzrost gospodarki, w tym na zdrowie pracowników w UE. Jest to złożona choroba, u podłoża której leży szereg czynników, w tym skłonności genetyczne, wpływ środowiska lub styl życia i czynniki zakaźne. Jeśli nie podejmiemy działań, do 2035 r. liczba przypadków zachorowań na raka może się podwoić i choroby nowotworowe mogą stać się główną przyczyną śmierci w Unii Europejskiej. Można jednak uniknąć 40 proc. wszystkich przypadków zachorowań na raka, jeżeli zostaną wdrożone zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka, przedstawione w Europejskim kodeksie walki z rakiem.

Więcej informacji:

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 lutego 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce