Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy14 lutego 2019Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 6 min

PE zatwierdza umowy z Singapurem

Parlament Europejski zatwierdził umowę o wolnym handlu oraz umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Wyraził również zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy. To ważny etap na drodze do wejścia w życie obu umów, które ożywią...

PE zatwierdza umowy z Singapurem

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: - Zatwierdzenie przez Parlament Europejski umowy handlowej i umowy inwestycyjnej między UE a Singapurem jest historycznym momentem. Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajem Azji Południowo-Wschodniej i będzie ona podstawą bliższych stosunków między Europą a jednym z najbardziej dynamicznych regionów na świecie. Tworzymy bliższe więzi gospodarcze i polityczne z przyjaciółmi i partnerami, którzy, podobnie jak my, wierzą w otwarty, wzajemny i uregulowany handel. Jest to kolejna, wynegocjowana przez Unię Europejską, korzystna dla obu stron umowa handlowa, która stworzy nowe możliwości dla europejskich producentów, pracowników, rolników i konsumentów i która będzie jednocześnie promować współpracę i multilateralizm.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: - W tych niepewnych czasach potrzebujemy takich umów bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Pomogą one Europie i Singapurowi zwiększyć dobrobyt, pobudzić handel i wzmocnić już i tak silne partnerstwo. Przyniosą one po obu stronach korzyści pracownikom, rolnikom, jak również małym i dużym przedsiębiorstwom. Zawierają one klauzule wyrażające silne zaangażowanie na rzecz praw człowieka i praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. Jest to kolejny sygnał, że mamy dziś otwarty, sprawiedliwy i uregulowany handel światowy i że tendencja ta będzie się utrzymywać.

Singapur jest w tym regionie zdecydowanie największym partnerem handlowym UE w Azji Południowo-Wschodniej. Wymiana towarowa wynosi ponad 53 mld euro, a wymiana usług warta jest 51 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 tys. przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2017 r. łączna wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 344 mld euro.

Na mocy umowy handlowej Singapur usunie wszystkie pozostałe cła na produkty z UE i zobowiąże się do utrzymania dotychczasowego bezcłowego dostępu do rynku dla wszystkich pozostałych produktów UE. Umowa stwarza również nowe możliwości dla dostawców usług z UE, między innymi w sektorach takich jak telekomunikacja, ochrona środowiska, inżynieria, informatyka i transport morski. Sprawi ona również, że otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne. Singapur zgodził się również na zniesienie przeszkód w handlu, oprócz ceł w kluczowych sektorach, przykładowo poprzez uznanie unijnych testów bezpieczeństwa w odniesieniu do samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz uznawanie etykiet, które unijne przedsiębiorstwa stosują do wyrobów włókienniczych.

Umowa o ochronie inwestycji zapewni wysoki poziom ochrony inwestycji, zabezpieczając jednocześnie prawa UE i Singapuru do regulowania i realizacji celów polityki publicznej, między innymi w zakresie ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego. Umowa zastąpi 12 dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi UE a Singapurem, wprowadzając nowoczesne wspólne ramy ochrony inwestycji, z wyważonym systemem sądów ds. inwestycji do rozstrzygania sporów inwestycyjnych.

Dzięki obu umowom UE uczyniła ważny krok w kierunku ustanowienia wysokich standardów i zasad w odniesieniu do inwestycji handlowych w regionie Azji Południowo-Wschodniej, który cechuje się szybkim wzrostem. Obie umowy oferują ogromne możliwości gospodarcze, zapewniając jednocześnie pełną ochronę usług publicznych i prawa stron do regulacji. Umowa handlowa zawiera również obszerny rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, który określa dla obu stron najwyższe standardy pracy, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i konsumentów w zakresie handlu i inwestycji; a także stanowi wzmocnienie wspólnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Umowa o partnerstwie i współpracy

Wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa UE / wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Federica Mogherini powiedziała: - Dzisiejsze zdecydowanie pozytywne głosowanie w Parlamencie Europejskim to dobry sygnał w kontekście umacniania naszych stosunków z Singapurem. W dzisiejszym świecie potrzebujemy podobnie myślących partnerów i przyjaciół. Nasza nowa umowa pozwoli nam wykorzystać to, co udało nam się już osiągnąć, oraz wspólnie działać na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, zarówno w zakresie stosunków dwustronnych, jak i w obliczu globalnych wyzwań.

Umowa o partnerstwie i współpracy wzmacnia stosunki między Unią Europejską a Singapurem i opiera się na wspólnym zaangażowaniu na rzecz multilateralizmu i uregulowanego porządku międzynarodowego. Umowa ta stanowić będzie podstawę skuteczniejszego dwustronnego dialogu między UE i jej państwami członkowskimi a Singapurem poprzez wzmocnienie dialogu politycznego i zacieśnienie współpracy w wielu dziedzinach, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju, demokracji i podstawowych wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, łączności, kontaktów międzyludzkich, społeczeństwa informacyjnego, edukacji i wymiany kulturalnej, a także zatrudnienia i spraw społecznych. Umożliwi nam ona zacieśnienie współpracy naukowej i technologicznej w takich dziedzinach, jak energia, środowisko, przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona zasobów naturalnych, inteligentne miasta i transport. Poprawi ponadto współpracę na arenie międzynarodowej – na której zarówno Singapur, jak i UE odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę – zapewniając większą spójność w mierzeniu się z globalnymi wyzwaniami.

Negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy rozpoczęły się w 2005 r., a wysoka przedstawiciel / wiceprzewodnicząca Federica Mogherini oraz jej odpowiednik, minister spraw zagranicznych Singapuru, Vivian Balakrishnan, podpisali umowę przy okazji szczytu ASEM 19 października 2018 r. Przed wejściem w życie umowa o partnerstwie i współpracy musi zostać ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Co dalej?

19 października 2018 r. UE i Singapur podpisały umowę o wolnym handlu i umowę o ochronie inwestycji. Po dzisiejszym głosowaniu umowa handlowa mogłaby wejść w życie po zakończeniu przez Singapur własnych procedur wewnętrznych i po dopełnieniu przez obie strony ostatecznych formalności. Jeśli chodzi natomiast o umowę o ochronie inwestycji, by mogła wejść w życie, wszystkie państwa członkowskie UE będą musiały ją ratyfikować zgodnie z własnymi procedurami krajowymi.

Kiedy obie umowy wejdą już w życie, będą one stanowić fundament przyszłej międzyregionalnej umowy o handlu i inwestycjach między UE i całym regionem ASEAN.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
14 lutego 2019
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce