Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 czerwca 2023Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Pakt na rzecz umiejętności

Pakt na rzecz umiejętności pomógł już 2 mln osób, które skorzystały z działań związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji.

Pakt na rzecz umiejętności

Tym samym przyczynia się do realizacji celów UE, że do 2030 r. większość dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach, a co najmniej 78 proc. ludności w wieku 20–64 lat powinno być zatrudnione.

Poznaliśmy wyniki corocznej ankiety związanej z paktem na rzecz umiejętności za 2022 r. Pokazują one, że pakt ten w znacznym stopniu pomógł przedsiębiorstwom i pracownikom w całej Europie rozwijać szkolenia i umiejętności. Ankieta wykazała, że 2 mln osób skorzystało z oferowanych w ramach paktu działań związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji. Udoskonalono lub opracowano 15 500 programów szkoleniowych, a uczestnicy paktu zainwestowali 160 mln euro w inicjatywy na rzecz rozwijania umiejętności.

Stanowi to ważny wkład w Europejski Rok Umiejętności.

Pakt na rzecz umiejętności łączy przemysł, partnerów społecznych, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, organy publiczne, służby zatrudnienia i inne podmioty z różnych sektorów, a tym samym promuje wspólne podejście do rozwiązywania problemów i uzupełniania braków w obszarze rozwijania umiejętności. Ma to szczególne znaczenie w kontekście szybko zmieniającego się środowiska pracy oraz dla transformacji ekologicznej i cyfrowej. Ponad 80 proc. z biorących udział w ankiecie uczestników paktu ceni wsparcie oferowane w jego ramach w zapewnianiu pracownikom w całej Europie konkretnych ofert szkoleniowych.  

Partnerstwa na rzecz umiejętności w ramach paktu okazały się skuteczne w zaspokajaniu sektorowych potrzeb w zakresie umiejętności i wpłynęły pozytywnie na podnoszenie umiejętności pracowników. Do tej pory do paktu na rzecz umiejętności przystąpiło 1 500 organizacji i utworzono 18 partnerstw na rzecz umiejętności na dużą skalę w strategicznych sektorach, takich jak energia odnawialna, sektor opiekuńczy i mikroelektronika. Oznacza to, że dla każdego z ekosystemów przemysłowych, które określono w ramach strategii przemysłowej UE, utworzono co najmniej jedno partnerstwo na rzecz umiejętności na dużą skalę. Członkowie partnerstw wspólnie zobowiązali się do zaoferowania w nadchodzących latach szkoleń dla ponad 10 mln osób.   

W sprawozdaniu z ankiety przedstawiono również konkretne przykłady udanych działań w zakresie rozwijania umiejętności, które zostały podjęte przez uczestników paktu w całej Europie, m.in.:

  • Hiszpańskie przedsiębiorstwo Femxa Formación ułatwiło integrację ponad 60 kobiet ze środowisk migracyjnych na rynku pracy w Łotwie i w Hiszpanii dzięki programom szkoleniowym.
  • Irlandzka organizacja Wheel utworzyła „akademię przywództwa” (ang. Leadership Academy), aby wspierać rozwój umiejętności w gospodarce społecznej Irlandii. Platforma oferuje ukierunkowane materiały szkoleniowe i odpowiednie zasoby.
  • Gmina Lizbona wprowadziła projekt „Paszport umiejętności cyfrowych” dotyczący mikropoświadczenia umiejętności cyfrowych.
  • Cypryjskie Emphasys Centre, we współpracy z organizacją pozarządową, udostępnia swoje centrum edukacyjne w godzinach wolnych od pracy, aby zapewnić możliwości rozwoju umiejętności szczególnie wrażliwym grupom społecznym, w tym młodzieży i osobom ze środowisk migracyjnych, osobom starszym i osobom poszukującym pracy.
  • Europejska Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych opracowała szkolenia mające podnosić kwalifikacje instruktorów przewodników turystycznych w zakresie włączenia społecznego i umiejętności cyfrowych.

Inne najważniejsze ustalenia

Ankieta pokazuje pozytywny i konkretny wpływ partnerstw na rzecz umiejętności na dużą skalę w zakresie umożliwiania pracownikom zdobycia umiejętności niezbędnych do osiągania sukcesu. W kontekście swoich sektorów uczestnicy paktu informowali o skuteczniejszym monitorowaniu potrzebnych umiejętności, większej dostępności szkoleń wysokiej jakości oraz wdrożeniu sprzyjających włączeniu społecznemu działań na rzecz podnoszenia umiejętności.

21 500 zainteresowanych stron połączyło siły za pośrednictwem partnerstw na rzecz umiejętności lub odpowiednich sieci (np. klastrów przemysłowych), aby stymulować skuteczne inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności. Dzięki działaniom promocyjnym i upowszechniającym udało się dotrzeć do19 mln osób w Europie.

Kontekst

10 listopada 2020 r. zainicjowano pakt na rzecz umiejętności, który stanowi przewodnią inicjatywę europejskiego programu na rzecz umiejętności. Inicjatywa ta skupia odpowiednich partnerów, aby określać potrzeby w zakresie umiejętności i podejmować zobowiązania w zakresie przekwalifikowania pracowników. Celem jest wspieranie partnerstw, które zaspokajają potrzeby rynku pracy, wspierają transformację ekologiczną i cyfrową oraz promują lokalne i regionalne strategie wzrostu.

Uczestnicy paktu podpisują kartę określającą najważniejsze zasady dotyczące jakości szkoleń, uczenia się przez całe życie i włączenia społecznego. Zobowiązują się oni do przekuwania swojego zaangażowania w konkretne działania na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji. Przystępując do paktu, zainteresowane strony zyskują dostęp do sieci kontaktów oraz do ośrodków udostępniania wiedzy i zasobów. Komisja dostarcza również informacje i wytyczne dotyczące finansowania unijnego oraz programów na rzecz rozwoju umiejętności.

Coroczna ankieta związana z paktem na rzecz umiejętności jest ważnym narzędziem monitorowania, które stanowi podstawę działań paktu w zakresie wzajemnego uczenia się. Wyniki ankiety zostaną również omówione na konferencji „Liczą się umiejętności”, która odbędzie się 8 i 9 czerwca 2023 r. w ramach Europejskiego Roku Umiejętności. Na przeprowadzoną w okresie od lutego do marca 2023 r. ankietę odpowiedziało 461 uczestników paktu, którzy przedstawili postępy poczynione do grudnia 2022 r.

Pakt na rzecz umiejętności przyczynia się również do realizacji głównych celów UE, które zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie, zakładających, że do 2030 r. przynajmniej 60 proc. wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach, a co najmniej 78 proc. ludności w wieku 20–64 lat powinno być zatrudnione.

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie roczne na temat paktu na rzecz umiejętności za 2022 r.: pełne sprawozdanie i zestawienie informacji

Strona internetowa paktu na rzecz umiejętności 

Formularz dla partnerów zainteresowanych przystąpieniem do paktu na rzecz umiejętności

Strona internetowa Europejskiego Roku Umiejętności

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 czerwca 2023
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce