Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy5 września 2016Przedstawicielstwo w Polsce

Optymizm konsumentów

Telekomunikacja i energetyka – to sektory, które nadal nie spełniają oczekiwań europejskich konsumentów. Komisja Europejska opublikowała tablicę wyników dla rynków konsumenckich 2016, która monitoruje ratingi unijnych konsumentów, pokazujące...

160905_consumers_main.jpg

Tendencja wzrostowa obserwowana od 2010 r. przyspiesza, przy czym rynki usług finansowych wykazują największe postępy. Trzy największe rynki towarów to dla konsumentów rynek książek, czasopism i gazet, rynek towarów służących rozrywce (np. zabawki i gry) oraz rynek dużych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak lodówki. W odniesieniu do usług, trzy wiodące rynki konsumenckie to rynek związany z rekreacją, od zakwaterowania wakacyjnego i usług kulturalno-rozrywkowych do usług sportowych takich jak sale gimnastyczne.

- Z tegorocznej tablicy wyraźnie wynika, że przyjazne dla konsumenta zasady, reformy rynkowe, jak również skuteczne egzekwowanie zasad ochrony konsumentów doprowadziły do zwiększenia zaufania konsumentów do rynków - powiedziała Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci. - Musimy utrzymać tę pozytywną tendencję, zwłaszcza w przypadku rynków, które nadal nie spełniają oczekiwań konsumentów, takich jak telekomunikacja i energetyka. Dlatego właśnie konsumenci stanowią centralny element projektów priorytetowych Komisji, takich jak jednolity rynek cyfrowy i unia energetyczna.

Konsumenckie tablice wyników są wykorzystywane przez krajowych decydentów i zainteresowane strony, aby ocenić wpływ polityki na przestrzeni czasu oraz porównać sytuację w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja wykorzystuje dane z tablicy wyników dla rynków konsumenckich do opracowywania swojej polityki.

Rynki radzą sobie lepiej, gdy konsumenci pewniej się czują. Przykładowo, niskie zaufanie konsumentów do usług finansowych doprowadziło do dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego. Teraz, kiedy przedmiotowy akt prawny wszedł w życie, obserwujemy coraz większe zaufanie do tego sektora. Konsumenci napotykają trudności w kwestiach dotyczących rynków telekomunikacyjnych. Komisja przedstawi wniosek w tej dziedzinie w celu rozwiązania tych problemów. Przedstawione ostatnio przez Komisję wnioski w sprawie umów dotyczących treści cyfrowych mają na celu poprawę zaufania konsumentów do transgranicznych zakupów internetowych.

Tablica wyników dla rynków konsumenckich potwierdza wyniki europejskiego semestru: sektory takie jak przewozy kolejowe czy zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną wymagają w niektórych krajach reform strukturalnych, ponieważ ich ocena jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich.

Główne wnioski z tablicy wyników dla rynków konsumenckich 2016:

  • Sytuacja polepszyła się wyraźniej w przypadku rynków usług niż rynku towarów. Usługi finansowe wykazują największe postępy. Konsumenci mają większe zaufanie do banków, indywidualnych funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych niż wcześniej. Oznacza to, że niedawne inicjatywy ustawodawcze w dziedzinach takich jak rachunki płatnicze, kredyt hipoteczny, skuteczne egzekwowanie i działania na rzecz podnoszenia świadomości, zaczynają przynosić rezultaty. Jednocześnie jednak usługi bankowe pozostają najmniej wydajnym sektorem wśród rynków usług.
  • W poszczególnych państwach członkowskich postępy są nierównomierne. Największe różnice w ocenie funkcjonowania rynku między krajami UE występują w stosunku do rynków usług energetycznych, zaopatrzenia w wodę, transportu kolejowego, kredytów hipotecznych i usług telefonii komórkowej. W porównaniu do rynków osiągających lepsze wyniki, rynki te są mniej otwarte na konkurencję transgraniczną.
  • Również wydajność rynków jest nierównomierna. Wśród badanych rynków najniższe notowania otrzymały: rynek usług w zakresie nieruchomości, kredyty hipoteczne, produkty inwestycyjne, prywatne emerytury i papiery wartościowe, jak również rynek samochodów używanych i produktów mięsnych.
  • Rynki towarów są nadal oceniane lepiej niż rynki usług mimo wyraźnej poprawy sytuacji na rynkach usług. Wśród rynków towarów rynki detalicznych produktów podstawowych, takich jak napoje bezalkoholowe i chleb, płatki zbożowe i makaron, które otrzymały wysoką ocenę w poprzedniej edycji tablicy wyników, straciły w porównaniu z innymi rynkami towarów.
  • Konsumencki ranking rynku przewozów kolejowych odnotował znaczną poprawę od 2013 r. Rynek energii elektrycznej nie spełnia do końca oczekiwań konsumentów. Istnieje również wiele problemów na rynku telekomunikacyjnym. W tych sektorach odsetek całkowitych szkód ponoszonych przez konsumentów jest największy spośród wszystkich analizowanych sektorów.
  • Więcej konsumentów zmieniło dostawcę, lecz na niektórych rynkach dokonanie zmiany jest nadal trudne. Po raz pierwszy tablica także odnosi się do przyczyn, które uniemożliwiły konsumentom zmianę dostawcy. Z tabeli wynika, że w wielu przypadkach konsumenci mają jednak obawy, że zmiana może być trudna, lub próbowali zmienić dostawcę, ale natknęli się na przeszkody.

Kontekst

Tablice wyników dla rynków konsumenckich stanowią przegląd sposobu działania jednolitego rynku dla konsumentów w UE. Publikowane od 2008 r., mają one zapewnić lepsze monitorowanie wyników dotyczących konsumentów i stanowić podstawę dowodową kształtowania polityki. Istnieją dwa rodzaje tablic wyników, publikowane co dwa lata w oparciu o zakrojone na szeroką skalę badania ankietowe:

- Tablica wyników dla rynków konsumenckich śledzi wydajność ponad 40 rynków konsumenckich na podstawie kluczowych wskaźników, takich jak pewność, że sprzedający przestrzegają zasad ochrony konsumentów, porównywalność ofert, wybór dostępny na rynku, stopień, w jakim spełnione zostały oczekiwania konsumentów oraz szkody spowodowane przez problemy, z którymi borykają się konsumenci. Inne wskaźniki, takie jak zmiana dostawcy czy ceny, są również monitorowane i analizowane,

- Tablica wyników sytuacji konsumentów monitoruje krajową sytuację konsumentów w 3 obszarach (1. obszar wiedzy i zaufania, 2. zgodność i egzekwowanie, 3. skargi i rozstrzyganie sporów) i analizuje postępy w integracji unijnego rynku detalicznego – (tablica wyników sytuacji konsumentów 2015).

Informacje szczegółowe

Data publikacji
5 września 2016
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce