Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy8 marca 2018Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

O równości w Dzień Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2018 Komisja publikuje tegoroczne sprawozdanie na temat równości kobiet i mężczyzn oraz sprawozdanie na temat kobiet w sektorze technologii. Cele nie zostały jeszcze osiągnięte.

O równości w Dzień Kobiet

Komisja podejmuje działania, by zmienić ten stan rzeczy. Przedstawiła wniosek w sprawie poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w rodzinach pracujących i plan działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz wezwała do położenia kresu przemocy wobec kobiet poprzez finansowanie i działania mające na celu podnoszenie świadomości.

W sprawozdaniu na temat równości płci za rok 2018 stwierdzono, że w niektórych dziedzinach wciąż brak jest postępów: kobiety nadal wykonują większość obowiązków opiekuńczych w rodzinach, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć od lat utrzymuje się na poziomie 16 %, a przemoc wobec kobiet wciąż stanowi problem.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Zagadnienie równości kobiet i mężczyzn to dla nas ważna kwestia, ale w praktyce postępy są nadal ograniczone. Aby kobiety faktycznie mogły odczuć zmianę, musimy przekuć świadomość i intencje w czyn. Oznacza to przyjęcie nowych przepisów w sprawie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym, jakie przedstawiła Komisja, przystąpienie do konwencji stambulskiej i wdrażanie już uzgodnionych działań na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć oraz zwalczania przemocy wobec kobiet.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: W równości kobiet i mężczyzn nie chodzi tylko o kobiety. Chodzi o nasze społeczeństwo, naszą gospodarkę i demografię. Chcemy zagwarantować, by w świetle prawa kobiety były faktycznie równe mężczyznom. Będziemy również nadal pracować na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, tak by dysponowały one swobodą wyboru, jeśli chodzi o karierę zawodową i życie rodzinne.

Marija Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: Przyszłość Europy jest cyfrowa i musimy zapewnić, by każdy mógł być jej współautorem. Kobiety i dziewczęta nie mogą znaleźć się poza spektrum transformacji cyfrowej naszej gospodarki i naszego społeczeństwa. Poprzez nasz program działań dotyczący kobiet w erze cyfrowej pragniemy zachęcić i zmotywować kobiety i dziewczęta do udziału w gospodarce cyfrowej, umożliwić im ten udział i wzmocnić ich pozycję w tych sektorach, by zlikwidować przepaść cyfrową pomiędzy płciami.

Ze sprawozdania wynika, że kobiety nadal napotykają trudności w różnych dziedzinach:

  • w Europie kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn (w 2016 r. wyższe wykształcenie uzyskało 44 % kobiet w wieku 30–34 lat i tylko 34 % mężczyzn w tym samym wieku), ale są zdecydowanie słabiej reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w przedsiębiorstwach i nadal zarabiają średnio 16 % mniej niż mężczyźni w całej UE.
  • Kobiety są również niedostatecznie reprezentowane w życiu politycznym. W sześciu krajach (Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Węgry i Malta) kobiety stanowią mniej niż 20 % posłów.
  • W ostatnich kilku latach różnica wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn utrzymywała się na stałym poziomie około 11 punktów procentowych. Państwa członkowskie odnoszące słabsze rezultaty w tej dziedzinie nie nadrobiły braków w tym zakresie w wyraźnym stopniu.
  • Średnio 44 % Europejczyków uważa, że kobiety powinny zajmować się domem i rodziną. W jednej trzeciej państw członkowskich UE taką opinię ma nie mniej niż 70% obywateli.
  • Przemoc jest nadal zbyt rozpowszechniona: w UE co trzecia kobieta doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej po 15. roku życia. 55% kobiet w UE było molestowanych seksualnie.

Wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej

Do 2020 r. w sektorze technologii utworzonych zostanie 500 tys. nowych miejsc pracy. Niestety kobiety w Europie mogą nie wykorzystać tej szansy, ze stratą dla gospodarki europejskiej. Udział kobiet w sektorze ICT i sektorze cyfrowym nie poprawił się znacznie w ostatnich latach. Komisja opublikowała dziś dodatkowe badanie dotyczące kobiet w erze cyfrowej, z którego wynika, że zwiększenie udziału kobiet w sektorze cyfrowym może przynieść UE roczny wzrost PKB o wartości 16 mld EUR. Jednak tylko 24,9 % kobiet uzyskujących wyższe wykształcenie kończy kierunki techniczne. Jeśli chodzi o przedsiębiorczość w sektorze technologii, przedsiębiorstwa typu start-up prowadzone przez kobiety mają większą szansę powodzenia, ale badanie wykazało, że kobiety stanowią tylko 14,8 % założycieli tego typu przedsiębiorstw.

W celu zwiększenia udziału kobiet w sektorze cyfrowym komisarz Gabriel przedstawiła dziś plany mające na celu propagowanie wzorców do naśladowania w sektorze informatycznym, obalanie stereotypów, promowanie umiejętności cyfrowych i edukację oraz propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet. Inicjatywa na rzecz kobiet w sektorze cyfrowym będzie trwać przez cały 2018 i 2019 rok.

Kontekst

Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, zapisaną w postanowieniach traktatowych od samego początku, ponieważ już traktat rzymski zawierał zapis dotyczący równego wynagrodzenia.

Prace Komisji dotyczące polityki równości płci opierają się na dokumencie „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019”, który skupia się na pięciu obszarach priorytetowych:

  • zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej kobiet i równa niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn;
  • zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach, dochodach i świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie zwalczanie ubóstwa wśród kobiet;
  • propagowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych;
  • zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz ochrona ofiar i wsparcie dla nich;
  • promowanie równości płci i praw kobiet na całym świecie.

Dodatkowe informacje:

Sprawozdanie na 2018 r. na temat równości kobiet i mężczyzn

Badanie „Kobiety w erze cyfrowej”

Inicjatywa na rzecz zwiększenia udziału kobiet w sektorze cyfrowym

Komunikat prasowy Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn dotyczący sprawozdania na temat kobiet w sektorze technologii

Na dorocznym sympozjum na temat praw podstawowych poświęconym prawom kobiet w burzliwych czasach skupiono się na problemie przemocy wobec kobiet i ich molestowania, a także na nierówności między kobietami i mężczyznami w sferze politycznej i gospodarczej, kładąc szczególny nacisk na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Komisja Europejska wraz z Organizacją Narodów Zjednoczonych uruchomiły inicjatywę Spotlight służącą zwalczaniu przemocy ze względu na płeć na szczeblu globalnym.

Wskaźnik równouprawnienia płci w 2017 r.

Nagranie wideo szerzące wiedzę na temat przemocy wobec kobiet

Informacje szczegółowe

Data publikacji
8 marca 2018
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce