Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy24 listopada 2020Przedstawicielstwo w PolsceCzas na przeczytanie: 5 min

Nowe podejście do integracji

- Migranci to „my”, a nie „oni”. Każdy ma swoją rolę do odegrania, aby nasze społeczeństwa były spójne i cieszyły się dobrobytem – powiedziała komisarz Ylva Johansson. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz integracji i włączenia...

Nowe podejście do integracji

Komisja przedstawia plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2027. Plan działania wspiera włączenie społeczne dla wszystkich, uznaje ważny wkład migrantów w budowanie UE oraz analizuje bariery, które mogą utrudniać udział w życiu społeczeństwa europejskiego i włączenie do niego osób pochodzących ze środowisk migracyjnych, zarówno nowo przybyłych, jak i tych, którzy posiadają już obywatelstwo. Opiera się na zasadzie, że integracja sprzyjająca włączeniu społecznemu wymaga wysiłków zarówno ze strony zainteresowanej osoby, jak i społeczności przyjmującej. W planie ujęto nowe działania, które opierają się na osiągnięciach poprzedniego planu działania z 2016 r.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: - Włączenie społeczne to wzorzec europejskiego stylu życia. Polityka integracji i włączenia społecznego ma zasadnicze znaczenie dla nowo przybyłych, dla społeczności lokalnych i przyczynia się do tworzenia spójnych społeczeństw i silnych gospodarek. Każdy, kto ma prawo do pobytu w Europie, powinien mieć dostęp do narzędzi niezbędnych do pełnego wykorzystania własnego potencjału oraz do przyjęcia praw i obowiązków związanych z naszą Unią.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: - Integracja i włączenie społeczne to słuchanie społeczności migrantów i zapewnienie wszystkim praw, niezależnie od pochodzenia. Integracja uwzględniająca włączenie społeczne daje te same narzędzia i wsparcie potrzebne do uczestnictwa w życiu społecznym, tak aby migranci mogli w pełni wykorzystać swój potencjał, a nasze społeczeństwa mogły czerpać z ich siły i umiejętności.

Europejskie podejście do integracji i włączenia społecznego

Jak podkreślono w nowym pakcie o migracji i azylu, udana integracja i włączenie społeczne stanowią zasadniczy element dobrze zarządzanej i skutecznej polityki migracyjnej i azylowej. Mają one również zasadnicze znaczenie dla spójności społecznej i dla dynamicznej gospodarki, która przynosi korzyści wszystkim.

W planie działania proponuje się ukierunkowane i dostosowane do potrzeb wsparcie uwzględniające indywidualne czynniki, które mogą stanowić szczególne wyzwanie dla osób ze środowisk migracyjnych, takie jak płeć czy religia. Udana integracja i włączenie społeczne zależą zarówno od wczesnego działania, jak i od długoterminowego zaangażowania.

Chociaż rządy krajowe są przede wszystkim odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie polityki społecznej, UE odgrywa kluczową rolę we wspieraniu państw członkowskich poprzez finansowanie, opracowywanie wytycznych oraz wspieranie odpowiednich partnerstw. Główne działania to:

  • Kształcenie i szkolenie sprzyjające włączeniu społecznemu – od wczesnego dzieciństwa po szkolnictwo wyższe, ułatwiające uznawanie kwalifikacji i ustawiczne uczenie się języków, przy wsparciu z funduszy UE.
  • Poprawa możliwości zatrudnienia i uznawania umiejętności, aby w pełni docenić wkład społeczności migrantów, a zwłaszcza kobiet, oraz zapewnić im wsparcie w wykorzystywaniu ich pełnego potencjału. Komisja będzie współpracować z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z pracodawcami w celu promowania integracji na rynku pracy, wspierania przedsiębiorczości i ułatwiania pracodawcom uznawania i oceniania umiejętności.
  • Promowanie dostępu do usług zdrowotnych, w tym usług w zakresie zdrowia psychicznego, dla osób ze środowisk migracyjnych. Oprócz specjalnego finansowania ze środków UE, plan działania mówi o zapewnianiu ludziom informacji o ich prawach oraz uznaje szczególne wyzwania, przed którymi stoją kobiety, zwłaszcza w czasie ciąży i po porodzie. Plan działania wspiera również państwa członkowskie w wymianie najlepszych praktyk w tej dziedzinie.
  • Dostęp do odpowiedniego i przystępnego cenowo mieszkalnictwa finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Azylu i Migracji oraz programu InvestEU, a także finansowanie platform służących wymianie doświadczeń na szczeblu lokalnym i regionalnym na temat zwalczania dyskryminacji na rynku mieszkaniowym i segregacji mieszkaniowej.

Plan działania będzie realizowany poprzez mobilizację finansowania UE i tworzenie partnerstw ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami: migrantami, społecznościami przyjmującymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi, społeczeństwem obywatelskim, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz sektorem prywatnym. Wzmocniona zostanie pozycja społeczności przyjmujących i wspierana będzie ich rola, która polega na opracowywaniu i wdrażaniu środków i programów integracyjnych. Równocześnie podkreśla się rolę odpowiedzialności zainteresowanych osób za udział w życiu społeczeństwa przyjmującego. Celem planu jest również dążenie do unowocześnienia dostępu do usług za pomocą narzędzi cyfrowych. Ponadto plan przyczyni się do rozwoju wiedzy naukowej w celu wspierania dalszego rozwoju polityki i zapewnienia dobrego monitorowania wyników.

Kontekst

Na dzień dzisiejszy około 34 mln mieszkańców UE urodziło się poza UE (około 8 proc. ludności UE), a 10 proc. młodych ludzi (w wieku 15–34 lat) urodzonych w UE ma co najmniej jednego rodzica urodzonego za granicą. Migranci i obywatele UE pochodzący ze środowisk migracyjnych odgrywają ważną rolę w społeczeństwie europejskim i w różnych sektorach naszej gospodarki, m.in. pracując w zawodach o krytycznym znaczeniu. Niemniej stoją oni przed wyzwaniami, jeśli chodzi o dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej oraz włączenie społeczne (zob. statystyki).

Plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego uzupełnia obecne i przyszłe strategie UE na rzecz wspierania równości i spójności społecznej, tak aby wszyscy byli w pełni zaangażowani w europejskie społeczeństwa i mogli w pełni w nich uczestniczyć. Będzie on realizowany wraz z zapowiadanym planem wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych oraz unijnym planem działania przeciwko rasizmowi. Będzie również ściśle powiązany z unijnymi ramami strategicznymi na rzecz równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów, strategią na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, strategią na rzecz równości osób LGBTIQ 2020–2025, planowaną strategią zwalczania antysemityzmu oraz sprawozdaniem na temat obywatelstwa UE.

Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe

Data publikacji
24 listopada 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce