Przejdź do treści głównej
Przedstawicielstwo w Polsce
Artykuł prasowy9 marca 2020Przedstawicielstwo w Polsce

Nowa jakość partnerstwa z Afryką

Afryka jest naturalnym partnerem i sąsiadem Unii Europejskiej. Razem możemy budować bardziej dostatnią, pokojową i zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Nowa strategia przewiduje m.in. pomoc...

Nowa jakość partnerstwa z Afryką

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaprezentowali propozycje w sprawie nowej strategii dotyczącej Afryki. W komunikacie zasugerowano zacieśnienie współpracy poprzez partnerstwa w pięciu kluczowych obszarach: transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, pokoju i sprawowania rządów oraz migracji i mobilności. W oparciu o ten dokument Europa podejmie rozmowy z partnerami z Afryki na temat nowej wspólnej strategii, która zostanie zatwierdzona na szczycie Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej w październiku 2020 r.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: - Prezentowana dziś strategia wyznacza dalsze działania i otwiera następny etap naszego partnerstwa z Afryką. Afryka jest naturalnym partnerem i sąsiadem Unii Europejskiej. Razem możemy budować bardziej dostatnią, pokojową i zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Silniejszej Pozycji Europy na Świecie Josep Borrell skomentował: - Stawką sytuacji w Afryce jest część przyszłości Europy. Aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom, potrzebujemy silnej Afryki, a Afryka potrzebuje silnej Europy. Musimy jeszcze bardziej wzmocnić już silne partnerstwo w takich dziedzinach jak pokój i stabilność oraz zwalczanie ubóstwa, nierówności, terroryzmu i ekstremizmu. Nasze kontynenty potrzebują się nawzajem, aby rosnąć w siłę, umacniać się wzajemnie i osiągnąć swój wspólny cel: lepszy świat i międzynarodowy ład oparty na zasadach.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen dodała: - W ramach proponowanych pięciu partnerstw, opartych na naszych wspólnych interesach i wartościach, Afryka i Europa będą wspólnie przewodzić transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także wspierać zrównoważone inwestycje i zatrudnienie. Obecnie moim priorytetem jest zapewnienie, by strategia z Afryką została dobrze przyjęta przez młodzież i kobiety, ponieważ odpowiada ona ich aspiracjom.

Odnowiona współpraca w ramach partnerstw w pięciu zaproponowanych obszarach będzie opierać się na stałym dialogu z afrykańskimi partnerami. Będzie on kontynuowany przed kolejnym szczytem Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej, który odbędzie się w październiku 2020 r. w Brukseli w celu określenia wspólnych priorytetów strategicznych na nadchodzące lata.

Podstawą przedstawionych propozycji jest rosnąca dynamika stosunków między UE a Afryką. Rok 2020, w którym ma miejsce 6. szczyt Unii Afrykańskiej i UE oraz zakończenie negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ambitnego celu, jakim jest jeszcze silniejsze partnerstwo z Afryką – naszym naturalnym partnerem.

Partnerstwo to powinno opierać się na jasnym zrozumieniu naszych wzajemnych interesów i obowiązków.

W komunikacie zaproponowano współpracę UE i Afryki, aby:

  1. zmaksymalizować korzyści wynikające z transformacji ekologicznej i zminimalizować zagrożenia dla środowiska, w pełnej zgodzie z porozumieniem paryskim
  2. wspierać transformację cyfrową kontynentu
  3. znacznie zwiększyć zrównoważone pod względem środowiskowym, społecznym i finansowym inwestycje, które są odporne na zmianę klimatu promować możliwości inwestycyjne poprzez zwiększenie wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych oraz wzmocnić regionalną i kontynentalną integrację gospodarczą, w szczególności w ramach afrykańskiej kontynentalnej umowy o wolnym handlu
  4. przyciągać inwestorów poprzez wspieranie państw afrykańskich w przyjmowaniu polityk i reform regulacyjnych, które poprawiają otoczenie biznesu i klimat inwestycyjny, w tym równe warunki działania dla przedsiębiorstw
  5. szybko rozwijać uczenie się, wiedzę i umiejętności oraz zdolności w zakresie badań i innowacji, w szczególności w przypadku kobiet i młodzieży, a także chronić i zwiększać prawa socjalne oraz wyeliminować pracę dzieci
  6. dostosować i pogłębiać wsparcie UE dla afrykańskich wysiłków na rzecz pokoju poprzez bardziej uporządkowaną i strategiczną formę współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem regionów najbardziej narażonych na zagrożenia
  7. uwzględnić w naszych działaniach i współpracy kwestie dobrych rządów, demokracji, praw człowieka, praworządności i równości płci
  8. zapewnić odporność dzięki łączeniu interwencji humanitarnych, rozwojowych, pokojowych i dotyczących bezpieczeństwa, na wszystkich etapach konfliktów i kryzysów
  9. zapewnić zrównoważone, spójne i kompleksowe partnerstwa w dziedzinie migracji i mobilności
  10. wzmocnić międzynarodowy ład oparty na zasadach oraz system wielostronny, z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonych

Kontekst

27 lutego 2020 r. Komisja Europejska i Komisja Unii Afrykańskiej spotkały się na 10. posiedzeniu w Addis Abebie, na którym omawiano przyszłą współpracę w wymienionych wyżej dziedzinach. W maju posiedzenie ministerialne Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej z udziałem ministrów spraw zagranicznych z obu kontynentów będzie kolejną ważną okazją do konsultacji z afrykańskimi partnerami.

Przedstawione propozycje opierają się również na zobowiązaniach podjętych podczas 5. szczytu Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej w Abidżanie. Postępy osiągnięte od tego czasu obejmują uruchomienie w 2018 r. Sojuszu Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy, w którym wezwano do zacieśnienia stosunków gospodarczych i handlowych poprzez zrównoważone inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Ważnym wydarzeniem było również zawarcie w 2018 r. protokołu ustaleń między Unią Afrykańską i Unią Europejską dotyczącego pokoju, bezpieczeństwa i sprawowania rządów, który pogłębił współpracę w tych obszarach.

Więcej informacji

Informacje szczegółowe

Data publikacji
9 marca 2020
Autor
Przedstawicielstwo w Polsce